تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر میزان رزیستین سرم در مردان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، سبزوار، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه
 بافت چربی از طریق تولید و ترشح تعدادی پروتئین غیر طبیعی از جمله لپتین، آدیپونکتین و رزیستین در ایجاد مقاومت به انسولین نقش مهمی دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر میزان رزیستین سرم در مردان چاق است.
  روش کار
این مطالعه مورد شاهدی در  سال 1389 در دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد. 20 مرد چاق به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی(10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل انجام تمرینات هوازی به تعداد سه جلسه در هفته و به مدت 10 هفته بود. برنامه تمرین هر جلسه شامل دویدن نرم با شدت 65 تا 75% حداکثر ضربان قلب و به مدت 10 دقیقه بود. اصل اضافه بار به گونه ای رعایت شد که در هر جلسه نیم دقیقه به زمان دویدن افزوده می شد تا اینکه در جلسه آخر، زمان دویدن به 25 دقیقه رسید. قبل و بعد از دوره تمرینی، خونگیری انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
نتایج
 نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و تجربی در میزان رزیستین سرم و شاخص مقاومت به انسولین  وجود ندارد. اما انجام تمرینات هوازی باعث کاهش معنادار شاخص توده بدن، وزن بدن، نسبت محیط کمر به لگن، درصد چربی بدن و افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی شد.
 نتیجه گیری
 می توان گفت انجام 10 هفته تمرینات هوازی بر میزان رزیستین سرم در مردان چاق تاثیری ندارد. با این حال، برای رسیدن به نتایج قطعی تر، انجام تحقیقات دیگری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a Period of Aerobic Training on Serum Resistin Level in Obese Men

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Haghighi 1
  • Hadi Yarahmadi 2
  • Arezoo Ildarabadi 2
  • Alireza Rafieepour 2
1 Associate Professor in Exercise physiology, Faculty of physical Education and Sport Sciences Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 MSc in Exercise physiology, Faculty of physical Education and Sport Sciences Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Introduction
Adipose tissue has an important role through the production and secretion of abnormal proteins such as leptin, adiponectin and resistin in insulin resistance. The aim of this study was to investigate the effect of a periodof aerobic training on serum resistinlevel in obese men.
Materials and Methods
Twenty obese men were selected voluntarily and were included randomly in the experimental (N=10) and control (N=10) groups. Aerobic training protocol consisted of 3 sessions per week for 10 weeks. Each training session consisted of one slow running with intensity of 65 to 75 percent of maximal heart rate for a period of 10 minutes. In accordance to principle of overload, half-a-minute was added to each session, so that, at the last session the running time reached to 25 minutes. Before and after the training period, blood sampling was performed. Data were analyzed using independent t-test.
Results
Results showed that there was no significant difference in serum level of resistin and insulin resistance index between the control and experimental groups. However, aerobic training reduced significantly body mass index, body weight, waist to hip ratio, body fat percentage, and increased significantly the maximum oxygen uptake.
Conclusion
It can be said that 10 weeks of aerobic training had no effect on serum resistin levelin obese men. However, to achieve more conclusive results, further investigation was warranted

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • insulin resistance
  • Obesity
  • Resistin