بررسی اثر محافظتی افزایش حجم داخل عروقی در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت کاتتریزاسیون قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

2 دانشیار قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد،ایران

4 کارشناس آمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
 نفروپاتی ماده ی حاجب، شایع ترین علت نارسایی حاد کلیوی ناشی از مواد حاجب رادیوگرافیک در بیمارانی  است که کاتتریسم قلبی می شوند. این مطالعه با هدف ارزیابی ارتباط احتمالی اثر افزایش حجم داخل عروقی با نرمال سالین در پیش گیری از نفروپاتی ماده ی حاجب  انجام شده است.
 روش کار
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده که در سالهای 1388 و 1389 در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است. 962 بیمار در دو گروه مطالعه شدند. درگروه اول که شامل 575 نفر بود سرم نرمال سالین به میزانcc/kg/hr2-1 تجویز شد و گروه دوم شامل387 نفر بود که تحت مداخله قرار نگرفتند. میزان کراتینین سرم، قبل از کاتتریزاسیون و بعد از آن اندازه گیری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های تی دانشجویی مستقل و من ویتنی  انجام گردید.
نتایج
 سن بیماران در گروه فاقد مداخله5/10±57  و درگروه دارای مداخله 2/10±57 سال بود (212/0p=). میانگین کراتینین قبل ازکاتتریزاسیون در گروه اول 26/0±98/0 mg/dlو در گروه دوم 26/0±98/0mg/dl  بوده  است که تفاوت معنی دار است (04/0p=). میانگین کراتینین بعد از کاتتریزاسیون در گروه اول 30/0±03/1 dl/mgو در گروه دوم 26/0±07/1 dl/mg بوده  است که تفاوت، معنی دارنمی باشد (17/0p=). میانگین تفاوت کراتینین قبل و بعد از کاتتریزاسیون در گروه اول 44/0±043/0dl/mg و در گروه دوم 22/0±132/0 dl/mgبود که   معنی دار است (01/0p≤).
نتیجه گیری
 بر اساس این مطالعه افزایش حجم داخل عروقی با نرمال سالین، اثر محافظتی در کارکرد کلیوی  بیماران ندارد و وابسته به ریسک فاکتور ها و جنسیت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Preventive Effect of Volume Expansion in Contrast Induced Nephropathy in Patients Undergoing Cardiac Catheterization

نویسندگان [English]

  • Alireza Abdollahi Moghaddam 1
  • Mahmoud Ebrahimi 2
  • Hoda Raffiei jelodar 3
  • Saeed Akhlaghi 4
1 Assistant professor of cardiology, Mashhad Universitiy of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate professor of cardiology, Mashhad Universitiy of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Medical Student, Mashhad Universitiy of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 MSc of Mathematical Statistics, Mashhad Universitiy of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Contrast-induced nephropathy (CIN) is most commonly defined as acute renal failure due to radiographic contrast medium exposure in patients undergoing cardiac cathetrization. In this study we investigated the possible association between volume expansions with N/S in prevention of contrast induced nephropathy.
Materials and Methods
In this clinical trial study 962 patients, allocated in two groups underwent cardiac catheterization, in the first group with 575 patients,   we used Normal Saline (N/S) (1-2 cc/kg/hr) but in the second group 387 patients did not use normal saline .We measured serum creatinin before and after Intervention and used T test and Man-Whitney test to analyze data.
Results
Mean Age of patients in the first group was 57.8±10.5 and in the second group was 57±10.2 years, (p: 0.212). Before catheterization Cr in the first group was 0.94±0.26 mg/dl and in the second group was 0.98±0.26mg/dl (p: 0.04) that was a meaningful difference. After catheterization in the second group Cr was 1.07±0.26 mg/dl and in the first group was 1.03±0.30 mg/dl (p: 017) that was not a meaningful difference. Before and after catheterization serum Cr level difference in the first group was 0.043±0.44 and in the second group was 0.132±0.22 (p≤0.01) that was meaningful.
Conclusion
Based on this study we suggested that hydration with normal saline did not have a significant protective effect in renal performance, and it depends on gender and risk factors.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrast induced nephropathy
  • Creatinin
  • Coronary angiographyo