اثر سه شدت فعالیت مقاومتی اندام فوقانی بر آستانه و ادراک درد، فشار خون و ضربان قلب مردان جوان غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه
در مورد اثر شدت های مختلف فعالیت مقاومتی بر کاهش درد اطلاعات کافی وجود ندارد. بر این اساس، هدف از این پژوهش بررسی اثر شدت های مختلف فعالیت مقاومتی بر آستانه و ادراک درد و پاسخ های قلبی –عروقی است.
روش‌کار
این مطالعه توصیفی به روش تجربی در سال 1391 در شهرستان اردکان یزد انجام شد. ۱۲ دانشجوی مرد غیر ورزشکار با نمایه توده بدنی2 ± 42/1کیلوگرم بر متر مربع و فشارخون طبیعی (فشارخون سیستولی
14≥' type="#_x0000_t75"> ۱۲۹ و فشارخون دیاستولی
14غ¸غ´â‰¥' type="#_x0000_t75">میلی متر جیوه) به صورت تصادفی هدفدار انتخاب شدند و 4 حرکت فعالیت مقاومتی را با سه شدت 40، 60 و 80 % 1RM به صورت هم حجم اجرا کردند. آستانه درد از طریق Algometer و فشار خون بوسیله فشار سنج جیوه ای ALPK2 اندازه گیری شد.
نتایج
 فشار خون سیستولی و ضربان قلب در مقایسه با پیش از فعالیت، در فعالیت با شدت‌های 40، 60 و 80 % 1RM، به طور معنی‌داری بلافاصله پس از فعالیت افزایش یافت (۰۵/۰>p) و در دقایق 10، 15، 20 و 25 پس از فعالیت نسبت به بلافاصله پس از فعالیت کاهش معنی‌داری داشت (۰۵/۰>p). فشار خون دیاستولی پس از شدت‌های مذکور تغییر معنی‌داری نداشت (۰۵/۰<p). افزایش معنی‌دار آستانه درد تا دقیقه‌ی 5 پس از فعالیت مقاومتی با شدت 40% 1RM مشاهده شد و در شدت‌های 60 و 80 % پس از فعالیت مقاومتی افزایش غیر معنی‌داری مشاهده گردید (۰۵/۰<p).
نتیجه گیری
 بر اساس عمده یافته‌های این پژوهش، تقابل فشار خون و آستانه درد در شدت پایین‌تر فعالیت مقاومتی مشاهده شد که می‌تواند حاکی از تاثیر مدت و تکرار بیشتر حرکات باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Three Intensities of Upper Limb Resistance Exercise on Pain Threshold and Perception, Blood Pressure and Heart Rate in Non-Athlete Young Men

نویسندگان [English]

  • Hamid Arazi 1
  • Arsalan Damirchi 2
  • Javad Mehrabani 1
  • Mohammadreza Afkhami 3
1 Assistant Professor of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of
3 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction
There is no sufficient information about different effects of intensities of resistance exercise on pain relief. Therefore, the purpose of this project was to investigate the effect of different intensities of resistance exercise on the threshold, pain perception and cardiovascular responses.
Materials and Methods
Twelve non-athlete male Students with body mass index 21.42±2 kg/m2 and normal blood pressure (systolic blood pressure (SBP) ≤ 129 mmHg and diastolic blood pressure (DBP) 84 ≥) were randomly selected as target and 4 resistance exercises with intensities of 40, 60 and 80% 1RM were performed with same volumes. The pain threshold and blood pressure was measured by Algiometer and sphygmomanometer ALPK2, respectively.
Results
SBP and heart rate (HR) increased significantly (P<0.05) immediately post exercise compared with pre exercise, in the exercise intensities of 40, 60 and 80% 1RM. Also, SBP and HR at minutes of 10, 15, 20 and 25 after the exercise were significantly reduced in comparison with immediately post exercise (P<0.05). DBP didn't have significant change after the mentioned intensities (P>0.05). Significant increase in pain threshold with intensity of 40% 1RM was observed up to 5 minutes post exercise. But, intensities of 60% and 80% didn’t change pain threshold post exercise significantly (P>0.05).
Conclusion
Based on the findings of this study, blood pressure and pain threshold interaction were observed in the lower intensity of resistance exercise that could indicate the effect of more duration and repetitions spent for exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular responses
  • Hypoalgesia
  • Resistance exercise