شیوع ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر در بیماران مبتلا به سرطان های گوارش فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 - دانشیار گروه تغذیه در جامعه، ، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد علوم تغذیه، مرکز تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
نا اَمنی غذایی به عنوان فراهم کردن غذای کافی به طور نامحدود یا نا مطمئن در همه اوقات برای یک زندگی فعال و سالم تعریف می شود سرطان به عنوان بیماری ناتوان کننده و کاهنده طول عمر، موجب لطمه های فردی و اجتماعی بسیار می گردد. مطالعات اخیر بیانگر شیوع گسترده ناامنی غذایی در مناطق مختلف ایران است. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت نااَمنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر در بیماران مبتلا به سرطان های گوارش فوقانی شامل سرطان های مری و معده است.
روش کار
 مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر 120 بیمار (72 مرد و 48 زن با میانگین سنی 23/60 سال) مبتلا به  سرطان های گوارش فوقانی بستری شده در انستیتو کانسر ایران در سال 1390 انجام شد. مشخصات عمومی و اجتماعی اقتصادی و وضعیت نااَمنی غذایی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه های عمومی عوامل اجتماعی اقتصادی بیمار و پرسش نامه وضعیت امنیت غذایی خانوارِ USDA بررسی شدند. تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار های SPSS و Stata11SE انجام شد.
نتایج
درصد نااَمنی غذایی در جمعیت مورد مطالعه 17/69% بود. بین متغیر های داشتن کودک زیر 18 سال و سطح اقتصادی پایین با نااَمنی غذایی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (05/0p<).
نتیجه گیری
با توجه به درصد بالاتر نااَمنی غذایی در بیماران مبتلا به سرطان های گوارش فوقانی نسبت به افراد جامعه، می توان گفت که نااَمنی غذایی احتمال بروز سرطان های گوارش فوقانی را در جمعیت ایرانی افزایش می دهد. لذا، کاهش نااَمنی غذایی ممکن است در کاهش بروز این نوع سرطان ها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Food Insecurity and Some Associated Socioeconomic Factors among Patients with Upper Gastrointestinal Cancers

نویسندگان [English]

 • Milad Daneshi-Maskooni 1
 • AhmadReza Dorosty-Motlagh 2
 • Seyyed Mostafa Hosseini 3
 • Kazem Zendehdel 4
 • Arvin Kashani 5
 • Samaneh Azizi 6
 • Mahjoubeh Safarpour 6
1 PhD Studend in Nutrition sciences, Department of Biochemistry and Nutrition, International campus, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran
2 Associated professor of Nutrition Sciences, Department of Biochemistry and Nutrition, International Campus, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran
3 Professor of Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant professor of Cancer Research Center, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran
5 MSc candidate in nutrition, Department of Biochemistry and Nutrition, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran
6 MSc candidate in Nutrition, Department of Biochemistry and Nutrition, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Food insecurity is defined as the limited or uncertain availability of enough food for an always active and healthy life. Cancer as a debilitating and lifespan reductive disease causes many individual and social damages. The aim of this study was to assess food insecurity status and some associated socioeconomic factors in patients with upper gastrointestinal cancers.
Materials and Methods
A cross-sectional study was performed on 120 patients (72 males and 48 females with the mean age of 62.23 years) with upper gastrointestinal cancers including stomach and esophagus cancers who were hospitalized in the cancer institute of Iran in 2012. General and socioeconomic characteristics and food insecurity status assessed using socioeconomic and 18-item USDA household food security questionnaires. SPSS16.0 and Stata11SE software were used for Statistical analyses.
Results
Prevalence of food insecurity was 69.17%. Food insecurity was significantly associated with having children under 18 years of age and low economic level.
Conclusion
Since food insecurity in patients with esophagus and stomach cancers was more prevalent than others, it is essential to pay more attention to the reduction of food insecurity in the society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food insecurity
 • Iran
 • Socioeconomic factors
 • Upper gastrointestinal cancers