مقایسه سطح سرمی سلنیوم در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی با حاملگی طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی

2 استادیار بیماری های زنان و زایمان، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار بیماری های زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دکترای بهداشت

چکیده

مقدمه
پرهاکلامپسی عارضه شایع بارداری است که شیوع 2-7 % دارد و با افزایش مرگ و میر مادری ـ جنینی همراه است . علی رغم مطالعات بسیار هنوز اتیولوژی دقیق آن مشخص نشده است و فرضیههای متفاوتی در مورد آن مطرح است. در بین فرضیههای طرح شده اخیراً ب ر نقش کمبودعناصر تغذیهای تأکید شده است. سلنیوم یکی از عناصر کمیابی است که به عنوان آنتی اکسیدان با خنثی کردن رادیکالهای آزاد اکسیژن در حفاظت از سلولهای اندوتلیال عروق خونی نقش اساسی دارد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه سطوح سرمی سلنیوم در افراد مبتلا به پرهاکلامپسی و زنان حامله طبیعی برای اولین بار در ایران انجام شدهاست .
روش کار
این مطالعه به صورت مورد شاهدی بر 35 زن مبتلا به پرهاکلامپسی شدید به عنوان گروه مورد و30 زن حامله طبیعی به عنوان گروه شاهد در بیمارستان امام رضا مشهد در سال 1388 -1386 انجام گرفت . دو گروه از لحاظ سن مادر، سن بارداری، نمایه توده بدنی همسان سازی شدند. سطوح سرمی سلنیوم براساس اسکپتروفتومتری و به روش جذب اتمی سنجیده شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری یت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت
. نتایج
میانگین غلظت سرمی سلنیوم در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی در مقایسه با زنان حامله طبیعی کمتر بود و این تفاوت معنی دار بود( p< /0 05 ،) و نتایج بارداری در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی که میانگین سلنیوم پائین تری داشتند وخیم تر بود .
نتیجه گیری
بر اساس یافته های این مطالعه پره اکلامپسی شدید با کاهش میانگین غلظت سرمی سلنیوم همراه است و اندازه گیری این عنصر کمیاب میتواند پیش بینی کننده زودرس پرهاکلامپسی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Serum Level of Selenium in Women with Preeclampsia and Normal Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Neda Davaryari 1
  • Ramin Razavi Panah 1
  • Safoura Homayoon Mehr 1
  • Homa Oskouiyan 2
  • Marzieh Mohajeri 2
  • Nayereh Ghomian 3
  • Seyed Mohsen Ghasemi 4
1 General Physician, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Gynecology, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Associated Professor of Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 MPH, Statistics, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Preeclampsia is a common complication of pregnancy with the prevalence of 2-7% which increases fetal-maternal mortality. Despite many researches in this field, the etiology of preeclampsia is still unknown and different theories are suggested. Recently the role of deficiency of trace elements is emphasized. Selenium is one of the trace elements which as an antioxidant play an important role in protection of endothelial cells of blood vessel with counterbalancing of oxygen free radicals. The aim of this study was to compare serum level of selenium in women with preeclampsia and normal pregnant women.
Materials and Methods
This cohort study was performed on 35 women with severe preeclampsia as case group and 30 normal pregnant women as control group in Emam Reza Hospital during 2007-2009. Two groups were matched in terms of maternal age, gestational age, and BMI. Serum level of selenium was measured by spectrophotometer with method of atomic absorption. Data was analyzed with SPSS software version 18 and T-student test. P≤0.05 was considered statistically significant.
Results
The mean serum level of selenium was significantly decreased in preeclamptic women compared to the healthy pregnant women (P<0.05). In preeclampsia group, pregnancy outcomes were worse in women with lower selenium level.
Conclusion
This study showed that severe preeclampsia is related with decreased concentration of selenium; early measurement of this element can be useful for early prediction of preeclampsia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normal pregnancy
  • Preeclampsia
  • Selenium
1- Gibbs R, Karlan BY, Hanay SF, Nygard I. Hypertensin disease of pregnancy. In: Sibai BM, Habli M. Danforth's
obsetetrics & Gynecology.10thed. Lippencat& willksins; 2008.p.258-359.
2- Cunnigham FG, Leveno KJ, Mac Donald P, Bloum SL. Physiology of pregnancy. In: Williams obstetrics. 23th ed
.NewYorc: McGraw hill Com;2010.p.756-785.
3- Atamer Y, Kocygit Y,Yokus B, Atamer A, Erden AC. Lipid preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Repord Biol
2005; 119:60-66.
4- Rayman MP, Bodo P, Redman CW. Low Selenuim status is associated with occurrence of the pregnancy disease
preeclampsia in UK women. Am J Obstet Gynecol 2003; 189:1343-1349.
5- Iihan N, Simesek M. The change of trace elements, malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities
in pregnancy without preeclampsia. Clin Biochem 2002; 35:393-397.
6- Mahomed K, Williams MA, Woelk GB Mudzamiri S, Madzime S, King IB,et al. Leukocyte selenium, zinc, and
cooper concentration in preclamptic and normotensive pregnant weman. Biol Trace Elem Res 2000; 75:107-111.
7- Orhan H, Onderoglu L, Yucel A. Circulationg biomarker of oxidative stress in complicated pregnancies. Arch
Gynecol Obstet 2003; 267:189-95.
8- Reyman MP. Selenoproteins and human health. Biochim Biophys Acta 2009; 1790:1533-1540.
9- Mistry HD,Wilson V,Romsay MM,Symonds ME,Broghtn PF.Reduced Selenium concentrations and glutation
peroxidase activity in preeclampic pregnancy. Hypertension 2008; 52:881-888.
10- Briceno PC, Bricono SL, Vigil DG. Prediction & prevension of preeclopicia. Hypertens Pregnancy 2009;
28:138-155.
11- Rumiris D,Purwosuna Y,Wibowo N,Farina A,Sekizawa A. Lower rate of preeclampsia after antioxidant
supplementation in pregnant women with low antioxidant status.Hypertens pregnancy 2006; 25:241-253.