پیامدهای عمل جراحی میکتومی آنورکتال به روش ترانس آنال در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ با سگمان بسیار کوتاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جراحی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیاربیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 پزشک عمومی

چکیده

مقدمه
میکتومی آنورکتال و دیلاتاسیون آنال زیر بیهوشی می تواند روش مفیدی در درمان کودکان مبتلا بـه هیرشـپرونگ با سگمان بسیار کوتاه باشد. در این مطالعه به بررسی پیامدهای عمل جراحی میکتومی آنورکتال پرداخته شده است .
روش کار
این مطالعه توصیفی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد از سـال 1388-1386 انجـام شـده اسـت . بـاریم انمـا و مـانومتری آنورکتال بر تمام بیماران انجام شد . بعد از انجام میکتومی آنورکتال بیمـاران در هفتـه دوم بعـد از عمـل و سـپس بـه طور ماهیانه به مدت شش ماه از نظر عوارض عمل و پاسخ به درمان پیگیری شدند . همچنین بیماران از نظر وجـود و یا عدم وجود گانگلیون سل در قطعـه عضـلانی برداشـته شـده بـه 3 گـروه تقسـیم شـدند و از نظرپاسـخ بـه درمـان بـا یکدیگر مقایسه شدند . تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از جـداول فراوانـی انجـام شـد و بـرا ی مقایسـه از آزمـون کای دو استفاده شد
. نتایج
خونریزی، عفونت محل عمل، سپسیس، آنتروکولیت، تنگی آنوس در هیچ یک از بیماران پس از جراحی مشـاهده نشد در . 4 بیمار بی اختیاری گاز و در 3 بیمار بی اختیاری مدفوع پس از عمل مشاهده شد که با دسـتور بیوفیـدبک در عرض تا 6 3 ماه بهبود یافت.40 بیمار /87 )5 ) % بعد از عمل بهبود کامل و 2 بیمار(4%( 17/ بهبود نسبی پیـدا کردنـد 4و بیمار(8% ( 33/ از این جراحی هیچ نتیجه ای نگرفتنـد . بـر مبنـای داده هـای آمـاری ارتبـاط معنـی داری بـین جـنس و عوارض پس از جراحی و پاسخ به درمان وجود ندارد.
نتیجه گیری
میکتومی آنورکتال می تواند روش موثر در درمان بیمارانی باشد که این مشخصات را دارند : عدم وجـود اخـتلالات آناتومیکی، یبوست مزمن علی رغم درمان طبی، عدم وجود منطقه تغییـر در بـاریم انمـا، شکسـت رفلکـس ریلکـس شدن آنورکتال با دیلاتاسیون رکتال در مانومتری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outcome of Transanal Anorectal Myectomy in the Patients with Ultrashort_Segment Hirschsprung`s Disease

نویسندگان [English]

  • Marjan Joudi 1
  • Mehran Hiradfar 2
  • Mehdi Fathi 3
  • Mona joudi 4
1 Assistant professor of Pediatric Surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 AssociatedProfessor of Pediatric Surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant professor of Anesthesia, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Medical doctor
چکیده [English]

Introduction
Anorectal myectomy and anal dilation under anesthesia could be an effective way in the treatment of patients with ultrashort_segment Hirschprung.In this article we studied [S1]the outcomes of anorectal myectomy.
Materials and Methods
Our study group was [S2]61 patients with the disease who had reffered to SHEIKH hospital from the second half of 1386 to the first half of 1388. Barium enema and anorectal myectomy was performed in all patient[S3].Follow up after myectomy was in the second week after surgery and then monthly[S4].For the complications and results, patients were also divided in to 3 groups based on the presence or absence of ganglion cell in the muscular resectal region,and the results were compared in each [S5]group.
Results
Bleeding, infection of the operation zone, sepsis, entrocolitis, and anal stenosis was not observed in any patient after surgery. 4 patients had gas incontinence and 3 had fecal incontinence after surgery which was cured in 3-6 months with bio-feedback orders. 40 patients (87.5%) had complete remission after surgery and 2(4.17%) had partial remission and 4(8.33%) had no remission at all. Based on these results, there is no relation between gender, complications of surgery and the results of surgery.
Conclusion
Anorectal myectomy could be an effective treatment strategy for patients with following situations: absence of anatomical abnormalities-[S6]chronic constipation in spite of medical treatment-[S7]absence of transitional zone in barium enema-[S8]failure of anorectal reflex relaxation with rectal distention in anorectal manometry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hirschprung disease
  • Trans anorectal myectomy
  • ultrashort segment
1- Langer JC,Minkes RK, Mazziotti MV, Skinner MA, Winthrop AL. Transanal one-stage Soave procedure for infants
with Hirschsprung disease.J Pediatr Surg 1999; 34:148-152.
2- Oneil JA, Rowe MI, Grosfeld JA, Fonkalsrud EW, Coron AG.Pediatric Surgery.5thed.1998.
3- Oldham KT, Colombani PM, Robert P. Principles and practice of pediatric surgery.Lippincott Williams and Wikins; 2005.
4- Keith W,Ashcrraft J, Marphy P, Sharp RJ, Sigalf DL. Ashcraft pediatric surgery.3rd ed.W.B Saunders company; 2000.
5- Sharma LK, Marya RK, Chandran AP. Rectal Prolaps in childhood.A new sign of ultrashort segment. Hirshprung
disease? Indian pediatr 1984; 21:155-158.
6- Meier-Ruge W. Ultrashort segment. Hirshprung disease: An objective picture of disease substantiated by biopsy. Z
Kinderchir 1985; 40:146-150
7- Ohi R,Yamaggychi M,Komatsu k,Kato H,Kasai M.Diagnosis of Hirshprung disease:2 point rectal mucosal biopsies
for selection of surgical treatment. Nippon Geka Gakkai Zasshi 1985; 86:1281-1283.
8- Campobasso P,Salano F,Cimaglia ML,Cappellari F,Scalabrin U. Hirshprung disease:Results of surgical treatment.
Pediatr Med Chir 1986; 8:659-664
9- Joseph VT,Sim CK.Experience in the surgical management of Hirshprung disease. Ann Acad Med Singapore 1987;
16:518-526.
10- Campabosso P,Belloli G.Chronic constipation in children. Pediatr Med Chir 1988; 10:241-250.
11- Problems and pitfalls in the management of Hirshprung disease.J Pediatr Surg 1988; 23:398-402.
12- Neilson IR,Yazbeck S.Ultrashort segment.Hirshprung disease. Myth or reality. J Pediatr Surg 1990 ; 25:1135-1138.
13-Watanatittan S, Suwatanaviroj A, Limprutithum T. Association of Hirshprung disease and anorectal malformation. J
Pediatr Surg 1991; 26:192-195.
14- De Caluwe D, Yoneda A, Aki U, Puri P. Internal and sphincter ashalasia:Outcome after internal sphincter
myectomy.J Pediatr Surg 2001; 36:736-738.
15- Sancandi M, Ceccherini I, Costa M, Fava M, Chen B, Wu Y, et al. Incidence of RET mutations in patients with
Hirshprung disease.J Pediatr Surg 2000; 35:139-142.
16- Moore BG, Singaram C, Eckoff DE, Gaumnitz EA, Staling JR. Immunohistochemical evaluation of ultrashort
segment.Hirshprung disease.Report of three cases. Dis Colon Rectum 1996; 39:817-820.
17- Ballard ET. Ultrashort segment.Hirshprung disease.A case report. Pediatr Pathol Lab Med 1996; 16:319-325.
18- Skopnik H, Bedut U, Steinau G, Meier Ruge W, Habedank M. Hirshprung disease. Paternal transmission to a son.
Eur J Pediatr 1993; 152:467-468.
19- Mohamed I, EL-Sawaf, Robert A, Drongowski, Jennifer N, Chamberlain, et al. Are the long-term results of the
transanal pull-through equal to those of the transabdominal pull-through?A comparison of the 2 approaches for
Hirshprung disease.J Pediatr Surg 2007; 42:41-47.
20- Amiel J, Sproat-Emison E, Garcia-Barcelo M. Hirschsprung disease, associated syndromes and genetics.J Med
Genet 2008; 45:1-14.
21- Srivastava P,Upadhyaya VD,Gangopadhyaya A,Hasan Z, Upadhyaya A, Kumar V.Comparison of two techniques
for single_stage treatment of Hirschsprung disease in neonates. Int J Surg 2008; 17.
22- Hadidi A, Bartoli F,Waag K. Role of transanal endorectal pull-through in complicated Hirschsprung`s
disease:experience in 18 patients. J Pediatr Surg 2007; 42:544-548.
23- Osifo OD, Okolo CJ.Outcome of trans-anal posterior anorectal myectomy for the ultrashort segment Hirschsprung`s
disease-Benin city experience in five years. Niger Postgrad Med J 2009;16:213-217.
24- Bruder E, Terracciano LM, Passarge E, Meier-Ruge WA.Enzyme histochemistry of classical and ultrashort
Hirschsprung`s disease. Pathol J 2007; 28:105-112.
25- Menezes M,Corbally M,Puri P. Long term results of bowel function after treatment for Hirschsprung`s
disease: a 29- year review.Pediatr Surg Int 2006; 22:987-990.
26- Wildhaber B, Coran AG, Teitelbaum DH. Total colonic Hirschsprung`s disease:a 28 year experience. Pediatr Surg J
2005; 40:203-206.
27-Wildhaber B, Pakarinen M, Rintala R, Coran AG, Teitelbaum DH. Posterior myotomy/myectomy for persistent
stooling problems in Hirschsprung`s disease. Pediatr Surg J 2004; 39:920-926.