بررسی نتایج سی تی اسکن مغز انجام شده قبل از بزل کمری در بیماران مشکوک به مننژیت و با اختلال هوشیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار آمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دستیار تخصصی بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
عارضه فتق مغزی که تهدید کننده حیات می باشد و ، مـی توانـد ن اشـی از بـزل مـایع کمـری در بیمـاران مننژیـت بـا کاهش هوشیاری باشد. بی خطر بودن بزل مایع مغزی نخاعی بدون انجام سی تی اسکن مغزی مورد بحث است .
روش کار
این مطالعه توصیفی - مقطعی بر بیماران مشکوک به مننژیت با کـاهش هوشـیاری در طـی سـال هـای 1385 تـا پایـان 1387 مراجعه کننده به اورژانس عفونی بیمارستان امام رضا ) ع( مشهد انجام شد . از کلیه بیماران شرح حال و معاینه فیزیکی به عمل آمد. نتایج شرح حال و معاینات فیزیکی و نتایج سی تی اسـکن و بزل مایع مغزی نخاعی در پرسشنامه جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و نـر م افـزار SPSS پردازش شد .
نتایج
136بیماروارد مطالعه شدند.میانگین سن بیماران 43/88  21/18 سال بود و /58 5% مرد بودند. نتیجه سی تی اسـکن مغز در /53 7% موارد طبیعی بود و شایعترین نتیجه سی تی اسکن مغز غیر طبیعی 12% ضـایعات هیپـودنس بـود 4/2. % بیماران دارای ضایعه فضاگیر با اثر فشاری و شیفت خط میانی مغز بودندکه به دلیل ماستوئیدیت مزمن بود .
نتیجه گیری
بر اساس مطالعه حاضر نزدیـک بـه نیمـی از بیمـاران مبـتلا بـه مننژیـت و کـاهش هوشـیاری سـی تـی اسـکن مغـزی غیرطبیعی داشتند و اندکی از آ 4/2( نها %) هم دارای اثر فشاری بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brain Computed Tomography Scan in Meningitis Patients with Deterioration Of Consciousness

نویسندگان [English]

  • Ashraf Tavanaee Sani 1
  • Donya Farokh 2
  • Hamidreza Naderi 3
  • Habibollah Esmaeili 4
  • Simin Abasian 5
  • Khosro Mohamadi 5
1 AssociateProfessor of Infectious Diseases Mashhad University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran
2 Associate Professor of Radiology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Infectious Diseases Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Biostatistics,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
5 Assistant of Infectious Diseases,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Due to life-threatening complication of LP in patients with deterioration of consciousness due to meningitis (=brain herniation) the LP procedure safety without brain CT scan is debated.
Materials and Methods
This descriptive cross-sectional study was done on patients suspected of meningitis with decreased consciousness referred to the infectious emergency of Emam Reza Hospital, Mashhad, Iran from April 2006 to March 2008. All patients underwent physical examination (neurologic and ophthalmoscopic) of the patients by residents of infectious diseases. Data (results of physical examination, neurologic, ophtalmoscopic, brain CT scan and LP) were collected. Then statistical analysis was performed with SPSS software and descriptive statistical methods.
Results
136 patients were evaluated. The mean age of patients was 43.88±21.185 years and 58.5% (24) of the cases were male. The result of brain CT was normal in 53.7%. The most frequent abnormal brain CT results were hypodencity lesions (12%).
2.4 % (1) of patients had abnormal CT-Scan with space occupying lesion with mass effect and midline shift, and final diagnosis was brain abscess due to chronic mastoiditis.
Conclusion
This study showed that abnormal finding of brain CT-Scan in adult meningitis with loss of consciousness is approximately 50% and mass effect was seen in 2.4% of patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal consciousness
  • Brain CT Scan
  • LP
  • Meningitis
1- Allan R, Tunke l. Approach to the patient with central nervous system infection. In: Principles and Practice of
Infectious Diseases. Gerald LM, John EB, Raphael Dolin. 7th ed. Churchil Livingston Elsevier:2010.p.1184.
2- Ghasemi Sh, Cherei A, Moghimi A, Ehsanabaie A, Biganeh A. Frequency, ethiology and prognosis of meningitis in
Firozabady Hospital, Tehran, 1996-98. Rahavard-e-Danesh J 2000; 3:25.
3- John E. Greenlee- Bacterial Meningitis, Neurology and clinical Neuroscience. Anthology H. V. Schapira, Edward
Byrne-Salvatore Dimoiaro. Philadelphia: Mosby; 2007.p.1238-1239.
4- Hasbun R, Abrahams J, Jekel J, Quagliarello V. Computed tomography of the head before lumbar puncture in adults
with suspected meningitis N. Engl J Med 2001; 345:1727-1733.
5- Allan R, Tunke l. Approach to the patient with central nervous system infection. In: Gerald L, Mandell, John E.
Principles and Practice of Infectious Diseases. Bennett Churchil Livingston Elsevier; 2010.p.1191.
6- www.irimc.org/magazines/viewsection.aspx?id=4845(1-9).
7- Menkes JH, Sarnat HB, Moser FG. Introduction : Neurologic Examination of the Child & Infant. In: Menkes JH,
Sarnet HB. Child Neurology. 6th ed. Philadelphia: Lippinocott Williams & Wilkins; 2000.p.1-32.
8- Weber C, Grzyska V, Lehner E, Adam G.Clinical relevance of cranial CT under emergency conditions- basic
neuroradiologic investigation. Rofo 2003; 175:654-662.
9- Rasolinegad MB, Mohsenpor M, Hajabdolbaghi M. Evaluation of clinical sign accuracy in Diagnosis of contraindicated
lesions for L.P. in Suspected Acute meningitis for L.P. in suspected Acute Meningitis. TUMS J 2004; 2:39-43.
10- Walter L, Olson. Central Nervous System infections. In: William E, Brant Clyde A. Fundamentals of Diagnostic
Radiology. 3th ed. Philadelphia: Lippincol-Williams & Wilkins; 2007.p.158.
11- Avrum N, Stephen M, Henesch, Lucy B, Rork A. Brain Infections, Caffey's pedriatirc Diagnostic Imaging. 11th ed.
Philadelphia: Mosby Elsevier; 2008.p.751.
12- Verma A. Infections of the Nervous system. In: Bradley WG, Darof RB, Femichel GM. Neurology in clinical
practice. 5th ed. Elsevier; 2008.
13- Fallah R, Abedi M. The evaluation of children brain CT Scan results and it's relationship with requesting clinical
complaints ofogh-e-Danesh. GMUHS J 2008; 14:28-32.
14- Taghavi MR, Heydari AA, Hashemi J. Brain computed tomography scan necessity before lumbar puncture in
meningitis patients with more than 60 years age. J Mashhad Univ Med Sci 2007; 50:81-88.
15- Tuncer O, Caksen H, Arslan S, Atas B, Uner A. Cranial computed tomography in purulent meningitis of childhood.
Int J Neurosci 2004; 114:164-174.
16- Khoda Panahandeh F, Hadizadeh H. Neuro imaging in children with first afebrile seizure: to order or not to order?
Arch Iran Med 2006; 9: 156-8.
17- Haehnel S. Inflammation. In: Sartar K, Haehnel S, Kress B. Direct Diagnosis in Radiology Brain Imaging. Geary
Thieme Verlay KG Germany; 2008.p.39.
18- Hasbun R. Computed tomography of the head before lumbar puncture in adult with suspected meningitis. 2001;
345:1727-1733.
19- Gopal Ak, Whitehouse JD, Simel DL, Corey GR. Cranial computed tomography before lumbar puncture: a
prospective clinical evaluation. Arch Int Med 1999; 159:2681-2685.