گزارش یک مورد گلوموس تومور اولیه معده در یک مرد 59 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

2 متخصص آسیب شناسی

3 استادیار جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار آسیب شناسی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

5 رزیدنت فوق تخصصی بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
گلوموس تومور اولیه معده تومور نادری بوده و شیوع به مراتب کمتری نسبت به تومورهای استرومال دستگاه گوارش(GIST) دارند. در مقالات حدود 150 مورد گلوموس تومور اولیه معده گزارش شده است.اما تا کنون موردی از آن در نشریات ایرانی منتشر نشده است .
معرفی بیمار
بیمار مرد 59 ساله با شکایت اصلی احساس پری بعد از غذا از حدود دو سال قبل، مراجعه نموده بود.در اندوسونوگرافی توده ای هیپواکو در عضله مخاطی به ابعاد 14 29 میلیمتر را نشان داد.بیمار تحت عمل جراحی رزکسیون گوه ای تومور معده قرار گرفت . در بررسی ریزبینی صفحات و ندولها ی ئ از سلولهای یک شکل گرد تا چند وجهی دارای حدود سیتوپلاسمی مشخص با هسته های گرد تا بیضی آرام و سیتوپلاسم روشن محصور در استرومای عروقی منشعب شبه همانژیوپریسیتومی با جدار هیالینیزه دیده شد. مارکرهای ایمونوهیستوشیمی با اکتین اختصاصی عضله ، دسمین ، کروموگرانین و CD117 انجام شدکه اولی مثبت و مابقی منفی بو . ددن
نتیجه گیری
گلوموس تومور اولیه معده اساسا یک تومور خوش خیم بوده لذا افتراق آن از سایر تومورهای بدخیم به منظور جلوگیری ازاعمال جراحی رادیکال غیر ضروری الزامی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Primary Glomus Tumour of Stomach in a 59 Year Old Man

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khosravi 1
  • Mehrdad Katebi 2
  • Hosein Shabahang 3
  • Bahram Memar 4
  • Mitra Ahadi 5
  • Elham Mokhtari 5
1 Associate professor of Internal Medicine,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Pathologist
3 Assistant professor of General Surgery,Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Pahology, MashhadUniversity of Medical sciences, Mashhad, Iran
5 Resident of gastrointestinal and liver disease fellowship,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Primary gastric Glomus tumour is rare and much less frequent than gastrointestinal stromal tumors(GIST).a[S1]t least 150 of them have been reported in articles, but no one had been published in Iran.
[
Case report
Patient was a 59 years old man with the chief complains of sense of epigastric fullness after meal. Endosonography showed a hypoechoic mass in muscularis mucosa with 29×14 mm dimentions. p[S2]atient underwent wedge resection of gastric tumour. In microscopy, sheets and nodules of round to polyhedral uniform cells with bland round to oval nuclei in the background of branched hemangiopericytoma-like vascular stroma with hyalinised wall were seen. Smooth Muscle Actin, desmin, chromogranin and CD117 were determined immunohistochemicaly, the first marker was positive and the reminders were negative.
Conclusion
Primary gastric Glomus tumour is essentially a benign neoplasm[S3], in order to prevent unnecessary radical surgery, its differentiation from others malignant lesions is mandatory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glomus tumour
  • Gastric
  • Glomangioma
1- Tsuneyoshi M, Enjoji M.Glomus tumor.A clinicopathologic and electron microscopic study.Cancer 1982; 50:1601-
1607.
2- Enzinger FM, Goldblum JR. Perivascular tumors. In: Enziger FM, Weiss SW, editors. Soft tissue tumors 4th ed. St Louis,
MD: mosby; 2001. p.985-1003.
3- Miettinen M, Paal E, Lasota J, Sobin LH.Gastrointestinal glomus tumors: A clinicopathologic, immunohistochemical, and
molecular genetic study of 32 cases. Am J Surg Pathol 2002; 26:301-311.
4- Batra R ,Mehta A, Rama Mohan P, Singh K. Glomus tumor of the stomach. Indian J Patho Microbiol 2009; 52:77-79.
5- Vanwijnsberghe S, Rubay R, Descamps C, Verdebout JM, Navez B. A glomic tumour of the stomach treated by
laparoscopy. Acta Chir Belg 2006; 106:613-615.
6- Spangler H. [An angioneuromyoma (glomus tumor) of the stomach and other neurogenic tumors of gastrointestinal
tract.]. Chirurg 1953; 24:181-184.
7- Key S, Kallahn WP. Glomus tumours of the stomach. Cancer 1951;726-736 .
8- Lee HW, Lee JJ, Yang DH, Lee BH. A clinicopathologic study of glomus tumor of the stomach. Journal of Clinical
Gastroenterology 2006; 40:717-720.
9- Harig BM, Rosen Y, Dallemand S, Farman J. The radiology corner. Glomus tumor of the stomach. Am J
Gastroenterol 1975; 63:423-428.
10- Yamada Y, Yokochi K, Itou O, Itou G, Tashiro Y, Ichikawa H, et al. A glomus tumor of the stomach associated
with a lipoma. Gan No Rinsho Japan J Cancer Clin 1988; 34:2096-2101.
11- Vinette-Leduc D, Yazdi HM. Fine-needle aspiration biopsy of a glomus tumor of the stomach. Diagn Cytopathol
2001; 24:340-342.
12- Stelzner S, Freitag M, Roitzsch E, Jacobasch L, Erk JU, Ludwig K. Glomus tumour of the stomach. A case report.
Chirurg 2003; 74:65-68.
13- Bray APJJ, Wong NACS, Narayan S. Cutaneous metastasis from gastric glomus tumour. Clin Exp Dermatol 2009;
34.
14- Tavusbay C, Gen H, Haciyanli M, ûzlem Sayin G ,Ekinci N. Glomus tumor of the stomach: A rare cause of upper
gastrointestinal bleeding. Ulu Travma Acil Cerrahi Derg 2009; 15:85-87.
15- Lee MM, Kwon YK, Lim SS. A case of glomus tumor of the stomach misdiagnosed for gastric polyp. Korean J
Med 2010;198:38,127-130.
16- Haque S, Modlin IM, West AB. Multiple glomus tumors of the stomach with intravascular spread. Am J Surg
Pathol 1992;16:291-299.
17- Urba czyk K,Stachura J, Papla B, Karcz D, Mat_éok M. Gastric solid glomus tumor and multiple
glomangiomyomas of the large bowel with intravascular spread, multifocal perivascular proliferations and liver
involvement. Polish J Pathol 2007; 58:207-214.
18- Kanwar YS, Manaligod JR .Glomus tumor of the stomach. An ultrastructural study. Arch Pathol Lab Med 1975;
99:392-397.
19- Calonje E, Fletcher C. Vascular tumors. In: Fletcher C, editor. Diagnostic histopathologic of tumors. 3th ed. Boston:
churchil livingstone elsevier; 2007. p.70-72.
20- Campbell F, lauers G, williams G. Tumors of esophagus and stomach. In: Fletcher C,editor.Diagnostic
histopathologic of tumors. 3th ed. Boston: Churchil livingstone elsevier; 2007. p. 340-64.
21- Gu M, Nguyen PT, Cao S, Lin F. Diagnosis of gastric glomus tumor by endoscopic ultrasound-guided fine needle
aspiration biopsy: A case report with cytologic, histologic and immunohistochemical studies .Acta Cytolog 2002;
46:560-566.
22- Debol SM, Stanley MW, Mallery S, Sawinski E, Bardales RH. Glomus tumor of the stomach: Cytologic diagnosis
by endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration. Diag Cytopathol 2003; 28:316-321.
23- Nakajima S, Nishiyama K, Hosoi H, Yamazaki Y, Akabane H. A case report of glomus tumor of the stomach.
Gastroenterol Endoscopy 1996; 38:316-322.
24- Almagro UA, Schulte WJ, Norback DH, Turcotte JK. Glomus tumor of the stomach. Histologic and ultrastructural
features. Am J Clin Pathol 1981; 75:415-419.
25- Folpe AL, Fanburg-Smith JC, Miettinen M, Weiss SW. Atypical and malignant glomus tumors: Analysis of 52
cases, with a proposal for the reclassification of glomus tumors .Am J Surg Pathol 2001; 25:1-12.