بررسی نقش سایتوکاین ها در عفونت بروسلوز ، آرتریت و کمردرد بروسلائی مرکز تحقیقات روماتولوژی و ایمونولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روماتولوژی ، مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار ایمونولوژی ، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، پژوهشکده بوعلی، مشهد، ایران

4 متخصص عفونی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 اینترن، بیمارستان امام رضا ،)ع( دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
سایتوکاینها موادی هستند که در سلولهای مختلفی ب هویژه لنفوسیتهای T تولید و ترشح میشوند و در روند
پاسخ ایمنی دخالت دارند. با توجه به اینکه بیماری بروسلوز ناشی از باکتریهای درونسلولی است ، ایمنی سلولی
در این بیماری نقش مهمی در پاسخهای ایمنی به هنگام عفونت ناشی از این باکتریها برعهده دارد و بررسی
تغییرات سایتوکاینها در این بیماری اطلاعات مفیدی در ارتباط با فعالیت سیستم ایمنی سلولی ب هدست می دهد .
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی در سالهای 87 - 85 در دو مرکز ، بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا ع( ) وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است . 40 بیمار مبتلا به کمردرد آرتریت بروسلائی و 40 فرد طبیعی در این
مطالعه شرکت داده شدند. تشخیص بیماری با توجه به سابقه بیماری ، معاینات بالینی و آزمونهای سرولوژی انجام
پذیرفت . پس از استخراج اطلاعات مورد نظر ارزیابی های آماری با آزمون آماری کولموگرف اسمیرنت و
کورسکال والیس و آزمون تی انجام شد .
نتایح
میزان سایتوکا ینهای انترفرون گاما، اینترلوکین 2، اینترلوکین 4، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز تومور آلفا در سرم
بیماران به روش الیزا سنجیده شد ( سطح معنی داری p < /0 05 ) آزمون کولموگرف اسمیرنف حاکی از طبیعی
بودن توزیع متغیرهای میزان IL-2 و IL-10 می باشد . بقیه متغیرها شامل، IL4 وانترفرون گاما و TNF آلفا در
سرم بیماران غیر طبیعی بودند . آزمون آماری t حاکی از تفاوت معنی دار در میزان IL-10 در دو گروه می باشد
 آزمون اما (. p> )1/0 نداشت داری معنی تفاوت گروه دو در TNF-α و IL-4 ، IL-2 سطح . ( p< /0 002)
آماری کورسکال والیس حاکی از تفاوت معنی دار انترفرون گاما در گروه بیماران و شاهد است(p < /0 05 ).
نتیجه گیری
این نتایج حاکی از آن است که انترفرون گاما و اینترلوکین 10 در سرم بیماران مبتلا به آرتریت و کمردرد
بروسلائی نقش تائید کننده ای دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Cytokines in Patients with Arthritis and Low Back Pain Brucellosis Research center of Immunology and Immunology

نویسندگان [English]

  • Nayyereh Saadati 1
  • Reza Farid Hoseini 2
  • Jalil Tvakol Afshari 3
  • Amir Reza Khaligi 4
  • Bahram Naghib zadeh 5
1 Associate Professor of Immunology Department of Internal Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of Immunology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Immunology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Infectious Disease Specialist, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Intern, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Cytokines are secreted as the molecular products of different cells in particular T–Lymphocyte which contribute in the processes of immune responses. Therefore, the study may provide valuable information regarding the function of cell–mediated immunity ( CMI ) in this disease.
.Materials and Methods
This study was performed in the medical centers of Mashhad University of Medical Science. 40 Patients with brucellosis and 40 normal samples took part in this investigation. Diagnosis of the disease was based on case history clinical examination and serological tests.
Results
The levels of TNF-α, IL-2, IFN–γ, IL-4, and IL–10 in serum were measured using ELISA method. The levels of the random variables IL-2 and IL-10 were tested by Kolmogrov Smirnov test and shown to be normal (p<0.05). Other cytokines including IL-4, IFN–γ, and TNF-α of patients serum were not normal. The results indicated that the levels of IL-10 in the sera of patients had increased (p<0.001). IFN–γ level showed it has increased in patients (p<0.05). The level of IL–2 and IL–4 and TNF-α in the sera of patients did not show any appreciable difference with those of normal controls (p>0.1). Kruskal-Wallis test showed a significant difference in IFN–γ in the two groups.
Conclusion
Our results would suggest a definite role of IFN–γ, and IL-10 in sera of patients with arthritis and low bake pain brucellosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthritis and low Back Pain Brucellosis
  • Brucellosis
  • Cytokine
1- Enright FM. The pathogenesis and pathobiology of brucella infection in domestic animals. In: Nielsen K, Duncan
JR. editors. Animal brucellosis. CRC press; Inc., boca raton, fla, 1990.
2- Ahmed K, Al- matrouk KA, Martinz G, Oishi K, Rotimi VO, Nagatake T. Increased serum levels of interferon
gamma and interleukin–12 during human brucellosis. Am J Trop Med hyg 1999; 61:425-417.
3- Young EJ, Human brucellosis. Rev infect dis 1983; 5:821-842.
4- Zhan Y, LIU Z, Cheers C. Tumor necrosis factor alfa and Il-12 contribute to resistance to the intracellular
bacterium brucella abortus by different mechanisms. Infect Immun 1996 ; 2782 – 2786.
5- Ahmed K, Kismat A, Rouk AL, Martinez G, Oishi K, Rotimi OY, et al., Levels of interferon γ and interleukin –
12 during human brucellosis. AM J Trop Med Hyg 1999 ; 61:425 – 427.
6- Firestein GS, Budd RC, Harris ED, McInnes I, Ruddy S, Sergent J. Saunders Elsevier Kelley's Textbook of
Rheumatology. 8th ed. WB Saunders Company; 2008.p.1226-12227.
7- Trinchieri G, Interleukin 12. A Proinflammatory eytokine with immuno regulatory functions that bridge innate
resistance and antigen – specific adaptive immunity. Ann Rev Immun 1995; 13:251- 276.
8- Abbas AK , Lichtman AH, Pober JS. Cellular and molecular immunology. 4th ed. WB Saunders; 2000.p. 235 –
269.
9- Zhan Y, Cheers C. Endogenous interleukin -12 is involed in resistance to brucella abortus infection. Infect Immun
1995; 163:1387 – 1390.
10- Skendros P, Boura P, Chrisagis D, Raptopoulou-Gigi M.Diminished percentage of CD4+ T-lymphocytes
expressing interleukine-2 receptor alpha in chronic brucellosis. J Infect 2007; 54:192-197.
11- Goldsby RA, Kindt TJ, Obrone BA. Kuby immunology. 4th ed. Freeman & Co;2000.p. 351 – 370.
12- Faver N, Bordman G, Rudin W. Comparison of cytokine measurements using ELISA ELISPOT, and semi –
quantitative RT-PCR. J Immunol Methods 1997 ; 57 – 66.
13- Rezazadeh M, Hajilooi M, Haidari M, Rafiei A, Alavi SA, Keramat F. Association of susceptibility to
brucellosis and interleukin-4 promoter polymorphism. Scand J Infect Dis 2006; 38:1045-1049.
14- Gaupp S, Cannella B, Raine CS. Amelioration of experimental autoimmune encephalomyelitis in IL-4R{alpha}-
/-Mice implicates compensatory Up-regulation of Th2-Type cytokines. Am J Pathol 2008; 173:119 - 129.
15- Fernandez-Lago L, Monte M, Chordi A. Endogenous gamma interferon andinterleukin – 10 in brucella abortus
2308 infection in mice. FEMS Immunol Med Microbiol 1996 ; 15:109 – 114.
16- Akbulut H, Celik I, Akbulut A. Cytokine levels in patients with Brucellosis and their relations with the treatment.
Indian J Med Microbiol 2007; 25:387-390.
17- El-Saadany SA, EL-Bassat H, EL-Yamany S, EL-Bendary A, Hassan A. Role of T Helper-1 Cytokine and Nitric
Oxide Production in Patients with Acute Brucellosis, knol.google.com, 2008.