شناسایی مولکولی گونه های عامل یل شمانی زو جلدی در شهرستان سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار جهاد دانشگاهی مشهد ، مشهد، ایران

3 استادیار گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 متخصص کودکان

5 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 کارشناس ارشد انگل شناسی

7 -7 مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
لیشمانیازیس جلدی یک عفونت انگلی است که به عنوان یک مشکل بهداشتی در بخشهایی از ایران بویژه
شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی محسوب می شود. مخازن بیماری در دو فرم خشک و مرطوب متفاوت
است ، لذا جهت مبارزه با این بیماری تعیین گونه انگل لازم است.DNA هر انگل همانند سایر موجودات زنده
ویژه همان انگل است، لذا می توان با استفاده از آن اقدام به تعیین گونه نمود . در این مطالعه با استفاده از تکنیک
PCR گونه های انگل عامل لیشمانیازیس جلدی مشخص شده است .
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1387-1386 در شهرستان سبزوار انجام شده است . نمونه تهیه شده از زخم 86
بیمار که با استفاده از روش لام مستقیم وجود انگل در آنها تایید شده بود، در محیطهای کشت NNN و سپس
RPMI-1640 کشت داده شد. پس از کشت انبوه و استخراج DNA با استفاده از 4 روش مختلف استخراج
DNA با استفاده از یک جفت پرایمر اقدام به انبوه سازی DNA کینتوپلاست انگل شد. الگوی الکتروفوروزی
هر نمونه با گونه های استاندارد لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور مقایسه شد . از نرم افزار SPSS برای تجزیه
تحلیل اطلاعات استفاده شد، همچنین آزمون های آماری تی، کای اسکوئر و من ویتینی مورد استفاده قرار گرف .ت
ن تایج
روش جوشاندن نمی تواند روش مناسبی جهت استخراج DNA از پروماستیگوتهای لیشمانیازیس جلدی باشد. اما
ارزش روش های بر پایه فنل - کلروفرم معادل کیت کیاژن است. نتایج حاصل از الگوهای PCR حاکی از آن بود
که دو نوع انگل لیشمانیا تروپیکا(32 مورد) و لیشمانیا ماژور(54) عامل لیشمانیازیس جلدی در شهرستان سبزوار
می باشند.
نتیجه گیری
بر خلاف مطالعات سالهای گذشته در شهرستان سبزوار هر دو نوع انگل لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور وجود
دارند. ضمن اینکه روشهای بر پایه فنل-کلروفرم روشهای مناسبی جهت استخراج DNA پاز روماستیگوتهای انگل
لیشمانیا بوده و PCR نیز تکنیک ارزشمندی جهت تعیین گونه انگل در مطالعات اپیدمیولوژیک می باشد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mulecular Epidemiology of Cutaneous Leishmaniasis In Sabzevar

نویسندگان [English]

 • Masoud Mohajery 1
 • Seyad Aliakbar Shamsian 2
 • Abdolrahim rezaee 3
 • Kazem Hasan Poor 4
 • Mohammad taghi Shakeri 5
 • Gholamreza Farnoosh 6
 • Farhad Fathi Moghadam 7
1 Associate Professor, Parasitology & Medical Mycology Department, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Iranian Academic Center of Education, Culture& Research, Mashhad Branch
3 Assistant Professor, Virology Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Specialist In Pediatric Medicine
5 Associate Professor of Social Medicine,University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Master Of Science In Parasitology
7 Research Instructor, Iranian Academic Center of Education, Culture& Research, Mashhad Branch
چکیده [English]

Introduction
Cutaneous leishmaniasis is a parasitic infection With an important health problem in many parts of Iran such as Sabzevar, in Khorasan Razavi province. Epidemiological and clinical findings aren’t sufficient for identification of parasites. Because the host sources are different an accurate identification and diagnosis is necessary before treatment. DNA of every parasite such as every organism is specific. This facilitates extensive use of DNA for diagnostic and identification of parasite species. Molecular methods such as PCR seem to be very useful for this reason. We decided to identify different species of leishmania parasites causing Cutaneous leishmaniasis by PCR in Sabzevar
Materials and Methods
A Total of 86 patients, whom diseases were confirmed by direct smear, were recruited and samples were isolated and cultured in NNN medium, followed by sub-cultured in RPMI-1640. Then DNA was extracted using four DNA extraction methods. Extracted kinetoplastic DNA was amplified by PCR method using two specific primers. Electrophoresis patterns from each isolate were compared with reference strains of L.major, L.tropica and the marker
Results
The related bands to amplified products were detected on agarose gel in all samples expected of DNA extracted by boiling method. The results of kDNA gene templets in Electrophoresis gel indicated the leishmania parasite species, causing Cutaneous leishmaniasis, in Sabzevar as 32 samples L.tropica and 54 samples L.major.
Conclusion
L.tropica and L.major both are Etiologic agents ofCutaneous leishmaniasis in Sabzevar and PCR technique is a suitable tool for the leishmania species characterization in epidemiological studies. The phenol-chloroform based methods are as valuable as DNeasy mini kit (QIAGEN) but more cost effective than kit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cutaneous Leishmaniasis
 • Leishmania major
 • Leishmania Ttropica
 • PCR
1- Jamal khan SH, Muneeb S. Coetaneous leishmaniasis in Pakestan. Dermatol online J 2005; 11:4.
2- Nadim A. Diseases with carriers. Tehran: Eshtiagh; 2000.p.52-4. (in Persian)
3- Markel E. Medical Parasitology. Translated by Jalallu N, Kamrani M. Tehran: Tabib;1999.p. 85-59. (in Persian)
4- Molyneux DH, Ashford RW. The biology of trypanosome and leishmania Parasite of man domestic animals.
London: Taylor and Francis;1983.
5- Macdonald MH, Morrison CJ, McMaster WR. Analysis of the active site and activation mechanism of the leishmania
surface metalloporoteinase GP63. Acta trop 1995; 253:199-207.
6- Ardahani S. Leishmania Parasite and Leishmaniasis. Tehran:Nashre Daneshgahi;1994.p.45-47. (in Persian)
7- Mohajery M, Tavakol Afshari J, Mahmoudi MR, Shakri MT, Yazdanpanah MJ. Detecting leishmaniais agents using
PCR method. 5th. Iranian Parasitology congress abstract book. Shahid Beheshti University 2005. (in Persian)
8- Sabzevar Medical University.Health centers manual.Sabzevar: Sabzeval Medical University; 2008. p.7-13. (in
Persian)
9- Asayesh H. Principals of local programming. Shahrerey: Azad University Publications; 2003.p. 35. (in Persian)
10- Mahboudi F, Abolhassan M, Yaran M, Mobtaker H, Azizi M. Identification and differentiation of Iranian
Leishmania species by PCR amplification of kDNA. Scand J Infect Dis 2001; 33:596-598.
11- Mauricio IL, Howard MK, Stothard JR, Miles MA. Genomic diversity in the Leishmania donovani complex. J
Parasitol 1999; 119:237-246.
12- Hatam GR. Different laboratory methods for the isolation and detection of leishmaniasis. Shiraz: Shiraz University
of Medical Sciences; 2005.(in Persian)
13- Larry SR, John J. Foundations of parasitology. 7th ed. New York: Mc Graw Hill; 2005.
14- Elahi R, Fata A, Berengi F. Comparing different leishmaniasis laboratory detecting methods. Mashhad J Med Sci
1995; 47:68-72. (in Persian)
15- Mohajery M, Boloursaz M, Shamsian AA. Evaluation of cutaneous leishmaniasis among students in Mashhad.
Mashhad J Med Sci 2001; 44:54-60. (in Persian)
16- Javidi Z, Fata A. Elahi R, Berenji F, Abbasi E, Mousavi A. Evaluation of factors affecting leishmaniasis
progression among 3250 patients referred to Imam Reza Hospital. Mashhad J Med Sci 2005; 44:111-118. (in Persian)
17- Mohajery M, Hajaran H, Shamsian AA, Tavakol Afshari J, Sadabadi F. Detecting leishmaniasis agents in Neishabour
Using RAPD-PCR technique. Mashhad J Med Sci 2008; 51:74-86. (in Persian)
18- Motavali Emami M. Epidemiology of cutaneous leishmaniasis among patients referred to Isfahan dermatology and
leishmaniasis clinic during 1996-2000. Cutaneous leishmaniasis new insights congress abstract book 2003; 118. (in
Persian)
19- Belding DL. Text book of parasitology. 3rd ed. New York: Meredith publishing; 1965.
20- Cuervo P, Cupplillo E, Nehme N, Hernandez V, Saravia N, Fernandes O. Leishmania(viannia): genetic analysis of
cutaneous and mucosal strains isolated from the same patient. Exp Parasitol 2004; 108:59-66.
21- Dehghani MH. Evaluation of cutaneous leishmaniasis incidence among students of Ahmadabad and Torkabad
villages in Yazd during 1998. Cutaneous leishmaniasis new insights congress abstract book 2003; 93. (in Persian)
22- Mohajery M, Mokhtari M, Fata A, Shamsian AA. Cutaneous leishmaniasis among patients referred to Qaem
Hospital during 1982- 2001. Iran J Med Basic Sci 2006; 9:187-192. (in Persian).