بررسی ارتباط بین نتیجه تست جلدی لیشمانین با شکل بالینی زخم سالک و گونه عامل بیماری مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی

2 استادیارگروه پوست دانشکده پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

4 کارشناس ارشد آمار، دانشکده پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

5 استاد گروه انگل شناسی - قارچ شناسی و عضو مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالک دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه
لیشمانیازیس پوستی یک بیمـاری انگلـی پوسـتی اسـت کـه در منـاطق زیـادی از ایـران ازجملـه خراسـان آنـدمیک
می باشد . تست پوستی لیشـمانین جهـت تشـخیص بـالینی عفونـت قبلـی بـه انـواع گونـه هـای لیشـمانیا هبـ کـار مـی
رود.هدف از این مطالعه مشخص کردن رابطه بین نتیجه تست پوستی لیشمانین با شکل بـالینی زخـم سـالک و گونـه
عامل بیماری در بیماران ارجاع داده شده به بخش انگل شناسی بیمارستان امـام رضـا )ع( طـی سـال های 1386 و 1387
می باشد .
 روش کار
این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی و آینده نگر در آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان امام رضا ) ع( از سال 1386-
1387 انجام شد. اطلاعات فردی،بالینی و آزمایشگاهی 50 بیمار مبتلا به سالک جمع آوری شدند و تست پوستی
لیشمانین برای هر بیمارانجام شد.از تست واکنش زنجیره پلی - مراز ( PCR) جهت تعیی ن گونه انگل استفاده شد .
نتیجه تست جلدی بعد از 48 ،24و 72 ساعت خوانده شد . داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS
 تجزیه و تحلیل شدند . همچنین از آزمون های دقیق فیشر، کای اسکوئر و پیرسون هم استفاده گردید .
نتایج
در بین 30 بیمار مبتلا به سالک آنترو ونوپ تیک 60% دارای زخم خشک و بیش از 33 % دارای زخم های ترشـح دار و
چرکی بودند.در بین 20 بیمار مبتلا به سالک زئونوتیک 30% دارای زخـم خشـک و 65 % دارای زخـم هـای ترشـح
دار و چرکی بودند. تست جلدی در 75 % مبتلایان بـه لیشـمانیا مـاژور /3 و 23% گـروه مبتلایـان بـه لیشـمانیا تر وپیکـا
مثبت بود.موارد مثبت نتایج تست جلدی 48 و 72 ساعت پس از تزریق افزایش داشت.
نتیجه گیری
ارتباط معنی داری بین نتیجه تست جلدی با گونه عامل بیماری و شکل بالینی زخـم سـالک وجـود دارد ولـی رابطـه
 مشخصی بین گونه عامل بیماری و شکل بالینی زخم سالک دیده نمی شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between the Result of Leishmanin Skin Test And Clinical Forms of Cutaneous Leishmaniasis and Species of Parasite Research Center for Skin Diseases & Cutaneous Leishmaniasis

نویسندگان [English]

 • Elham Shirangi 1
 • Farzaneh Maaleki 2
 • Monavar Afzal-aghae 3
 • Saba Fata 1
 • Maryam Ghaffarian 1
 • Mojtaba Meshkat 4
 • Abdolmajid Fata 5
1 General Practitioner
2 Assistant Professor of Dermatology, Azad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Community Medicine specialist, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Biometry Expert
5 Professor of Mycology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Cutaneous Leishmaniasis (CL) is a common parasitic skin disease which is endemic in many parts of Iran, including Khorasan. Leishmanin Skin Test (LST) is used for clinical diagnosis of previous infection. The aim of this study was to determine the correlation between the result of LST with the clinical form of CL lesion and species of causative agent in patients referred to the Parasitology laboratory, Imam Reza hospital during 2007-2008.
Materials and Methods
This study was undertaken over a 12 month period. Following confirmation of diagnosis of CL in 50 patients who obtained positive result by direct smear test, their demographic, clinical and laboratory information were recorded. LST was performed for each patient. PCR (polymerase chain reaction) was used to determine the species of parasite. The result of LST read after 24, 48 and 72 hours.The collected data were statistically analyzed using SPSS.
Results
Among 30 persons with Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis (ACL), 60% had dry and 33% had infected moist lesions. Among 20 persons with Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis (ZCL), dry and infected moist ulcers were observed in 30% and 65% respectively. The result of Positive LSTwas increased 48 and 72 hrs. After injection.
Conclusion
There was a significant relationship between the clinical form of CL lesion and causative agent as the result of the LST; but no significant relationship was observed between causative agent & clinical form.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis (ACL)
 • Cutaneous Leishmaniasis (CL)
 • Leishmanin Skin Test (LST)
 • Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis (ZCL)
1- Amman Governorate .Parasitology. Am J Trop Med Hyg 1985; 79:13-46 .
2- Mohajery M, Hatam GR, Shamsian AA, Javaheri A. Isoenzyme identification Of L.Major. J Med 2004; 47:19-27.
3- Ministry Of Health , Cure and Medical Education , Epidemiologic Status of Leishmaniasis in Iran, Resistance &
Health , Prevention and Control of Disease .2001.p.6-13.
4- Nadim A , Mesghali A , Seyedi-rashti MA. Epidemiology of cutaneous Leishmaniasis in Iran . B. Khorassan , part
I.V. Distribution of sandfliese. Bull Soc Path Exot 1971; 62:861-870.
5- Valizadeh M , Dalimi AH , Fata A , Jafari MRKhamesipour A , Mohajeri M. A study on Leishmania species
causing cutaneous Leishmaniasis in Mashhad using specific monoclonal antibodies . Modarress J Med Sci 2005;7:107-
113.
6- Fata A, Khamesipour A, Mohajery M, Hosseini- nejad Z, Afzal-aghaee M, Berenji F, et al. Whatman paper(FTA
cards) for storing and transferring Leishmania DNA for PCR examination. Iran J Parasitol 2009; 4:37-42 .
7- Mahmoodi MR, Mohajery M,Tavakkol Afshari J, Shakeri MT, Yazdan panah MJ, Fata A. Molecular identification
of Leishmania species causing Cutaneous Leishmaniasis in Mashhad. Jundishapur J Microbiol 2010; 3:195-200.
8- Fazaeli A, Fouladi B, Hashemi-Shahri SM, Sharifi I. Clinical features of cutaneous Leishmaniasis and direct PCR
based identification of parasite species in a New Focus in Southeast of Iran. Iranian J Publ Health 2008; 37:44-51.
9- Reithinger R, dujadine JC. Molecular diagnosis of leishmaniasis: current status and future applications. J Clin
Microbiol 2007; 45:21-25.
10-Sundar S, Rai M. laboratory diagnosis of visceral leishmaniasis. Clin Diagn Lab Immunol 2002; 9:951-958.
11-Poonam S, Ruchi S. Rapid & Reliable Diagnostic tests for visceral leishmaniasis. Red orbit. 2006 .
12- Nilforoush zadeh MA , Sadeghian G . Cutaneous Leishmaniasis . Isfahan :Oruj ; 1381.
13- Ardahaly S, Nadim A. Leishmania & Leishmaniasis .2nd. Tehran: Univercity Publishing Center; 1985 .
14- Fata A. Correlation Between Clinical Appearance, Leishmanin test & ELISA using Monoclonal Antibody in
Diagnosis of Different Forms of Cutaneous Leishmaniasis in Mashhad. J Med Sch MUMS 2004; 47:19-27.
15- Sadeghian G, Momeni A, Siadat AH, Usefi P. Evaluation of leishmanin skin test and it’s relationship with the
clinical form and duration of cutaneous leishmaniasis. Dermatol Online J 2006; 12:3.
16- Manzur A, UL Bari A. Sensivity of leishmanin skin test in patients of acute cutaneous leishmaniasis. Dermatol
Online J 2006;12:2.
17- Monroy A, Sosa-cabrera T, Rivas-sanchez B, Ruiz –Tuyu R, Gonzalez M, Favi-castillo L. Seroepidemiological
studies of cutaneous leishmaniasis in the campeche state of Mexico. Mem Inst Oswaldo Cruz 1997; 92:21-26.