تأثیر کم شنوایی بر برخی از پارامترهای آکوستیک صوت در کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گفتاردرمانی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان، ایران

3 دانشیار آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه
از طریق دستگاه شنوایی سالم و پسنورد شنیداری مطلوب می توان صداسازی، ک یفی ت صوت، ز ری و بمی و بلندی
صدا را تحت کنترل داشت .
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی در سال 1387 در دانشکده توانبخشی سمنان انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی و
مقایسه پارامترهای آکوستیک صوت شامل، محدوده شدت، محدوده فرکانس، تغییرات دوره به دوره بلندی و
نسبت اجزای ارتعاشی منظم صوت به اجزای ارتعاشی نامنظم ) زینو( درد و گروه شامل، 17 کودک کم شنوا و 17
کودک طبیعی همسان شده از نظر سن و جنس بوده است یم. انگین هر یک از پارامترها با استفاده از نرم افزار
استودیو گفتار و دستگاه الکترولارینگوگراف به دست آمد. پارامترهای فوق بین دو گروه کودکان کم شنوا و
یطب عی مورد مقایسه قرار گرفت . اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کلموگراف اسمیر نوف و
تی انجام شد .
نتایج
میانگین محدوده شدت بین گروه کودکان کم شنوا و طبیعی تفاوت معنادار نداشت (p= /0 462 ) و نیز میانگین
محدوده فرکانس صوت بین گروهها تفاوت معناداری نداشت(p= /0 277). میانگین تغییرات دوره به دوره بلندی
صوت در گروه کودکان کم شنوا به طور معناداری بیش از کودکان طبیعی بود (p= /0 010). میانگین نسبت اجزاء
هارمونیک به اجزاء ارتعاشی نامنظم صوت در گروه کودکان کم شنوا به طور معناداری کمتر از کودکان طبیعی
 .(p= /0 001) بود
نتیجه گیری
 از یافته های این پژوهش می توان ینت جه گرفت که احتمالا مس تعدترین پارامترهای صوت برای بهبودی با استفاده از
وسایل کمک شنیداری و خدمات گفتاردرمانی طیف ارتفاع و بلندی صوت می باشد. بالاتر بودن میانگین تغییرات
دوره به دوره بلندی صوت در کودکان کم شنوا نسبت به کودکان طبیعی و نیز پایین تر بودن میانگین نسبت اجزاء
ارتعاشی منظم به اجزاء ارتعاشی نامنظم صوت در کودکان کم شنوا در مقایسه با کودکان طبیعی، به دلیل فشار
یز ادی است که کودکان کم شنوا بر حنجره و ساختارهای مربوط به آن وارد می سازند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hearing Loss on Acoustic Parameters of Voice in Children

نویسندگان [English]

  • Omid Mohammadi 1
  • Ali Sadolahi 2
  • Raheb Ghorbani 3
1 Master of Science in Speech Therapy, Dept. Of Speech Therapy, Faculty of Rehabilitation, Semnan University of Medical Sciences and Health Services, Semnan, Iran
2 Master of Science in Speech Therapy, Dept. Of Speech Therapy, Faculty of Rehabilitation, Semnan University of Medical Sciences and Health Services, Semnan, Iran.
3 Associate Professor in Biostatics, Dept. Of Social Medicine, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences and Health Services, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction
By means of normal hearing system and appropriate auditory feedback, we can control acoustic parameters of voice such as phonation, quality of voice, pitch and intensity.
Materials and Methods
The aim of this cross-sectional study was investigation and comparison of some acoustic parameters of voice including: mean of intensity range, frequency range, shimmer, and harmonic to noise ratio between 2 groups of children (17 hearing impaired and 17 normal children). These groups were matched with respect to age and sex. The mean of each parameters were calculated using collection of speech studio software and electrolaryngograph apparatus and were compared between two groups of children.
Results
The mean of intensity range between two groups was not statistically different (P=0.462). The mean of frequency range between two groups was not statistically different either (P=0.277). The mean of Shimmer in children with hearing loss was higher than normal children (P=0.010). The mean of Harmonic to noise ratio (HNR) in children with hearing loss was lower than normal children (P=0.001).
Conclusion
It can be concluded that most susceptible acoustic parameters of voice for improving by hearing aids and speech therapy services are frequency and intensity range. The higher mean of shimmer and lower mean of harmonic to noise ratio (HNR) in hearing impaired children in comparison with normal group is caused by excessive pressure that these children are bearing on the larynx and related structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustic parameters
  • Electrolaryngograph
  • Frequency range
  • Hearing Loss
  • Intensity range
  • Speech studio
1- Kent R. Normal Aspects Of Articulation . In: Bernthal J, Bankson N. Articulation and phonological disorders. 3rd
ed.USA: Pearson;2006.p.1.
2- Rose P. The human vocal tract and the production and description of speech souns. In: Rose P. Forensic Speaker
Identification. 1st ed. Taylor and Francis;2002.p.127-135.
3- Webb W, Adler R . Neurosensory Organization Of Speech and Hearing. In: Webb W, Adler R .Neurology for
speech and language pathologists.5th ed. Canada: Mosby Inc; 2008.p.118,146-147.
4- Owens R, Jr. A Functional Language Approach. In: Owens R. Language disorders. 5th ed. USA: Pearson; 2009. p.
8-19
5- Hudgins CV, Numbers FC. An investigation of the intelligibility of the speech of the deaf. Genet Psychol Monogr
1942; 25:289–392.
6- Angelocci AA, Kopp GA, Holbrook A . The vowel formants of deaf and – hearing eleven – to- forurteen – years
old boys. J speech Hear Disord 1964 ;29:156-160.
7- Rose P. Speech acoustics. In: Rose P. Forensic Speaker Identification.1sted. London: Taylor and Francis;2002.p.195
-211.
8- Lejska P, Mojmir K , Voice field measurements--a new method of examination: the influence of hearing on the
human voice.Journal of Voice 2004,17; 86-91
9- Kimberly A , Poissanta F, Robbc M. Acoustic and perceptual appraisal of speech production in pediatric cochlear
implant users. J Pediatr Otorhinolaryngol 2005; 70:1195-1203.
10- Rammage L, Morrison M, Nichol H. Evaluation of patient with voice disorders. In: Rammage L, Morrison M,
Nichol H. Management of the voice and its disorders 2nd ed. Canada: Singular Thomson learning;2001.p.12-27.
11- Randall B. Monsen. Toward measuring how well hearing- impaired children speech. J Speech Hear Res 1978;
21:197-219.
12- Campisi P, Low A, Papsin B, Mount R, Cohen-Kerem R, Harrison R. Acoustic analysis of the voice in pediatric
cochlear implant recipients: alongitudinal study. Laryngoscope 2005; 115:1046-1050.
13- Monini S, Banic GM, Barbara Argiro M, Filipo R. Cochlear implant short term effects on voice parameters. J
Otorhinolaryngol 2006; 18:719-725.
14- Monsen RB, Engebretson AM, Vemula NR. Some effects of deafness on generation of voice. J Acoust Soc Am
1979; 66:1680-1690.
15- Boltezar I, Jagoda V. The influence of cochlear implantation on sound voice parameters. Inform J Pediatr
Otorhinolaryngol 2005; 23:512-528.
16- Bolfan – Stosic N, Simunjak B. Effects of hearing loss on the voice in children. J Otolaryngol 2007; 36120-123.