ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی پلی کلونال جهت بررسی هلیکوباکترپیلوری درکودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گوارش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، کودکان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، بجنورد، ایران

3 متخصص آسیب شناسی بیمارستان دکترشیخ، مشهد، ایران

4 دانشیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 رزیدنت اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
عفونت باهلیکوباکترپیلوری (HP ) می تواند تظـاهرات گونـاگونی داشـته با شـد،یکی ازتظـاهرات معمـول ایـن نـوع
عفونت درکودکان درد قسمت فوقـانی شـکم اسـت . غیراختصاصـی بـودن تظـاهرات بـالینی ازیـک سـ و و همچنـین
عوارضـ ی همچـون گاسـتریت پایـدار ، زخـم معـد ه ، کارسـینوم معـده و لنفـوم بافـت لنفوئیـد مخـاط ی MALT)
LYMPHOMA ،) واز سوی دیگر نیاز به بررسی ریشه کنی هلیکوبـاکترپیلوری پـس ازدرمـان مناسـب مسـائلی
است که نیاز به تشخیص زودهنگام با یـک روش ترجیحـاً غیرتهـاجمی وکـم هزینـه را پـس ازدرمـان ایجـا ب مـی
کند.هدف ازاین مطالعه ارزیابی آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری درتشخیص این نوع عفونت است .
 روش کار
در این مطالعه توصیفی مقطعی 110 بیمار با سـن - 18 1 سـال بـا نـاراحتی یـا درد قسـت فوقـانی شـکم دربیمارسـتان
دکترشیخ مشهد از سال 1387-1384 تحت آندوسکوپی فوقانی همراه بـا بیوپسـی معـده وارزیـابی نمونـه مـدفوع بـا
کیتهای محتوای آنتی بادی پلی کلونال ضد هلیکوباکترپیلوری قرار گرفتند.نتایج ارزیابی مـدفوعی بـا نتـایج حاصـل
تست اوره آز سریع (RUT)وبررسی بافت شناسی نمونـه بـافتی معـده مقایسـه شـدند .اطلاعـات بـه دسـت آمـده بـا
استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت .
نتایج
110 بیمار (57 مذکر و 53مونث ) تحت ارزیابی قرارگرفتند. 32 بیمار براساس تست اوره آز سریع وهیستولوژی
از نظر هلیکوباکترپیلوری مثبت و 78 بیمار منفی بودند . دربررسی آنتی ژن مدفوعی 39نفرمثبت شدند .
نتیجه گیری
تست آنتی ژن مدفوعی دارای حساسیت و ارزش پیشگویی کننده منفی مناسبی می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in Children

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Jafari 1
  • Hamidreza Kianifar 1
  • Ali Khakshoor 2
  • Simin Hiradfar 3
  • Nona Zabolinejad 4
  • Ezzat Khodashenas 5
1 Assistant Professor Of Gastroenterology, Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Bojnord University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Pathologist, Mashhad Dr Sheikh Hospital, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Pathology, Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Resident in Pediatrics, Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Helicobacter pylori infection has various clinical features. One of the most common presentations of this infection is upper abdominal pain. Complications such as gastritis, gastric ulcer, gastric carcinoma and MALT lymphoma mandate early diagnosis of H.P infection by a low cost and non invasive manner. The aim of this study was to evaluate the diagnostic role of H.P stool antigen detection as a simple and non invasive method for diagnosis of this infection.
 
Materials and Methods
 
Upper endoscopy with gastric biopsy was done on all patients between 6 months to 18 years old with upper abdominal pain. Stool test was done by polyclonal anti-h.p antibody. Results of stool Test were compared with results of RUT and histologic examination
 
Results
 
Overall 110 patients (57 boys,53 girls) were studied, 32 patients were Helicobacter pylori positive and 78 patients were Helicobacter pylori negative based on RUT and histologic examination. Stool antigen testing was positive for 39 patients. Sensitivity and specificity of stool Ag were 100% and 91% respectively
 
Conclusion
 
Stool Ag test has high sensitivity and negatity predictive value for diagnosis of Helicobacter pylori infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • Stool antigen test
  • sensitivity
  • specificity
1- Graham DY, Osato MS, Osato MS, El-Zimaity HM, Lee CK, Yamaoka Y, et al. Challenge model for Helicobacter
pylori infection in human volunteers. Gut 2004; 53:1235-1243.
2- Peterson WL. Helicobacter pylori and peptic ulcer disease .N Engl J Med 1991;324:1043-1048.
3- Suerboun S, Michetti P. Helicobacter pylori infection. N Engl J Med 2002;347:1170-1186.
4- IARC working group on the evaluation of carcinogenic riske to humans.schistosomes liver flukes and Helicobacter
pylori.IARC monogr evaluation carcinogenic risks human 1994; 61:1-241
5- Najafi M, kianifar H, khodadad A, Ahmadi A, Falsa FJ. Endoscopic nodular gastritis:an indicator of helicobacter
infection .Med J Islam Rrepub Iran(MJIRI.) 2005; 19:195-199.
6- Enroth H, Krooz W, Rohan T, Nyrén O, Engstrand. Does the method of Helicobacter pylori detection in flounce the
association with gastric cancer risk. Scan J Gastroenteral 2002; 37:884-890.
7- Rowland M, Bourke B, Drumm B. Helicobacter pylori and peptic ulcer disease. In:Kleinmn RE, Sanderson LR,
Goulet O. Walker’s pediatric gastrointestinal disease.5thed. 2008.p.144-148.
8- Sheu BS, Yang HB, Wang YL. H. Pylori stool antigen assay to screen H. pylori infection and to monitor the
outcome of 3-day and 7-day triple therapy for patients with partial gastrectomy. Helicobacter 2002;7:199-204
9- Gisbert JP, Pajares JM. Stool antigen test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection: a systematic review.
Helicobacter 2004; 9:347-368.
10- Yusuf B, Ida H, Phaik-Leng C, Parasakthi N, Khean-Lee G. Evaluation of the monoclonal stool antigen test for
Helicobacter pylori in an Asian population with dyspepsia. J Dig Dis 2007; 8:207-210.
11- Erzin Y, Altun S, Dobrucali A, Aslan M, Erdamar S, Dirican A, Kocazeybek B. Comparison of two different stool
antigen tests for the primary diagnosis of Helicobacter pylori infection in turkish patients with dyspepsia. Helicobacter
2004; 9:657-662.
12- Lehmann FS, Beglinger C. Current Role of Helicobacter pylori Stool Tests. Digestion 2003; 68:2-3. ProQuest
Health and Medical Complete pg. 119
13- Deguchi R, Matsushima M, Suzuki T, Mine T, Fukuda R, Nishina M, et al. Comparison of a monoclonal with a
polyclonal antibody-based enzyme immunoassay stool test in diagnosing Helicobacter pylori infection after eradication
therapy. J Gastroenterol 2009; 44:713–716.
14- Kindermann A, Lopes AI. Helicobacter pylori infection in pediatrics. Helicobacter 2009; 1:52-57.
15- Rafeey M, Nikvash S. Detection of Helicobacter pylori antigen in stool samples for diagnosis of infection in
children. East Mediterr Health J 2007; 13:1067-1072.
16- Ritchie B, Brewster D, Tran C, Betty Y, Davidson G, Butler R. Lack of diagnostic accuracy of the monoclonal stool
antigentest for detection of helicobacter pylori infection in young Australian aboriginal Children. Pediatr Infect Dis J
2009; 28: 287–289