شیوع ویروسهای خونزا در بیماران تحت کاتتریسم قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماریهای عفونی

2 استادیار بیماریهای قلب

چکیده

مقدمه: خطر آلوده شدن پرسنل بخش بخشهای کاتتریزاسیون قلب به ویروسهای هپاتیت (HBV،HCV) ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) و ویروس لنفوم سلول T انسانی (HTLV-1) همواره وجود دارد. هدف از این مطالعه تخمین نیاز واقعی جهت درخواست تستهای آزمایشگاهی برای بیماران بستری در بخش کاتتریزاسیون قلبی است. غالبا تستهای ایمونولوژیک الایزا برای تمام بیماران بستری در بخشهای کاتتریزاسیون قلب در ایران، در خواست می شود.
روش کار: این پژوهش توصیفی ـ مقطعی از فروردین 1381 – 1383 بر 8122 بیمار بستری جهت کاتتریزاسیون قلبی در بیمارستان امام رضا (ع)، انجام شد. نتایج تستهای الایزای ویروسی در بیماران مورد مطالعه قرار گرفت و بعد از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: از 8122 بیمار، 417 مورد(1/5%) عفونت داشتند (مبتلا به یکی از این ویروسها غیر از ویروس ایدز بودند). هیچ مورد HIV مثبت در بیماران مشاهده نشد، بیشترین میزان عفونت ویروسی مربوط بهHTLV-1 (59/2%)، و پس از آنHBV (37/2%) وHCV (3/0%) و بیشترین موارد از شهرهای مشهد، نیشابور و سبزوار بودند.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که فراوانی عفونتهای ویروسی به استتنایHTLV-1که در خراسان شیوع بالاتری دارد تقریبا متل دیگر جمعیتها در ایران است. HIV در این گروه خاص هر گز وجود نداشته ولی هزینه بالایی صرف بررسی ان و بقیه ویروسها میشود. بنابر این توصیه می شود که به جای درخواست تستهای آزمایشگاهی با رعایت احتیاطات استاندارد از هزینه های درمانی بیماران کاسته شود. ضمن انکه واکسن مؤثر علیه عامل عفونی شایعی نظیرHBV وجود دارد و می توان تمام پرسنل بخش بخش را واکسینه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Bloodborne Viruses in Patients Admitted for Cardiac Catheterization in N.E of Iran

نویسندگان [English]

  • A.A Haydari 1
  • M Ebrahimi 2
چکیده [English]

Introduction: There is a risk of infection with hepatitis viruses (HBV, HCV), human immuno deficiency virus (HIV), human T cell lymphoma virus (HTLV-I) in personels of cardiac catheterization laboratories. Currently, the ELISA immonologic tests are asked for all patients admitted for catheterization in Iran. The aim of this study was to determine seroprevalence and the exact need for asking laboratory tests for patients admitted for cardiac catheterization.
Materials and Methods:In this simple cross – sectional expriment, we studied the results from ELISA tests in patients admitted for cardiac catheterization in Imam Reza hospital from March 19, 2002 to July 19, 2005 were studied. After data collection, they were analyzed with SPSS software.
 
Results:From all 8122 patients, 417 (5.1%) cases had infection. No HIV+ case was detected. Most of infections were HTLV-1+ (2.59%), HBV+ (2.37%) and HCV+ (0.3%), respectively. Most of cases were from Mashhad, Neishaboor and Sabzevar cities.
 
Conclusion:This study shows that the frequency of infections, (except HTLV-1) is the same as other parts of the country. The rate of HIV infection is zero but expensive laboratory tests are ordered for this and other viruses. There are false positive and false negative results in laboratory tests. So asking for these laboratory tests is not indicated. A universal precaution is recommended instead of asking laboratory tests which will also decrease costs for patients.In addition there is effective vaccine against the most common agent of infection, i.e HBV and we can vaccinate all the personels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HBs Ag.Anti HCV.Anti HIV
  • Anti HTLV-I
  • Cardiac catheterization
  • Seroprevalence
1- Malekzadeh R.Viral hepatitis in Azizi et al.Epidemiology & control of common disorders in iran. Shahid beheshti
university.1379;pp 714.
2- Epidemilogy of AIDS in iran. Ministry of health and medical education 1383.
3- Farid Hosseyni Reza,Virology & Epidemiology Of HTLV-1 In Khorasan.Journal of Medical faculty of
mashad.suppl.35;20-22;1371.
4 - Farid R,etemadi m, baradaran h.nikkin b.seroepidemiologyand virology of htlv-1in the city of mashad northeastern
iran. Serodiag immunother infec dis.1993;5:251.
5- Ramazani Amitis,et al.Infectious diseases handbook; poorsina; 1386 Pp 810,860.
6- Mandell, Douglas, Bennets, Principles and practice of Infectious Disease. 5th ed. Philadelphia: Churchill
Livingstone; 2000.
7- Heydari Ali Akbar;AIDS & Health care worker; mashad university of medical sciences ; 1375.
8- Lawrence VA; Gafni A; Kroenke - Preoperative HIV testing: is it less expensive than universal precautionJ Clin
Epidemiol 1993 Nov;46(11):1219-27D
9- Gerberding JL; Littell C; Tarkington A; Brown A; Schecter WP Risk of exposure of surgical personnel to patients'
blood during surgery at San Francisco General Hospital N Engl J Med 1990 Jun 21;322(25):1788-93.
10- Patton LL; Shugars DA; Bonito AA systematic review of complication risks for HIV-positive patients undergoing
invasive dental procedures. J Am Dent Assoc 2002 Feb;133(2):195-203.