گزارش یک موردنوریت ایدیوپاتیک شبکه بازویی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

2 دستیار بیماریهای مغز و اعصاب

چکیده

مقدمه: سندرم نوریت ایدیوپاتیک شبکه براکیال بیماری ناشایع شبکه براکیال است که اولین بار در سال 1948 توسط پارسوناژ و ترنر گزارش گردید و بعداً بیماری پارسوناژوترنر نامیده شد. این بیماری با درد ناگهانی اندام فوقانی آغاز می شود. پس از کاهش درد، ضعف و آتروفی عضلانی در اندامهای فوقانی بروز می کند. هدف از این مقاله گزارش این سندرم نادر بوده است.
معرفی بیمار: بیمار جوان 21 ساله ای است با سابقه واکسیناسیون در چند ماه قبل که به علت درد ناگهانی اندامهای فوقانی و ضعف و آتروفی پیشرونده در ناحیه کمربند شانه پس از کاهش نسبی درد، در بخش اعصاب بیمارستان قائم (عج) بستری گردید. در معاینات نروفیزیولوژیک شواهد دنرواسیون در عضلات دلتوئید و سوپرااسپیناتوس دو طرف وجود داشت. سایر علل نوروپاتی شبکه براکیال با آزمونهای مناسب بالینی و فرابالینی رد شد. بهبودی نسبی در بیمار با درمان نگهدارنده پس از سه ماه مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Idiopathic Brachial Plexus Neuritis (Parsonage-Turner Syndrome): A Case Report

نویسندگان [English]

  • M.M Etemadi 1
  • A Shoeibi 2
  • E Poorakbar 2
1
2
چکیده [English]

I

ntroduction: Parsonage-Turner syndrome, an uncommon brachial plexus disorder, was first described by Parsonage and Turner in 1948. َAbrupt onset of upper arm intense pain followed by weakness and atrophy after lessening of pain is a characteristic feature of this rare syndrome. A typical case of this syndrome is reported in this paper.
Case Report: The patient, a 21 years oldman, was admitted in Neurology Ward at Ghaem Hospital of Mashhad University of Medical Sciences because of abrupt onset of upper arm pain and progressive atrophy and weakness in shoulder girdle after pain lessening. He had been vaccinated a few months before admission. Electrodiagnostic studies showed bilateral denervation of deltoid and supraspinatus muscles. Other causes of brachial plexus neuropathy ruled out with appropriate clinical and paraclinical studies. Partial improvement has been observed by conservative management after three months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parsonage-Turner syndrome
  • Brachial plexus neuritis
  • Electrodiagnosis
1- Bradley WG. Daroff RB, Fenichel G.M. Neurology in clinical practice 4thed Butterworth-Heinemann; 2004. 2288-2290
2- Gevirtz C. Pain management in patients with Parsonage- Turner syndrome Topics in pain management 2006; 21:1-5
3- Magee KR, Dejonag RN. Paralytic brachial neuritis. JAMA 1960; 174:1258-1262.
4- Klein C J. Friedenberg S.M. Inflammation and neuropathic attacks in hereditary brachial Plexus neuropathy. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 2002; 73:45-50.
5- Suarez GA,Giannini C,Bosch E P, Barohn RJ, Wodak J,Ebeling P. Immune brachial plexus neuropathy: suggestive
evidence for an inflammatory-immune pathogenesis. Neurology 1996; 46:559-561.
6- Tsao B E, Avery R, Shields RW. Neuralgic amyotrophy precipitated by Epstein-Barr virus. Neurology 2004;
62(7):1234-1235.
7- Tsairic P, Dyck P J, Mulder DW. Natural history of brachial plexus neuropathy: report on 99 patients. Arch Neurol
1972; 27:109-117.
8- Marshall GB, Mckenna E. and Mahallati H. Parsonage – Turner syndrome. Eur J Radiol Extra 2005; 56(2):51-53.