نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق تخصص جراحی توراکس

2 متخصص رادیولوژی

3 متخصص پاتولوژی

چکیده

مقدمه: نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه (TNB)
ضایعه امکان پذیر نیست. هدف از انجام این مطالعه بررسی ایمنی و دقت تشخیص نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با راهنمایی سونوگرافی در تشخیص ضایعات
محیطی ریه است.
روش کار: این مطالعه توصیفی از سال 1385 – 84 در بیماران بستری در بخش توراکس بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شده است. 30 بیمار با توده محیطی ریه
با قطر بیشتر از 3 سانتی متر که فاصله آن از جدار قفسه سینه کمتر یا مساوی 5 سانتی متر بود، با راهنمایی سونوگرافی تحت نمونه برداری بافتی قرار گرفتند. مشخصات
فردی، علائم بالینی، نتایج سونوگرافی در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: در این بیماران نسبت زن به مرد، 2 به ا، متوسط سن 61/2 سال بوده و اغلب ضایعات در سمت راست (60%) دیده شد. در تمامی بیماران نمونه کافی جهت
آسیب شناسی تهیه شد که این نمونه ها در 86/6% دقت تشخیصی داشته و در 13/3% جهت تشخیص دقیق بافتی بیوپسی باز ریه، ضرورت یافت. در بررسی کلی
آسیب شناسی 83/3 % دچار ضایعه بدخیم بوده که شایع ترین آن کارسینوم سلولهای سنگفرشی و آدنوکارسینوما ریه بوده است و 16/6% دچار ضایعه خوش خیمی بوده
که شایع ترین آن گرانولوماتوزسلی بوده است. 13/3% از بیماران دچار عارضه شدند که این عوارض در 6/6% پنوموتوراکس و6/6% هموپتزی بود. مرگ و میر نیز
وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به دقت مناسب تشخیصی، سهولت دسترسی، ارزانی و عوارض قابل قبول انجام بیوپسی ترانس توراسیک با راهنمایی سونوگرافی در تشخیص
ضایعات محیطی ریه توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ultrasonography Guided Transthoracic Needle Biopsy in Diagnosis of Peripheral Pulmonary Mass

نویسندگان [English]

  • R Bagheri 1
  • Z Haghi 1
  • M Rahrouh 2
  • M Kalantari 3
  • A. Sadrizadeh 1
چکیده [English]

I

 
ntroduction: Transthoracic needle biopsy (TNB) is a well established method for obtaining pathologic diagnosis in the lung masses that is performed after a previous negative bronchoscopy. The goal of this study was evaluation of the safety and accuracy of ultrasonography guided TNB in diagnosis of peripheral lung masses.
Material and Methods: This descriptive study was done from 2005 to 2006 in Ghaem Hospital. 30 patients with peripheral lung mass, greater than 3cm in diameter and within 5cm from the chest wall, underwent ultrasonography guided TTNB. Data was gathered in a questionnaire and analyzed by descriptive statistics and frequency distribution tables.
Results:Male to female ratio was about 1:2, and mean age was 61.2 years. 60% lesions were located in the right side. Adequate biopsy specimens were obtained in all patients; but TNB was diagnostic in 86.6%, 13.3% patients underwent thoracotomy for definitive diagnosis. Pathological diagnoses were malignant in 83.3%, with SCC and ACC being the most common, and benign in 16.6%, the most common of which was tuberculosis. Complications were observed in 13.3%, including pneumothorax in 6.6%, and hemoptysis in 6.6%; mortality was not observed.
Conclusion:According to this study, TNB with ultrasonography guide due to appropriate diagnostic accuracy and low complication rate with low cost and good availability is recommended for diagnosis of peripheral lung mass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TNB
  • Ultrasonography
  • peripheral lung mass
1-Yung RC, Tissue diagnosis of suspected lung cancer: selecting between bronchoscopy, transthoracic needle
aspiration, and resectional biopsy. Respir care clin N AM 2003Mar; 9(1): 51-76
2-Chen CC, Hsu WH, Huang CM, Hsu JY, et al. Ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of small pulmonary
nodules abutting to the chest wall. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 1996 Feb;57(2): 106-11
3-Collins CD, Breatnach E, Nath PH, Percutaneous needle biopsy of lung nodules following failed bronchoscopic
biopsy. Eur J Radiol 1992 Jul-Aug;15(1): 49-53
4-Hayes MM, Zhang DY, Brown W. Transthoracic fine-needle aspiration biopsy cytology of pulmonary neoplasms
.Diagn Cytopathol, 1994, 10(4): 315-9
5-Silit E, Kizilkaya E, Okutan O, Pekkafali Z, et al. CT fluoroscopy-guided percutaneous needle biopsies in thoracic
mass lesions. Eur J Radiol 2003 Nov; 48(2): 193-7
6-Targhetta R, Bourgeois JM, Marty-Double C, Coste E, et al. Peripheral pulmonary lesions: ultrasonic features and
ultrasonically guided fine needle aspiration biopsy. J Ultrasound Med 1993 Jul; 12(7): 369-74
7-Liao WY, Chen MZ, Chang YL, Wu HD, et al. US-guided transthoracic cutting biopsy for peripheral thoracic lesions
less than 3 cm in diameter. Radiology 2000 Dec; 217(3): 685-91.
8-Pan JF, Yang PC, Chang DB, Lee YC, et al. Needle aspiration biopsy of malignant lung masses with necrotic
centers.Improved sensitivity with ultrasonic guidance. Chest 1993 May; 103(5): 1452-6.
9-Gouliamos AD, Giannopoulos DH, Panagi GM, Fletoridis NK, et al. Computed tomography-guided fine needle
aspiration of peripheral lung opacities.An initial diagnostic procedure. Acta Cytol 2000 May-Jun; 44(3): 344-8.
10- Sagar P, Gulati M, Gupta SK, Gupta S, et al. Ultrasound-guided transthoracic co-axial biopsy of thoracic mass
lesions. Acta Radiol 2000 Nov; 41(6): 529-32
11- George CJ, Tazelaar HD, Swensen SJ, Ryu J. Clinicoradiological features of pulmonary infarctions mimicking lung
cancer. Mayo Clin Proc 2004 Ju; 79(7): 895-8
12- Arslan S, Yilmaz A, Bayramgurler B, Uzman O, et al. CT-guided transthoracic fine needle aspiration of pulmonary
lesions:accuracy and complications in 294 patients. Med Sci Monit 2002 Jul; 8(7): 493-7
13- Lattin G Jr, O,Brien W Sr, Mccrary B, Kearney P, et al. Massive systemic air embolism treated with hyperbaric
oxygen therapy following CT-guided transthoracic needle biopsy of a pulmonary nodule. J Vasc Interv Radio 2006
Aug; 17(8): 1355-8
14- Aviram G, Schwartz DS, Meirsdorf S, Rosen G, et a. Transthoracic needle biopsy of lung masses: a survery of
techniques. Clin Radiol 2005 Mar; 60(3): 370-4.