پیش آگهی بیماران ضربه مغزی با اندازه گیری خرده فیبرینهای خون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 استادیار - جراحی مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: به طور کلی حوادث ضربه ای به عنوان سومین علت مرگ و میر در همه سنین محسوب می شوند. در این میان، مرگ متعاقب ضربه سر شایعتر از سایر
علل می باشد. در مطالعات مختلف اختلالا ت انعقادی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده شدت ضربه در حوادث ناشی ار ضربه سر مطرح می باشد. این مطالعه
با هدف اندازه گیری خرده فیبرینهای خون در بیماران ضربه مغزی انجام شده است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 96 بیمار شامل 22 بیمار با آسیب خفیف و 74 بیمار با آسیب متوسط و شدید که در سال 1384 به بیمارستان
امدادی مشهد ارجاع شده بودند در 6 ساعت اولیه بعد از ضربه مورد بررسی قرار گرفتند. از تمام این بیماران علاوه بر بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی کامل برای
نیز اندازه گیری و با میزان طبیعی آن مقایسه گردید. مشخصات فردی و نتایج آزمایشگاهی و معاینات بالینی در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از 1 آنها FDP
آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: در اغلب مواردی که هماتوم تاخیری ایجاد شده بود، فاصله بین سی تی اسکن اولیه و سی تی اسکن نشان دهنده هماتوم کمتر از 14 ساعت بوده است.
پائین 3 وجود داشت. در مورد ضربه شدید سر مقادیر FDP بالا با2 BMR میزان FDP با شدت ضربه سر در ارتباط بوده، رابطه معنی داری بین FDP و GCS
و FDP پائین با BMR بالا مرتبط بوده اند. شایعترین نوع هماتوم تاخیری از نوع داخل پارانشیم بوده است.
نتیجه گیری: اندازه گیری FDP می تواند به عنوان یک عامل با ارزش برای پیشگویی شدت آسیب در بیماران با ضربه سر مطرح باشد و ممکن است بتوان
با ایجاد تغییراتی در روند انعقاد خون پیش آگهی بیماران با آسیب جمجمه را بهتر کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Fibrin/Fibrinogen Degradation Products in Prognosis of Patientswith Head Trauma

نویسندگان [English]

  • M Ehsaee 1
  • Gh Bahadorkhan 1
  • F Samini 2
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction: Accident is the third common cause of mortality in population .Traumatic head injury is the most common cause of mortality among these events. In different studies, coagulation disorder is one of the most important factors for determination of severity of injury. The present study was designed to evaluate post traumatic fibrinolysis in adults after head injury.
Material and Methods: In this descriptive cross sectional study, ninety six patients (22 patients with mild head injury and 74 patients with severe or moderate head injury), who admitted in Mashhad Shahid Kamyab Hospital for six months, were chosen randomly. All of them had only head injury and admitted in hospital in less than 6 hours after trauma. The clinical & paraclinical findings including FDP were evaluated. Data was gathered in a questionnaire and analyzed by descriptive statistics and frequency distributes tables.
Results:Most cases of delayed hematoma happened within 14 hours of trauma. FDP value was correlated with severity of head injury and there was a meaningful correlation between FDP value and GCS. Higher FDP was seen with lower BMR, and vise versa. The most common cases with delayed hematoma were intracerebral hematoma.
Conclusion: FDP may be a valuable predictive factor in traumatic head injury and changes in coagulation cascade may improve the outcome of patients with traumatic head injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Head injury
  • coagulation disorder
  • FDP
  • BMR
  • GCS
1-YoumansJR.Youmans neurological surgery, 4th ed. v3. Philadelphia: W.B Saunders; 1996.
1618-1708.
2- Kushimoto S, Vamamoto Y, Shibata Y, Sato M., Koido Y. Implications of excessive fibrinolysis and jalphaplasmin
inhibitor deficiency in patients with sever head injury. Neurosur 2001; 49 (5): 1084-1090.
3- Corner KR, Lee KS, Kelly DL Jr. Correlation of admission fibrin degradiation products with outcome and
respiratory failure in patient's with sever injury. Neurosur 1998 Oct; 43(4): 532-36.
4- Vavilala MS, Dunbar PJ, Rivara FP, Lam AM. Coagulopathy predicts poor outcome following head injury in
children less than 16 years of age. J Neurosur Anesthesiol 2001; 13:13-18.
5-Cafferata HT, Robinson AJ, Aggeler PM, et al. Intravascular coagulation in the surgical patient. Amer J Surg
1969; 118: 281.
6-Attar S, Hanashiro P, Mansberger A et al. Intravascular coagulation reality or myth. Surgery 1970; 68: 27.
7-Pondaag W. Disseminated intravascular coagulation related to outcome in head injury. Acta Neurochir Suppl
(Wien) 1979; 28: 98-102.
8-Preston FE, Malia RG, sworn MJ, et al. Disseminated intravascular coagulation as a consequence of cerebral
damage. J Neurol Neurosurg Pychiatry 1974; 37: 241-8.
9-Van der Sande JJ, Velt Kamp JJ et al. Head injury and coagulation disorders. J Neurosurg 1978; 49: 357-65.
10- Olson JD, kaufman HH, Moake et al. The incidence and significance of homeostatic abnormalities in patients
with head injuries. Neurosurgery 1989; 24: 825-32.
11- Kumuro E, Fukuda A, takemoto Y, Sato M, Kohoma A. [Disturbance of the coagulatory system in patients with
head injury in acute phase]. No Shinkei Geka 1985; 13: 53-8.
12- Churliaev IuA, Lycher VG, Epifantseva NN, Afanas'ev AG. [Clinico-pathologenetic variants of disseminated
intravascular coagulation syndrome in patients with severe craniocerebral trauma]. Anesteziol Reaminatol 1999; 3: 35-7.
13- String T, Robinson AJ, Blaisdell FW. Massive trauma. Effect of intravascular coagulation on progression. Arch
Surg 1971, 102: 406-11.
14- Becker S, Schneider W, Kreuz W, Jacobi G, Schurrer I, Nowak-Gotti U. Posttraumatic coagulation and
fibrinolysis in children suffering from severe crebro-cranial trauma. Eu J Pediatr 1999; 158 (3): 5197-5202.
15- Kushimoto S, Shibata Y, Yamamoto Y. Implications of fibrinolysis in patients with closed head injury. J
Neurotrauma 2003; 20: 357-63.
16- Keller MS, Fendya DG, Weber TR. Glasgow Coma Scale preDICted coagulopathy in pediatric traumatic
patients. Seminar Pediatric Surg 2001; 10: 12-6.
17- Stein SC, Chen XH, Sinon GP, Smith DH. Intravascular coagulation: a major secondary insult in non
traumatic brain injury. J Neurosurg 2002; 97: 1373-7.
18- Elsner H, Rigamonti D, Corradino G, Schlegel R Jr, Joslyn J. Delayed traumatic intracerebral hematoma: SpatApoplexie
report of two cases. J Neurosurg 1990; 73: 808.
19- Kaufman HH, Moake JL, Olson JD, Miner ME, duCret RP, Pruess JL, Gildenberg PL. Delayed and recurrent
intracranial hematomas related to disseminated intravascular clotting and fibrinolysis in head injury. Neurosurgery
1980; 7: 445-9.
20- Sawauchi S, Yuhki K, abe T. The relationship between delayed traumatic intracerebral hematoma and
coagulopathy in patients diagnosed with a traumatic subarachnoid hemorrhage. No Shinkei Geka 2001; 29: 131-7.
21- Kurokawa Y, Hashi K, Uede T, Matsumura S, Kashiwabara S, Ishiguro M. Enlarging of intracranial
hemorrhagic lesions and coagulative-fibrinolytic abnormalities in multiple-injury patients. 1989; 17:335-41.
22- Riesgo P, Piquer J, Botella C, Orozco M, Navarro J, Cabanes J. Delayed extracranial hematoma after mild head
injury: report of three cases. Surg Neurol 1997; 48: 226-31.
23- Inamasu J, Nakamura Y, Saito R Horiguchi T, Kanai R, Ichikizaki K. Delayed, but acute progressive epidural
hematoma after mild head injury. Am j Emerg Med 2001; 19: 324-5.
24- Lapoint LA, Von Rueden KT. Coagulapathes in trauma patients. AACN Clinical issues 2002; 13; 192-203.
25- Grenander A, Bredbacka S, Rydvatt A, Arochi R, Edner G, Koskinen LOD, Olivercrona M. Antithrombin
treatment in patients with traumatic brain injury, a pilot study. J Neurosurg Anesthesiol 2001; 13; 49-56.