تاثیر داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمان بیماران مغز و اعصاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 استادیار - گروه مغزواعصاب، بیمارستان قائم (عج)

چکیده

مقدمه: فناوری داپلر ترانس کرانیال روش تشخیصی پرهزینه ای برای بیمار و شرکت های بیمه گذار است، اما بررسی همودینامیک مغز را ممکن می سازد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در بخش مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال 1385 انجام شده است. 166 بیمار کـه جهـت سـونوگرافی داپلـر
ترانس کرانیال انتخاب شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند . سونوگرافی داپلر توسط متخصص اعصاب بـه روش اسـتاندارد بـا دسـتگاه AKAI سـاخت فرانـسه و
پروب 2 مگاهرتز انجام شد. مشخصات فردی، نتایج سونوگرافی داپلر، نوع درمان در پرسشنامه جمع آوری گردید . اطلاعات جمع آوری شده بـا اسـتفاده از آمـار
توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: از 166 بیمار 86 نفرمرد و 80 نفر زن با میانگین سنی 53/4 سال بودند. در 27/5% موارد یافته های غیر طبیعی در داپلر ترانس کرانیال وجود داشت.30
مورد (15%) داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمانی مؤثر بوده است. در این گروه 83 % خونریزی زیر عنکبوتیه و 17% منشاء قلبی پرخطرپرتاب آمبولی و یا
تنگی کاروتید با حوادث ایسکمیک مغزی مکرر داشتند. هزینه انجام 200 مورد این روش در مرکز دولتی10 میلیون تومان برآورد شد.
نتیجه گیری: انجام داپلر ترانس کرانیال به دلیل هزینه زیاد و تاثیر گذاری اندک بر روی تصمیم گیری درمـانی بیمـاران، فقـط بـرای تعـداد محـدودی از
بیماران توصیه می شود . با این وجود این روش بی خطرو غیر تهاجمی برای بررسی شریان های اصلی مغز بوده و اطلاعات مفیدی را می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Transcranial Doppler on Therapeutic Decisions in Neurologic Patients

نویسندگان [English]

  • K Ghandehari 1
  • M.R Azarpajooh 2
چکیده [English]

I
 
 

 
ntroduction: TCD is an expensive diagnostic investigation for patients and health insurance companies. Based on the therapeutic view, cost-effectiveness of transcranial doppler (TCD) is important in patients with cerebrovascular disease.
Material and Methods:This descriptive study was conducted in Neurosonology Center, Ghaem Hospital, Mashhad, within 2006-2007. Indication of TCD was made by neurologists previously. 200 TCD on 166 patients was performed by neurosonologists based on the standard protocol with AKAI device, France and 2MHz probe. The effect of TCD results on changing the dose and type of medicine and neurosurgical consultation of the patients was recorded. Data was analyzed with descriptive statistics and frequency distribution tables.
Results: 166 patients (64 males and 80 females) with mean age of 53.4 years were investigated. Abnormal results were found in 27.5% of TCD. Performance of 3D TCD (15%) had influence on therapeutic decisions of the patients. Among this later group, 83% were patients with subarachnoid hemorrhage and 17% had high risk cardiac source of embolism or sever carotid stenosis with recurrent cererbral ischemic events. The cost of 200 TCD in non-private center was evaluated to be about 10 million thomans.
Conclusion:Due to high expenses and low percentage of therapeutic influences, performance of TCD is recommended in a restricted group of patients. However TCD is a safe and non-invasive test for assessent of main cerebral arteries, which provide useful information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial Doppler
  • Cost-effectiveness
  • Embolism
1- Thomas K M,Gomes G R. Hand Book of Transcranial Doppler. Springer – Verlag ; 1997.35-56.
2- Tong D C, Albers G W. Normal Values. In: Babikian V L, Wechsler L R.Transcranial Doppler
Ultrasonography.second ed.Butterworth-Heinemann.1999. 33-42 .
3- قندهاری،کاویان, جعفرنژاد ،مجید. کاربرد و هرینه اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بیماران مبتلا به سکته مغزی. مجله افق دانش ، سال یازدهم، شماره 2
(سال 1384) ص 26 .
4 - Azar pazhooh M R, Chamber BR. Clinical application of transcranial doppler monitoring for embolic signals. J
 Clin Neurosci 2006; 20 : 20-24
5- Ghandehari K, Shuaib A. Prevalence of patent foramen ovale detected by transcranial color coded duplex
sonography in cryptogenic stroke patients. IJR, 2004; 2: 51-53.
6- قندهاری، کاویان, حسن پور، محمد, صابر، سیامک. تفاوت های همودینامیک مغزبر اساس سن و جنس. مجله علمی دانـشگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد ، دوره
 .34-31 ص (1382)3 شماره ,10
٧- قندهاری، کاویان, شعیب، اشفق. مقایسه توپوگرافی تنگی قلمروکاروتید در بیماران سکته مغزی ایسکمیک با دو نژاد آمریکای شمالی و ایرانی. مجله علمی دانشگاه علـوم
پزشکی یزد. دوره پنجم , شماره ١٣٨٥)٤) ص٢٠-٢٣ .
8 -Ghandehari K. Microembolic signal monitoring in patients with acute stroke. Arch Iranian Med 2002; 5(2): 94-
96.
9- قندهاری، کاویان, ایزدی مود، زهرا. کاربرد داپلر ترانس کرانیال در ارزیابی خطر سکته مغزی در بیماران با دریچه مکانیکی میترال. مجلـه پزشـکی هرمزگـان.
. 13-8 ص(1385) 10شماره
10- قندهاری ،کاویان, ذوالفقاری، علی, جعفر نژاد، مجید, مشرقی مقدم ،حمید رضا, کاظمی، طوبی. مونیتورینگ سیگنال های میکروآمبولی مغزی در بیماران بـا
دریچه مصنوعی قلب. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند , سال هفتم,شماره 1381)1) ص13-9 .
11- Ghandehari K, Izadi mood Z. Effect of Oxygen inhalation on microembolic signals in patients with mechanical
Aortic valve. Acta Medica Iranica. 2005; 43: 215-217
12- Sloan MA, Alexandrov AV, Tegeler CH, Spencer MP, Caplan LR, Feldmann E. Assessment: transcranial
doppler sonographyreport of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the American Academy
of Neurology. Neurol 2004; 62(9): 1468-1481.
13- Bajamani K, Gorman M. Transcranial Doppler in stroke. Bio Pharmaco. 2001; 55 (5): 247-257.
14-Nirkko AC, Baumgartner RW. Syncope. Front Neurol Neurosci 2006; 21: 239-250.
15 -Klotzsch C, Harrer JU. Cerebral aneurysms and arteriovenous malformations. Front Neurol Neurosci 2006; 21:
171-178.