علل پروپتوزیس یکطرفه در بیمـاران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد 1384 ـ 1374

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جراحی مغزو اعصاب

2 رزیدنت گروه جراحی مغزواعصاب

3 چشم پزشک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: اگزوفتالمی عبارت است از بیرون زدگی غیرطبیعی کره چشم که پروپتوزیس نیز به آن اطلاق می شود. پروپتوزیس به هر علت می تواند باعث
کاهش قدرت بینائی و به هم خوردگی ساختمان چشم شود این مطالعه با هدف بررسی عوامل اتیولوژی، یافته های بالینی، رادیولوژیکی، آسیب شناسی و
پیش آگهی بیماران مبتلا به اگزوفتالمی انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سالهای 1384 – 1374 در بیماران بستری در بخش اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شده است. اطلاعات
مربوط به50 پرونده بیمار که از نظر شرح حال و معاینات بالینی ونتایج آزمایشات و آسیب شناسی کامل بوده است در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات
جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: از50 بیمار مورد بررسی 28 نفر (56%) زن و 22 نفر (44%) مرد و متوسط سن بیماران مطالعه، 32/9 سال و از10 ماه تا 70 سال، متوسط سن زنان 36/8
سال و مردان 27/8 بوده است. در 48% موارد چشم راست و در 52 درصد چشم چپ درگیر بوده است.
شایعترین ضایعه کره چشم منجر شونده به پروپتوزیس، مننژیوم با درگیری کره چشم (12% موارد) بوده است که در10% موارد مننژیوم بال اسفنوئید با
درگیری کره چشم و 2% موارد مننژیوم شیت عصب اپتیک بوده است. علل شایع دیگر پروپتوز در این مطالعه، استئوم فرونتال با گسترش به کره چشم (8%)،
فیبروس دیسپلازی (8%) سودوتومور کره چشم (6%)، موکوسل سینوس (6%) همانژیوم کاورنوس کره چشم (6%)، کیست درموئید و اپیدرموئید کره چشم (6%)،
کیست هیداتیک (6%)، فیستول کاروتید ـ کاورنوس (6%) و گلیوم عصب اپتیک (4%) موارد را تشکیل داده است. در 52 درصد موارد ضایعه منجر شونده به
پروپتوز با افت دید همراه بوده است.
نتیجه گیری: شایعترین علت در اغلب پروپتوزیس در بخش جراحی مغز و اعصاب مننژیوم، و بااکتریت مننژیوم ناحیه بال کوچک اسفنوئید بوده که در
اغلب موارد با کاهش دید همراه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Unilateral Proptosis and Etiology in Neurosurgery Department of Ghaem Hospital, 1995 - 2005

نویسندگان [English]

  • M Farajee 1
  • B Ganjeie Far 2
  • S.M. Hosseini 3
1
2
3
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction:Exophthalmia is defined as an abnormal protrusion of the eyeball; also labeled as proptosis. Proptosis, due to any cause, can compromise visual function and the integrity of the eye structure. The aim of this study was to evaluate etiological factors, clinical findings, imaging studies, histopathological, and prognostication in patients with exophthalmia.
Material and Methods: This descriptive study was done from 1995 to 2005 in Neurosurgery Department of Gham Hospital of Mashhad. 50 cases with documented medical history, clinical examination, and pathology reports were studied. Data was gathered in a questionnaire and analyzed with descriptive statistics and chiary-square test.
Results: There were 28 male (56%) and 22 female (44%) patients. Mean age was 32.9 years (with range of 10 months to 70 years); Mean age of female patients was 36.8 years and in male ones it was 27.8 years. Right eye was involved in 48% of patients and left eye in 52%. The most common cause of proptosis was meningioma with orbital involvement (12%), in 10% of cases it was located in the lesser wing of sphenoid and in 2% in the optic nerve sheath. Other common causes of proptosis were frontal bone osteoma with extension to orbit (8%), fibrous dysplasia (8%), orbital pseudo tumor (6%), sinus mucocele (6%), orbital cavernous hemangioma (6%), dermoid and epidermoid cysts of the orbit (6%), hydatid cyst (6%), carotid– cavernous Fistula (6%), and optic never glioma (4%). In 25%, proptosis was associated with decreased vision.
Conclusion: The most common cause of proptosis in neurosurgery ward was meningioma; mostly lesser wing sphenoid meningioma, which in most cases was associated with decreased vision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exophthalmia
  • unilateral exophthalmia
  • Proptosis
  • decreased vision
1-Liesegang TJ, Deutsch TA, Grand MG editors. Orbit, Eyelids, and Lacrimal system. sanfrancisco: American
Academy of ophthalmology;2002-2003. Section 7, P.22-88.
2-Char D. Management of orbital tumors. Mayo Clin Proc 1993 68: 1081-1096.
3-Root man J, ed. Diseases of the orbit: A Multidisciplinary Approuch. Philadelphia: Lippincott; 1988.
4-Zajdela A, Vielh P, Schlienger P, ed al. Fine-needle cytology of 292 palpable orbital and eyclid tumors. Am J Clin
Pathol 1990 93:100-104.
5-Wilson WB. Meningiomas of the anterior visual system. Surv Ophthalmol 1981 26: 109-127.
6-Dutton JJ. Optic nerve sheath meningiomas. Surv Ophthalmol. 1992 37: 167-183.
7-Maroon J, Ken nerdell J, Brill man J. Tumors of the orbit. In: Wilkins RH, Ren gashary SS (eds). Neurosurgery.
New Yor: Mcgraw-Hill; 1996. 1481-1493.
8-Basso A, Carrizo A, Kreutal A. Trans Cranial approach to Lesions of the orbit. In Schmidek HH, Sweet WH (eds).
Operative Neurosurgical Techniques. Philadelphia: WB Saunders; 1995. 205-212.
9-Bartley GB, Fatourechi V, Kadrmas EF, ed al. The treatment of Graves. Ophthalmology in an incidence cohort.
Am J Ophthalmol 1996; [2]: 200-206.
10- Wenig B, Mafec M, Ghosh L. Fibro-osseous, and cartilagino. Lesions of the orbit and para orbital region.
Radiol Clin North Am 1998; 36: 1241-1259.
11- Weber A, Romo L, Sabates N. Pseudotumor of the orbit. Radiol Clin North Am 1999; 37: 151-168.
12- Curtin H, Rabinov J. Extension to the orbit from paraorbital disease. The sinuses. Radiol Clin North Am 1998;
36: 1201-1213.
13- Turgut AT, Turgut M, Kosar U. Hydatidosis of the orbit in Turkey: results from review of the diterature. 1963-
2001. Int Ophthalmol 2004 Jul; 25(4): 193-200.
15- Hrivastava RK, Sen C, Costantino PD, Della Rocca R. Sphenoorbital meningiomas: Surgical Limitations and
Lessons Learned in their long term management. J Neurosurgery 2005 Sep; 103(3): 491-7.