بررسی خصوصیات و نتایج درمان صرع واکنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 نورولوژیست

3 استادیار

4 رزیدنت - گروه مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: صرع واکنشی وضعیتی است که در آن تشنجات به طور معمول توسط یک محرک خارجی، یا به ندرت توسط یک فراینـد ذهنـی درونـی، برانگیختـه
می شود. افراد مبتلا به صرع واکنشی فقط در پاسخ به محرک خاصی دچار تشنج شده و تشنج خود به خودی ندارند. این مطالعه بـا هـدف بررسـی خـصوصیات و
نتایج درمان صرع واکنشی انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سالهای 1375 – 85 در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه خصوصی مغزو اعصاب دکتر نیکخـواه انجـام شـده
است. از بررسی پرونده 9676 بیمار 33 نفر مبتلا به صرع واکنشی بودند که مورد مطالعه قرار گرفتند . مشخصات فردی، نوع تشنج، محرک حمله، خصوصیات نوار
مغزی و نوع و نتایج درمان در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: از بین 33 بیمار، 15 نفر زن و 18 نفرمرد بوده اند ( نسبت مرد بـه زن 1/2 مـی باشـد). 21 نفـر (63/6%) در اثـر محـرک بینـایی، 4 نفـر (12%) در هنگـام
جویدن، 3 نفر (9%) در حین ادرار کردن، 3 نفر (9%) درحین محاسبه ریاضی، یک نفر (3 %) درحال بازی شطرنج و یک نفر(3 %) حـین حمـام بـا آب گـرم دچـار
تشنج شده اند. سی تی اسکن مغز در تمام بی ماران مورد مطالعه طبیعی بود. در صرع با محرک بینایی ابتدا توصیه به حذف و دوری از عامـل محـرک گردیـد، کـه
فقط 6 مورد بدین روش کنترل شدند و در سایرمواردبدلیل عدم امکان حذف عامل محرک، درمان با داروی ضد صرع شروع شد. در مجموع حملات تـشنجی در
90 درصد بیماران مبتلا به صرع واکنشی با داروی والپروات سدیم کنترل گردید.
نتیجه گیری: اگر شرح حال تشنجات در پاسخ به محرکهای خاص گزارش گردد، پزشک باید بـه جزئیـات هرچـه بیـشتری د ر خـصوص ماهیـت محرکهـای
برانگیزاننده، توجه کند. درمان شامل حذف و پیشگیری محرکهای خاص و درمان دارویی می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Charactristics and Outcome of Treatment of Reflex Epilepsy

نویسندگان [English]

  • K Nikkhah 1
  • P Sasannejad 2
  • M. Saidi 3
  • A Khosravi 4
  • A Shoeibi 4
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction: Reflex epilepsy is a disorder, in which seizure attacks are induced by an external stimulus or, rarely, by a mental activity. The attacks in this disorder are usually provoked just in response to a specific stimulus and patients with this disorder have no unprovoked ictal event in most instances. This research was designed to study different reflex epilepsies and their appropriate managements.
Material and Methods: This descriptive study was done by evaluating the medical files of 9676 patients with the diagnosis of epilepsy, visited in a 10-year period (1996-2006) in Dr. Nikkhah Clinic. 33 of them with the final diagnosis of reflex epilepsy were selected. The data (such as, types of seizure, type of stimulus, electroencephalographic findings, and therapeutic strategy) was recorded for each patient in questionnaire and analyzed by appropriate descriptive statistics and frequency distribution tables.
Results: In the study population, 15 females and 18 males with reflex epilepsy, seizure attacks had been provoked by the following stimuli: visual stimuli in 21(63.6%) patients, chewing in 4(12%) patients, mathematical calculating processes in 3 (9%) patients, micturation in 3 (9%) patients, playing chess in one(3%) patient, and warm bathing in another one (3%) patient. Brain CT scan was normal in all of our patients. Seizure attacks were eliminated in 6 patients with visual-evoked reflex epilepsy after cessation of visual stimuli. Being unable to eliminate the stimulant factor, we started antiepileptic drugs for other patients. 90% of these patients have been seizure- free just with sodium valproate.
Conclusion: In a suspected patient whose attacks are related to a specific stimulus, the practitioner should consider the nature and properties of stimulant precisely. The treatment consists of prevention from and elimination of stimulant, and pharmacological managements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflex epilepsy
  • Seizure
  • Epilepsy
1- Gowers W. Epilepsy and other chronic convulsive diseases: their causes, symptoms and treatment. New York:
William Wood; 1885.
2- Beaumanoir A .History of Reflex Epilepsy. In:Zifkin BG, Andermann F, Beaumanoir A, et al. Advances in
neurology,Reflex epilepsy and reflex seizures.Philadelphia:Lippincott-Raven;1998:1-4.
3- Dreifuss FE. Classification of Reflex Epilepsies and reflex seizures, In: Zifkin BG, Andermann F, Beaumanoir A,
et al. Advances in neurology, Reflex epilepsy and reflex seizures.Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998:5-13.
4- Commission on classification and terminology of the International League against Epilepsy. Proposal for revised
classification of epilepsies and epileptic syndromes. Epilepsia 1989; (30): 389-99.
5- Satishchandra P, Shivaramakrishana A, Kaliaperumal VG, et al. Hot water epilepsy: a variant of reflex epilepsy
in southern India. Epilepsia 1988 ;( 29): 52-6.
6- Falconer MA, Driver MV, Serafitinides EA. Seizures induced by movement: report of a case relieved by
operation. Neural Neurosurg Psychiatry, 1963 ;( 26): 300-7.
7- Karbowski K. Epileptic seizures imduced by vestibular and auditory stimuli. In: Beaumanoir A, Gastaut H,
Naquet R, et al. Reflex seizures and reflex epilepsies. Geneva: Editions Medicine et Hygiene; 1989. 255-60.
8-Lee SI, Sutherling WW, Persing JA, et al. Language induced seizure: a case of cortical origin. Arch Neural 1980;
(37): 433-6.
9- Loiseau P, Guyot M, Loiseau H, Rougier A, et al. Eating epilepsy. Epilepsia, 1986; (27): 161-163.
10- Trenite KN, Dorothee GA. Reflex seizures induced by intermittent light stimulation, In:Zifkin BG, Andermann
F, Beaumanoir A, et al. Advances in neurology, Reflex epilepsy and reflex seizures.Philadelphia:Lippincott-Raven;
(998):1-4.
11- Gastaut H. Conclusions of a symposium on reflex mechanisms in the genesis of epilepsy. Epilepsia 1 962; (3):
457-460.