مقایسه وضعیت ایمنی نسبت به ویروس سرخجه قبل و بعد از اجرای برنامه همگانی واکسیناسیون سرخک- سرخجه در زنان مشهد، 1381-1384

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ایمونولوژی

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سرخجه، بیماری ویروسی راشدار دوره کودکی است؛ که اهمیت اصلی آن به دلیل سندرم سرخجه مادرزادی در نوزاد است. این بیماری در صورت
ابتلای خانم باردار غیر ایمن به ویروس به خصوص در هفته های اول حاملگی ایجاد میشود و علائمی مانند اختلال شنوایی، کاتاراکت، گلوکوم، میکروسفالی و
عقبماندگی ذهنی، آنومالی های قلبی و علائم دیگر ایجاد میکند. در سال 1382 واکسیناسیون همگانی سرخک- سرخجه در افراد 25 -5 ساله انجام شد. این
مطالعه با هدف تاثیرواکسیناسیون در افزایش سطح ایمنی انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی بر زنان و مراجعه کننده به آزمایشگاه کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1384 –1381 انجام شد.
1698 نفر (1148 نفر 15 -23 ساله) از زنان مراجعه کننده جهت مشاوره، قبل از اجرای برنامه و 354 نفر (162 نفر 15 -23 ساله) بعد از اجرای برنامه مورد مطالعه
قرار گرفتند. غلظت IgG ضد سرخجه به روش الایزا تعیین گردید. مشخصات فردی، نتایج IgG در پرسشنامه جمع آوری گردید، اطلاعات جمع آوری شده با
استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و نرم افزار SPSS ویراست 12 پردازش شد.
نتایج: میزان ایمنی درگروه قبل از واکسیناسیون، 67/19% و در محدوده سنی 15-23 سال 70/38% بود. در گروه بعد از واکسیناسیون این دو میزان به ترتیب
77/40% و 89/50% بود.نتایج نشان دادند در افراد غیر واکسینه، با افزایش سن ایمنی کاهش می یابد.
نتیجه گیری: محاسبات آماری، نشان دهنده تأثیر واکسیناسیون در بهبود وضعیت ایمنی است (p<0/001 و Z= 5/11). جهت ایمنسازی افراد غیر واکسینه،
واکسیناسیون زنان بالای 25 سال توصیه میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Immunity against Rubella before and after Measles–Rubella Vaccination in 15-23 year-old Women

نویسندگان [English]

  • M Mahmoudi 1
  • E Vahedi 2
1
2
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction: Rubella is an exanthematous childhood viral disease that its main importance is because of development of Congenital Rubella Syndrome (CRS) in infants born from non-immune mothers infected with rubella, especially in early gestational period. CRS is characterized by hearing defect, cataract, glaucoma, microcephaly, mental rethardation, cardiac anomalies and etc. Measles-Rubella mass campaign was done in late 2003 and 5-25 year-old people were vaccinated. In this study the effect of vaccination on the immunity against rubella was studied.
Material and Methods: This retrospective cross- sectional study was done on women reffered to Central Laboratory of Imam Reza Hospital in 2002-2005. The study included 1698 women (1148 women aged 15-23 years) referred for counseling before vaccination and 354 women (162 women aged 15-23 years) after vaccination. Anti-Rubella IgG concentration was measured by ELISA method. SPSS 12 was used to analyze the data.
Results: Immunity rates were 67.19% (70.38% in 15-23 year-old women) and 77.40% (89.50% in 15-23 year-old women) in women participated in this study before and after vaccination, respectively. Immunity of non-vaccinated women decreases by age increase.
Conclusion: Statistical analysis showed the positive effect of vaccination on immunity status of vaccinated women (Z=5.11, p<0.001). Authors suggest that women older than 25 years should also be included in rubella vaccination program, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rubella
  • Congenital Rubella Syndrome
  • Vaccination
  • immunity status
1- هاهیم، لارس آر. ویروس شناسی بالینی. محمودمحمودی,ترجمهاحسان واحدی،علی مرادی. مشهد: انتشارات دانشگاهعلومپزشکی مشهد،ص113-108
2 - Cherry JD. Rubella virus. In: Feigin C. Textbook of Pediatric Infectious Disease, 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2004.
2134-62.
3 - Gershon AA. Rubella virus. In: Mandel, Bennet, Doglas. Principles and Practice of Infectious Disease, 5th ed. New
York: Churchill-Livingstone; 2000. 1708-12.
4 - Dudgeon JA. Congenital rubella. J pedia 1975; 87(6): 1078-1086.
5 - WHO. Rubella and congenital rubella syndrome in developing countries. 14th meeting 1991. EPI/GAG.
6 - Cutts FT, Vynnycky E. Modelling the incidence of congenital rubella syndrome in developing countries. interl J
Epidemiology 1999;28: 1176-1184.
7 - Cutts FT, Robertson SE, Diass-ortiga JL. Control of rubella and congenital rubella syndrome(CRS) in developing
countries, part 1: burden of disease from CRS. Bull WHO 1997; 75(1):55-68.
8- WHO. Rubella vaccines, WHO Position Paper. Wkly Epidemiol Rep 2000; 75(22): 161-69.
9 - EMRO. Rubella and congenital rubella syndjrome: Where are we?. Division of Communicable Disease Control
Newsletter 2005 sept; 4: 4-6.
10 - Sadighi J, Eftekhar H, Mohammad K. Congenital rubella syndrome in Iran. BMC Infect Dis. 2005 Jun; 65(1):44.
11- CDC. Rubella Prevention - Recommendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP). Atlanta,
GA: MMWR 1990; 39(RR15):1-18.
12- Saad-de-owens C, Tristan-de-espino R. Rubella in panama: still a problem. Ped Inf Dis J. 1989; 8(2):110-115.
13- CDC. Achievements in public health: elimination of rubella and Ccngenital rubella syndrome - United States, 1969-
2004. Atlanta, GA: MMWR 2005; 54(11): 279-282.
14- Preblud SR, Serdula MK, Frank JA, Hinman AR. current status of rubella in the United States, 1969-1979. J Infect
Dis 1980; 142:776-779.
15 - Robertson SE, Cutts FT, Samuel R, Diaz-Ortega JL. Control of rubella and congenital rubella syndrome (CRS) in
developing countries, part 2: vaccination against rubella. Bull WHO 1997; 75(2):2-3.
16 - Naficy K, Saidi S. Serological survey on viral antibodies in Iran. Trop Geogr Med 1970 Jun;22(2):183-8.
17 ‐ Saidi S. Epidemiological survey of rubella immunity in Iran. Bull WHO 1972;46(4):563-565.
17 – نفرآبادی،م. ناطق،ر. بررسی وضع ایمنی زنان 18-25 سالهتهران نسبت به سرخجهوروشی درواکسیناسیون. مجلهبهداشت ایران. سال نهم،ش19-15 :1359)4.
19- ناطق، ر. ابراهیم پور، ص. بررسی وضع ایمنی سرخجه در زنان 18-25 ساله و کودکان 2-12 ساله برای سرخک در آذربایجان شرقی. مجله پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تبریز، ؛دوره 19، ، ش 1(زمستان 1364):ص39-27.
20 – پاکزاد، پ، معطری،آ. بررسی وضعیت ایمنی نسبت به سرخجهدرزنان،دختران سنین باروری وزنان باردار ساکن اهواز. مجلهعلمی پژوهشی دانشگاهعلومپزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. شماره 5-6(تیر 60-52 :(1366.
21 - Kabiri M, Moattari A. The Rubella immunosurveillance of Iranian females: An indication of the emergence of
Rubella outbreak in Shiraz, Iran. Iran J Med Sci 1993;3-4(18):134-137.
22- مدرس، ش. عفونت سرخجهدردوران بارداری و سطح مصونیت زنان باردارنسبت بهویروس سرخجه. مجلهعلمی سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،دوره
.45-39 :(1379 بهار)1ش ،18
23 - منیری،ر. ایلخانی،م، ارشادی، ا. بررسی سرواپیدمیولوژیسرخجهدردختران دبیرستانهای کاشان سال 1372. فصلنامهعلمی- پژوهشی دانشگاهعلومپزشکی و خدمات
بهداشتی،درمانی کاشان(فیض)، دوره 1، ش 4(زمستان ٤٠-33:(1376.
24 - Modarres S, Modarres S, Oskoii NN. The immunity of children and adult females to rubella virus infection in Tehran.
Iran J Med Sci 1996; 21:69-73. 
185 وضعیت ایمنی نسبت به ویروس سرخجه قبل و بعد از اجرای همگانی واکسیناسیون سرخک محمود محمودی و همکار
25 - رئیسی، م. بررسی سطح ایمنی نسبت به سرخجه در دختران سنین 14-15 ساله در شهرستان میناب. پایان نامه دوره Ph.D ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تهران.1373.
26- غفوریان بروجردنیا، م، پاکزاد، پ. بررسی سرخجه در زنان باردار و کودکان با سرخجه مادرزادی در استان خوزستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی اهواز، ش 19 (اسفند 1374):ص66-56 .
27 - رحیمی خامنه، ش، ناطق،د، محمودی،م. بررسی وضع ایمنی نسبت به سرخجهدربین دختران سنین ازدواج ساکن شهرزنجان واطراف آن، مراجعه کننده بهدومرکز
بهداشتی درمانی شماره 7 و 9، سال 1374 . مجلهعلمی دانشگاهعلومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان،دوره 6، ش 22(بهار 42-35 :(1377.
28 - فرهود،د، صدیقی، ح، صولتی، ع،عالی نژاد،ز، محمد ابراهیم، ش. بررسی شیوع سرخجهدرزنان در سنین قبل ازازدواج ویا باروری. مجلهبهداشت ایران،؛دوره 24،
 .1-6 :(1374)3-4ش
29 - Eslamian L.Rubella seroprevalence in pregnant women in Shariatti hospital, Tehran, Iran. ACTA MED IRANICA
J 2000;2(38): 74-78.
30- امینی، ب. بررسی ارتباطبین میزان آنتی بادیضد ویروس سرخجهودفعات بارداری. مجلهعلمی دانشگاهعلومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، دوره
.19-11 :(1375 زمستان)17ش ،4
31- وامقی،ر. فاطمی، ه. بررسی آنتی بادی دختران دبیرستانی نسبت بهویروس سرخجهدر شهرتهران بزرگ سال 1376. مجلهپژوهشی حکیم.3،ش2( تابستان 161:(1379-
.162
32- ندوشن، ه . بررسی میزان IgG بر ضد سرخجهدردانش آموزان دخترمقطع دبیرستان شهریزد. مجلهدانشگاهعلومپزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی
.53-50 (1376پاییز) 3 ش ،5 دوره ،یزد
33 - Allameh T, Kianpoor M. Evaluation of Rubella Immunity in Women before Marriage and Pregnancy in Isfahan
During 1997 – 2000 . Journal of Research in Medical Sciences 2004; 2: 5-8.
34- زندی،ک، تاجبخش، س، جعفری،م،غفاریان شیرازی،ح. تعیینسطحایمنیدختران در شرف ازدواجنسبت بهویروس سرخجهبهدوروش ممانعت ازهماگلوتیناسیون و
الیزادر شهرستان بوشهر. طب جنوب، فصلنامهپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیو خدماتبهداشتیدرمانیبوشهر، ؛دوره 2، ،ش1(شهریور 40-35 (1378.
35 - Doroudchi M, Dehaghani AS, Emad K, Ghaderi AA. Seroepidemiological survey of rubella immunity among three
populations in Shiraz, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J. 2001 Jan-Mar;7(1-2):128-38.
36- غفوریان بروجردنیا ،م. افزایش سطح مصونیت نسبت به سرخجهدرزنان باردار شهرستان اهواز طی سالهای1378-68 . فصلنامهپزشکی باروریوناباروری،دوره 2، اش
.21-15:(1380 بهار)6
37- Ganjooie TA, Mohammadi MM. The prevalence of antibodies against rubella in pregnant women in Kerman, Iran.
Saudi Med J 2003 Nov;24(11):1270-1271.
38- نانبخش، ف، سالاری، ش، برومند، ف، محدثی، ح، طراوتی، م، بهادری، ف. ارزیابی وضعیت ایمنی نسبت به سرخجه در بین دختران دبیرستانی شهر ارومیه در سال
.253- 246:(1380 پاییز) 3 ش ،12 دوره ،مجلهپزشکیارومیه . 1378
39- بابامحمودی، ف. بررسی وتعیین میزان تیتر آنتی بادی ضد سرخجه در سرم دختران دبیرستانهای شهرستان قائمشهر در سال 1376 . نامه دانشگاه،دوره
.64-59 (1381پاییز)36ش،12
40- صفار، محمدجعفر,عجمی، ابوالقاسم, پورفاطمی، فاطمه . بررسی وضعیت ایمنی سرخجه زنان در سن بارداری استان مازندران درسال های 79-78 . نامهدانشگاه،دوره
.8-1 (1380 تابستان)31ش11
41- شمسی شاهآبادی، ع، افشار، ل، مساوات، ا،زین الدینی، ع، شیخ فتح اللهی،م. بررسی سطح آنتی بادی IgGوفراوانی افرادغیرایمن نسبت به سرخجهدردختران 14
تا 18 ساله شهررفسنجان در سال 1379 . مجلهدانشگاهعلومپزشکی رفسنجان، سال اول جلد 2، ش 7 -1 :(1380)1 .
42 –ضیایی،س. بررسی میزان مصونیت نسبت به سرخجهدرزنان سنین باروری شهر کازرون. مجلهعلمی پژوهشی دانشگاهعلومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز،
 .6-1(1382 اسفند)-39ش
186 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تابستان 86 - شماره 96- سال 50
43 – مرادی، ع، مختاری آزاد، ط. وضع ایمنی نسبت به سرخجه در میان دانش آموزان دختردبیرستانی شهر گرگان. مجلهعلمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان،؛ دوره 2 ،
.25-19 : (1379 بهاروتابستان) 5ش
44- فرخ اسلاملو، ح، افتخار اردبیلی، ح، سالاری لک، ش، هلاکوئی نائینی ،ک، رحیمی فروشانی، ع. بررسی اپیدمیولوژیک سرمی سرخجه و تعیین شاخص های
اپیدمیولوژیک از طریق بررسی مبتنی بر جامعهدر جمعیت غیرواکسینه صفرتا 45 ساله شهرستان ارومیهدر سال1380 . مجلهپزشکی ارومیه،دوره 13، ش2(تابستن 1381)
.174-164
45- صوفیان،م. تعیین وضعیت ایمنی نسبت به سرخجهدر خانم ها بههنگامازدواج در شهراراک در سال 1380. فصلنامهرهĤورددانش، مجلهدانشگاهعلومپزشکی اراک،
.19-16 :(1381تابستان)19ش ، ،5 دوره
46- شمسی زاده، ا، داودی، ح، مکوندی، م . بررسی وضعیت ایمنی خانم های اهوازی نسبت به سرخجه قبل از ازدواج به روش الیزا . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز ، ش32(خرداد 1381):ص26-22.
47- آهنچیان، علی. بررسی تیتر آنتیبادی IgG ضد سرخجه در دختران سال آخردبیرستان شهرستان مشهد. پایان نامه دکترای تخصصی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم
.61-56 .1382 ،مشهد پزشکی
48- زمانی، علی, دانشجو، خدیجه. سرواپیدمیولوژی سرخجه در کودکان دبستانی شهر تهران. مجله بیماریهای کودکان ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 14،ش1
 .61-56:(1382بهار)
49 - Pourpak Z, Zamani Sh, Kardar GA. Evaluation of national programming efficacy on measles and rubella vaccination
in Iran. First international congress on immunodeficiency disorders 2005; 28 February- 2 March: Tehran, Iran.
50 - Soleimanjahi H, Bamdad T, Fotouhi F, Roustai MH, Faghihzadeh S. Prevalence of HI antibody titer against rubella
virus to determine the effect of mass vaccination in Tehran. J Clin Virol. 2005 Oct; 34(2):153-4.