نتایج درمان طبی در پیشگیری از خونریزی مجدد در هایفمای آسیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 استاد

3 استادیار

4 دستیار

5 کارورز- گروه چشم پزشکی، بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)

چکیده

مقدمه: هایفمای آسیبی از علل شایع مراجعه به مراکز اورژانس چشم است که در آن خونریزی مجدد با پیش آگهی بد بینایی همراه است. خونریزی مجدد
عوارضی از جمله خونی شدن رنگ قرنیه، گلوکوم و آتروفی عصب بینایی را بوجود می آورد و لذا مهمترین هدف در درمان هایفما جلوگیری از خونریزی مجدد
وعوارض ناشی از آن است. این مطالعه با هدف بررسی همه گیرشناسی هایفمای آسیبی ونقش درمان طبی در پیشگیری از بروز عوارض کوتاه مدت صورت
گرفته است.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1384 در درمانگاه اورژانس بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص) مشهد انجام شده است. 100 بیمار
هایفمای آسیبی مورد مطالعه قرار گرفتند. از کلیه بیماران معاینه کامل چشم پزشکی به عمل آمد و بعد از تشخیص تحت درمان قرار گرفته و به مدت10 روز نیز
پیگیری شدند. مشخصات فردی، نتایج درمان و پیگیری در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: از 100 بیمار مورد مطالعه، 81% مرد و 19% زن بودند (درمردان 4 برابر شایعتر بود). متوسط سن هنگام مراجعه26/5 ± 15/4 سال بود.62% بیماران سن
کمتر از 30 سال داشتند. در 48% موارد، چشم راست، 50% چشم چپ و در 2% موارد، هر دو چشم درگیر بود. از نظرآماری تفاوتی بین این که کدام چشم مبتلا
باشد، وجود نداشت. متوسط دید بیماران در هنگام مراجعه4/10± 2/10 بود. بین دید اولیه و شدت هایفما ارتباط مستقیم وجود داشت (p= 0/43).در این مطالعه
ارتباطی بین سن، جنس، نوع آسیب با شدت هایفما یافت نشد.متوسط فشار داخل چشمی در هنگام مراجعه 18 میلی متر جیوه بود. ارتباط آماری بین فشارچشم و
شدت هایفما وجود نداشت. متوسط تیزبینى بیماران درپایان پیگیرى (روزدهم) برابر8/10± 2/10 بود. از مجموع100 بیمار،10 بیمار دچار خونریزی مجدد شدند
(خطر خونریزی مجدد با درمان دارویی برابر10% بود). متوسط زمان خونریزى 4/3 روز بود. دراین مطالعه تمام بیماران دچار خونریزى مجدد، هایفماى بیشتر یا
مساوى درجه 4 در اولین مراجعه داشتند (تنها عامل خطر خونریزی مجدد در این مطالعه هایفماى بالاترازدرجه 4 بود).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عوارض هایفمای آسیبی از جمله خونریزی مجدد به طور چشمگیری با درمان دارویی قابل پیشگیری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medical Treatment in Prevention of Rebleeding in Traumatic Hyphema

نویسندگان [English]

  • M. Mousavi 1
  • M Abrishami 2
  • S Zareie Ghanavati 3
  • A Eslampoor 4
  • N Mokhtari 5
چکیده [English]

I

ntroduction: Traumatic hyphema is among the most common challenges in ophthalmologic emergency. Its most common complication, rebleeding, is accompanied with poor prognosis. Rebleeding could cause corneal blood staining, glaucoma, and optic atrophy. Thus, the most important goal in hyphema treatment is prevention of rebleeding. This study was aimed to evaluate epidemiology, medical treatment, and short term complications of traumatic hyphema.
Material and Methods: This was a descriptive cross-sectional study, done in the year in Khatam- al- Anbia Ophthalmologic Hospital in Mashhad. 100 patients with traumatic hyphema were evaluated by an epidemiologic questionnaire and complete eye examination in emergency room. They all were treated by topical corticosteroid and cycloplegic with or without systemic medication (prednisone or tranexamic acid) according to degree of hyphema .All patients were followed for at least 10 days. Data was analyzed, using descriptive statistics and frequency distribution tables.
Results: 81% of patients were male with male to female ratio of 4:1. The patients’ mean age was 26.5+/-15.4 years old. 62% of patients were under 30 years of age. The patients’ right and left eyes were affected in 48% and 50%, respectively; 2% had both eyes affected. No statistically significant difference was found between right and left eye involvement. The mean visual acuity at presenting time was 4/10. There was a direct correlation between presenting visual acuity and severity of hyphema (p=0.043). No correlation was found between age, sex, and the type of trauma with severity of hyphema. The mean intraocular pressure (IOP) was 18 mmHg at presenting time. There wasn't any correlation between IOP and severity of hyphema. The mean visual acuity at the last follow up visit was 8/10. Rebleeding occurred in 10 patients out of 100 cases. The risk of rebleeding with medical treatment was 10%. Rebleeding was found to occur 4.3 days after trauma, averagely. In this study, it was seen in the cases with hyphema of the degree of 4 or more (the only risk factor for rebleeding, in this study).
Conclusion: Traumatic hyphema is a common cause of refer to ophthalmology emergency room. Results of this study showed that complications of traumatic hyphema, especially rebleeding, could be prevented, significantly, with medical treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyphema
  • IOP
  • Rebleeding
  • Medical Treatment
  • Complications
1- Walton W, Von Hagen SV, Grigorian R, Zarbin M.Management of traumatic hyphema. Surv Ophthalmol 2002;
47: 297–334. 
2- Shingleton BJ, Hersh PS. Traumatic hyphema. In: Shingleton BJ, Hersh PS, Kenyon KR (editors). Eye trauma . 4
th ed. St Louis: Mosby; 1998. 104–114.
 3- Berríos EB Dreyer R R. Traumatic hyphema. Int Ophthalmol Clin 1995; 35: 93–103.
4- Crouch ER. Management of traumatic hyphema: therapeutic options. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1999; 36:
238–250.
5- Read J, Goldberg MF.Comparison of medical treatment for traumatic hyphema. Trans Am Acad Ophthalmol
Otolaryngol 1974; 78:799-815.
6- Gilbert HD, Jensen AD.Atropine in the treatment of traumatic hyphema. Ann Ophthalmol 1973; 5:1297-1300. 7.
Thygeson P, Beard C.Observations on traumatic hyphema.Am J Ophthalmol 1952; 35:977-985.
8- Skalka HW.Recurrent hemorrhage in traumatic hyphema. Ann Ophthalmol 1978; 10:1153-1157.
9- Agapitos PJ, Noel LP, Clarke WN.Traumatic hyphema in children. Ophthalmol 1987; 94:1238-1241.
10- Fong LP.Secondary hemorrhage in traumatic hyphema.Ophthalmol 994; 101:1583-1588.
11- American academy of ophthalmology External disease and cornea 2002-2003: Basic and clinical science
cource.Sanfrancisco (CA): Academy ; 2003.362-371.
12- James C, Lai MD, Sharon Fekrat MD, Yolanda Barrón MS, Morton F, Goldberg MD. Traumatic Hyphema in
Children: Risk Factors for Complications. Arch Ophthalmol 2001; 119:64-70.
13- Rahmani B ,Jahadi H, Rajaeefard A. An analysis of risk for secondary haemorrhage in traumatic hyphema
.Ophthalmol 1999; 106:380-385.
14- Pieramici D, Goldberg M, Melia M et al. A phase III multicenter randomized placebo-controlled clinical trial
of topical aminocaproic acid (Caprogel) in the management of traumatic hyphema. Ophthalmol 2003; 110:2106-
2112.
15- Mitchel E, Opremcak Emmett T, Cunningham C, Foster S, Forster D, Ramana S R, Lopatynsky M. Basic and
clinical science course: Section 9: Intraocular inflammation and uveitis. Sanfrancisco (CA): American academy of
ophthalmology; 2003-2004.
16- Williams PB, Gray MK, et al. Topical aminocaproic acid in the treatment of traumatic hyphema. Arch
Ophthalmol 1997 Sep; 115(9): 1106-12
17- Cho J, Jun BK, Lee YJ, Uhm KB. Factors associated with the poor final visual outcome after traumatic
hyphema. Korean J Ophthalmol 1998; 12:122-129.
18- Farber MD, Fiscella R, Goldberg MF. Aminocaproic acid versus prednisone for the - - treatment of traumatic
hyphema. A randomized clinical trial. Ophthalmol 1991 Mar; 98(3): 279-86
19- Romano PE, Robinson JA. Traumatic hyphema: a comprehensive review of the past half century yields 8076
cases for which specific medical treatment reduces rebleeding 62% from 13% to 5% (P<0001). Binocul Vis
Strabismus Q 2000; 15 (2): 175-86.
20- Edwards WC , Layden WE.Traumatic hyphema.Am J Ophthalmol 1973; 75:110-116.
21- Parver LM ,Dannenberg AL ,Blacklow B ,et al. Characteristics and causes of penetrating eye injuries reported to
the National Eye Trauma System Registry .Public Health Report 1985-1991;
22- Thach AB ,Ward TP ,Hollifield RD ,et al. Ocular injuries from paintball pellets.Ophthalmol 1999; 106: 533-
537.
23- Crouch ER ,Williams PB.Topical ACA in the treatment of patients with traumatic hyphema.Arch Ophthalmol
1998; 116: 395-396.
24- Crouch ER , Frenkel M. ACA in the treatment of traumatic hyphema. Am J Ophthalmol 1976; 81: 355-360 .
25- Crouch ER , Williams PB. Trauma: ruptures and bleeding. In: Tasman W , Jaeger EM ,eds. Duane& Clinical
Ophthalmology. Philadelphia: JB Lippincott; 1993. 4:1-18.
26- Deans R, Noel LP, Clarke W .Oral antifibrinolytics and traumatic hyphema in children. Can J Ophthalmol
1992; 27:181-183.
27- Yasuna E. Management of tra umatic hyphema. Arch Ophthalmol 1974; 91:190-191
28- Rynne M , Romano PE . Systemic corticosteroids in the treatment of traumatic hyphema. J Pediatr Ophthalm ol
Strabismus 1980; 17:141-143
29- Milauskas A , Fueger GE . Serious ocular complications associated with blowout fractures of the orbit.Am J
Ophthalmol 1966:62:670-672.
30- Laatikainen L , Mattila J. The use of tissue plasminogen activator in post-traumatic total hyphaema. Graef s
Arch Clin Exp Ophthalmol 1996; 234:67-68.
31- Starck T, Hopp L, Held KS, Marouf LM,Yee RW. Low-dose intraocular tissue plasminogen activator treatment
for traumatic total hyphema postcataract and penetrating keratoplasty fibrinous membranes. J Cataract Refract Surg
1995; 21:219-2.