نتایج شاخص پائی- بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 استادیـار

3 پزشک پژوهشگر - مرکز تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق یزد

چکیده

مقدمه :مطالعات قبلی نشان می دهد که شاخص پایی - بازوئی کمتر از 0/9 احتمال ابتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب را 2 برابر، خطر ابتلا به حمله ایسکمی
گذرای مغزی را 4 برابر و احتمال تنگی کاروتید و پوبلیتئال بدون علائم را 1/5 برابر افزایش می دهد. مقادیر شاخص پایی - بازوئی کمتر از 0/9 با آترواسکلروز
منتشر در ارتباط است. هدف از این مطالعه بررسی یافته های شاخص پایی - بازوئی در بیماران مبتلا به بیماری عروق مغزی است.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1381 – 1380 بر روی 98 بیمار که به علت حوادث ترمبوتیک عروق مغزی در بیمارستان شهید صدوقی یزد
بستری شده بودند اجرا شده است. درکلیه بیماران شاخص پائی – بازویی اندازه گیری شد. اطلاعات فردی، یافته های بیماری، نتایج آزمایشگاهی و سی تی اسکن
و نتایج حاصله با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون های کای دو و تی پردازش شد.
نتایج: افراد مورد بررسی شامل 44 مرد و 54 زن با میانگین سنی 73/1 + 1/5 سال بودند. میزان کلی شاخص پایی - بازوئی کمتر از 15 ،0/9% بود. 12/5% افراد
بیشتر از 65 سال و 3/1% افراد پائین تر از 65 سال شاخص پایی - بازویی کمتر از0/9 داشتند. اختلاف بین شاخص پایی – بازویی کمتر از 0/9 در افرادی که سابقه
ابتلا به دیابت، فشار خون و سابقه مصرف دخانیات و بیماری ایسکمیک قلب داشتند بیشتر دیده شد (p= 0/7). این اختلاف معنی دار نبود. در بیمارانی که
هیپرلیپیدمی را ذکرمی کردند به صورت معنی داری با شاخص پایی - بازویی کمتر از 0/9 همراه بوده است.
نتیجـه گیری: بین شاخص پایی - بازویی و عوامل خطر و سن و جنس رابطه معنی داری مشاهده نشد ولی با توجه به کم بودن تعداد نمونه در مطالعه حاضر
پیشنهاد می شود مطالعه ای با تعداد نمونه های بیشتر انجام شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ankle / Brachial Indexin Thrombotic Cerebrovascular Disease Patients

نویسندگان [English]

  • M Rafiee 1
  • M.H Eslami 2
  • M Aflatonian 3
  • S.M Namayandeh 3
  • S.M Sadr Bafghi 1
چکیده [English]

I

ntroduction: Previous studies showed that Ankle Brachial Index (ABI) score less than 0.9 increases probability of ischemic heart disease up to 2 times, risk of TIA/ stroke to quadruple, and asymptomatic carotid and popliteal artery stenosis to one and half fold. ABI Material and Methods: This cross-sectional descriptive study was done on 98 patients with thrombotic cerebrovascular accident in Yazd Shahid Sadughi Hospital, between February 2001 and February 2002. A questionnaire including demographic, clinical, and paraclinical data was completed and results were analyzed using descriptive statistics and frequency distribution tables.
Results: Forty four percent of the patients were men. Mean age was 73/1 + 1/5. ABIConclusion:ABI0.07). Because of lack of samples in the present study, authors suggest a study with a larger sample group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peripheral artery disease
  • ABI
  • Thrombotic cerebrovascular disease
1-GBD, Christopher J, L Murray, Alan D Lopez. Global Burden den of Disease & Injury Compendium of
Incidence, Prevalence &Mortality Estimates for over 200 Condition. © WHO & Harvard University: 1998; (1) (3).
2-Zheng ZJ, Sharrett AR, chambless LE, et al. Associations of Ankle/Brachial Index with clinical coronary heart
disease, stroke and preclinical carotid and popliteal atherosclerosis: the atherosclerosis risk in communities (ARIC)
Study. Atherosclerosis 1997 May; 131(1): 115-25.
3-William R HIATT, Luana R HIATT. Peripheral disease handbook. 2001; 69-73.
4-Murabito JM, Evans JC, Larson MG, Nieto K, Levy D, Wilson PW. Framingham Study. The ankle – brachial
index I the elderly and risk of stroke, coronary disease, and death: the Framingham study. Arch Intern Med.2003
Sep 8; 163 (16): 1939-42.
5-Raymond D. Adams & Maurice victor. Principles of neurology (forth edition). 1989.
6-Sikkink CJ, Van Asten WN, et al.Decreased ankle/brachial indices in relation to morbidity and mortality in
patients with peripheral arterial disease. Vasc Med. 1997; 169-73.
7-Weitz J, byrne J, et al.Diagnosis and treatment of chronic arterial insufficiency of the lower extremities: a critical
review. Circulation 1996 ;( 94): 3026-3049.
8-Sen S, Wu K, McNamare R, Lima J, Piantadosi S, Oppenhemer SM. Distibution, Severity and risk factors for
risk factors for aortic atherosclerosis in cerebral ischemia. Cerebrovasc Dis. 2000 Mar- Apr; 10(2):102-9.