مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیهوشی

2 متخصص بیهوشی

3 دستیار بیهوشی

چکیده

مقدمه: فاسیکولاسیون و درد عضلانی جزء عوارض شایع بعد از مصرف ساک سینیل کولین است که کاهش شیوع و شدت آن علاوه بـر راحتـی بیمـار بعـد از عمـل ،
عوارض جانبی ساکسینیل کولین را کاهش می دهد.این مطالعه با هدف بررسی شدت و شیوع درد عضلانی و فاسیکولاسیون بعد از تزریق ساکسینیل کولین ومقایسه آن
در سه گروه انجام شده است.
روش کار: این پژوهش مورد – شاهدی در سـال 1385 در 75 بیمـار بـا ASAI کـه جهـت جراحـی اسـتخوانی انتخـاب شـده بودنـد ، در بیمارسـتان امـام رضـا (ع)
مشهدانجام شده است. این بیماران به صورت تصادفی به سه گروه مس اوی تقسیم شدند. در گروه اول تیوپنتال سدیم و ساکسنی ل کولین 1/5 میلی گـرم در کیلـوگرم، در
گروه دوم پروپرفول و ساکسینیل کولین 1/5 میلی گرم در کیلوگرم و در گروه سوم تیوپنتال و 3 میلی گرم در کیلوگرم ساکـسنیل کـولین تجـویز شـد . شـیوع و شـدت
فاسیکولاسیون، وضعیت لوله گذاری تراشه بعد از یک دقیقه و درد عضلانی بیماران بعد از 24 ساعت بررسی گردید. مشخصات فردی، شدت درد و فاسیکولاسـیون در
پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: شیوع فاسیکولاسیون در گروه اول 76%، در گروه دوم 80% و در گروه سوم 84% مشاهده شد. شیوع درد عضلانی در گروه اول 24%، در گـروه دوم 28% و در
گروه سوم20% مشاهده گردید. اختلاف آماری معنی داری بین گروه اول و دوم و هم چنین گروه اول و سوم از نظر فاسیکولاسیون ، وضعیت لوله گذاری تراشـه و درد
عضلانی مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: تجویز پروپوفول به جای تیوپنتال سدیم ( با وجود تقویت شلی عضلانی توسط پروپوفول) و هم چنین دوز بیشتر ساکسینیل کولین ( تبدیل فاز I به فـاز
II بلوک عصبی عضلانی ) تاثیری در ایجاد فاسیکولاسیون و درد عضلانی ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Incidence of Succinylcholine-Induced Fasciculation and Postoperative Myalgias

نویسندگان [English]

  • M Taghavi- Gilani 1
  • M Razavi 2
  • S.R Nami 3
  • S Jahanbakhsh 1
1
2
3
چکیده [English]

I

ntroduction: Fasciculation and myalgia are common complications of succinylcholine and decrease of incidence and intensity of them will reduce succinylcholine-induced side effects. This study was done to evaluate the severity and prevalence of fasciculation and myalgia after succinylcholine and perform a comparison between three groups.
Material and Methods:In this case – control study in 2006, 75 patients with ASA I and orthopedic surgery were evaluated in Imam Reza hospital. The patients divided randomly in to three same groups. In first group thiopental and succinylcholine 1.5 mg/kg was injected, in second group propofol 2 mg/kg and succinlycholine 1.5 mg/kg and in third group thiopental and succinylcholine 3 mg/ kg was administered. Fasciculation, intubation quality after 1 min, and myalgia after 24 h were analyzed. Demografic parameters, pain scales and fasciculation data were gathered in a questionnaire and analyzed by SPSS, descriptive statistics and frequency distribution tables.
Results: Fasciculation rate was %76 in first group, 80% in second group, and %84 in third groups. Myalgia was %24 in first group , %28 in second group, and %20 in third group . There were no significant differences between group 1&2 and also 1&3 with respect to fasciculation, Intubation, and post–operative myalgia.
Conclusion:We concluded that propofol aggregates muscular relaxation versus thiopental, and low-dose versus high–dose of succinylcholine and chang to phase II block had no differences regarding to these complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succinylcholine
  • Propofol
  • Thiopental
  • Fasciculation
  • Myalgia
1 - Schereiber JU, Lysakowaski C, Fuchs-Buder T, et al. Prevention of succinylcholine-induced fasciculation and
myalgia: A Meta-analysis of Randomized Trials.Anesthesiology 2005; 103(4): 877-884.
2- Demers – Pelletier J, Drolet P, cirard M, et al. Comparison of recuronium and d-tubocurarine for prevention of
succinylcholine- induced fasciculations and myalgia. Can J Anesthesia 1997; 44: 1144 – 1147
3- Waters DJ, Mapleson WW: Suxamethouium pains: Hypothesis and observation. Anesthesia 1971; 26:127-141.
4- Spence D, Domen – Herbert R, Boulette E, et al: A comparision of rocuronium and lidocaine for the preventaion of
postoperative myalgia after succinylcholine administration . AANA J 2002; 70(5): 367-72.
5 - Brodsky JB,Brock-Utne JG, Samuel SI: Pancuronium pretreatment and post-succinylcholine myalgia.Anesthesiology
1979; 51: 259-261.
6 -Kararmaz A, Kaya S, Turhanuglu M, et al. Effects of high-dose propofol on succinylcholine-induced fasciculations
and myalgia.Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47(2):180.
7- Manataki AD, arnaoutoglu HM, Tefa LK, et al. Continuous propofol administration for suxamethonium-induced
postoperative myalgia: Anaesthesia 1999; 54(5):419-422.
8- Mingus Ml, Herlich A, Eisenkraft JB: Attenuation of suxamethonium myalgias. Effect of midazolam and
vecuronium. Anaesthesia 1990; 45: 834-837.
9- Maddineni VR, Mirakhur RK, Cooper AR: Myalgia and biochemical changes following suxamethonium after
induction of anesthesia with thiopentone or propofol. Anesthesia 1993; 48:626 -628.
10- Bettelli G .Which muscle relaxant should be used in day surgery and when. Curr Opin Anesthesiol 2006; 19(6):600-
5.
11- McLoughlin C, Leslie K, Caldwell JE: Influence of dose on suxamethonium –induced muscle damage .Br J
Anesthesia 1994; 73:194.