نوروبورلیوز در جریان تب راجعه و گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار بیماریهای عفونی

2 متخصص بیماریهای عفونی

3 دستیار تخصصی بیماریهای عفونی

4 استادیار آسیبشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: تب راجعه بیماری اسپیروکتی است که توسط گونه های مختلف بورلیا ایجاد می شود. تب راجعه به عنوان یک عفونت خونی شناخته می شود و با
حملات تب و لرز و اسپیروکتمی مشخص میگردد ولی به ندرت مشاهده شده که تمایل به درگیری سیستم عصبی دارد. این گزارش با هدف معرفی یک بیمار
مبتلا به نوروبیلوز که در جریان تب راجعه تشخیص داده شده است می باشد.
معرفی بیمار: بیمار معرفی شده در این مقاله, خانم 22 ساله افغانی است که با تابلوی بالینی مننژیت و حملات مکرر تب و لرز مراجعه در مرداد ماه 1384کرده
است. در اقدامات تشخیصی انجام شده، طرح مننژیت آسپتیک در بزل مایع نخاعی کمری داشته و در اسمیر خون محیطی بیمار در نوبت سوم، اسپیروکت گزارش
شد. بیمار با تشخیص مننژیت در جریان تب راجعه، تحت درمان با سفتریاکسون وریدی قرار گرفت و با تجویز اولین دوز سفتریاکسون دچار واکنش جاریش‐
هرگز هایمر شد. بیمار به مدت 14 روز تحت درمان با سفتریاکسون وریدی قرار گرفت و پس از طبیعی شدن مایع مغزی نخاعی در پایان درمان، با حال عمومی
خوب و بدون علائم تحریک مننژترخیص شد.
نتیجه گیری: در مناطق آندمیک تب راجعه در بیمارانی که با تابلوی مننژیت آسپتیک مراجعه می کنند، علاوه بر علل شایع آن بایستی به فکر تب راجعه نیز
بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neuroborreliosis during Relapsing Fever and a Case Report

نویسندگان [English]

  • A. Tavanaii 1
  • A Bojdi 2
  • S. Rastegari 3
  • M.R Keramati 4
1
2
3
4
چکیده [English]

I

ntroduction: Relapsing fever is a spirochetal disease that is caused by different Borrelia species. Relapsing fever is well recognized as an infection of the blood, characterized with episodes of fever, rigor and spirochetemia; but little is known about its predilection for nervous system. This report is supposed to present a patient with neuroborreliosis during relapsing fever.
Case report:The presented patient in this paper is a 22 year old woman from Afghanistan with clinical features of meningitis and recurrent episodes of fever with rigor. In diagnostic evaluation, the patient had a CSF profile with aseptic meningitis pattern, and in third time peripheral blood smear spirochet was reported. With diagnosis of meningitis during relapsing fever, she was treated by intravenous ceftriaxone. With administration of first dose of ceftriaxone, Jarisch - Herxheimer reaction occurred. Patient was treated for 14 days by intravenous ceftriaxone. At the end of treatment, the patient was symptom free and had a normal CSF profile. Therefore patient was discharged.
Conlusion: In the patients with aseptic meningitis in endemic regions, besides common agents, relapsing fever should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borrelia
  • Relapsing fever
  • Neuroborreliosis
1- Mandell G, Bennett J, Dolin R. Borrelia Species (Relapsing fever) .In: Kyu Y R, Warren D, Johnson J.
Prinicples and practice of infections disease. 6 th ed.Polizzano F; 2005. Vol. 4. 2795 – 2797.
2 - Pichon B, Rogers M, Egan D, Gray J. Blood - meal analysis for the identification of reservoir hosts of tick -
born pathogens in Ireland. Vector Born Zoonotic Dis 2005 summer; 5(2): 172 - 180.
3- Cadavid D, Barbour A. Neuroborreliosis during relapsing fever: review of the clinical manifestations, pathology,
and treatment of infections in humans and experimental animals. CID J. 1998 Jan; 151 - 160.
4- Goldman L, Ausiello D. Relapsing fever .In: Hughes M, Perti W: Cecil textbook of medicine. 22 th ed. Murphy
K; 2004 .Vol.2. 1933 - 1934.
5- قوامی، ب. مقدم زرندی ر. ع : علایم بالینی و یافته های آزمایشگاهی بیماری تب بازگرد آندمیک در شهرستان زنجان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان،َ ش31 - 30 ( بهار و تابستان 29:(1369
6- محمدزاده، ق. قریشی، ق : تب راجعه در کودکان مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین (1372 - 75). مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
قزوین، سال اول.َش 1 (دوره جدید). : 38 .
7- Brahim H, Perrier - Gros - Claude JD, Postic D, Baranton G, Jambou R. Identifying relapsing fever borrelia ,
Senegal. Emerging infectious diseases. 2005 Mar; Vol.11.No.3 474 - 475.
8 - Negussie Y, Remick DG, Deforge LE, Kunkel SL, Eynon A, Griffin GE. Detection of plasma tumor necrosis
factor, interleukins 6, and 8 during the jarisch - herxheimer reaction of relapsing fever. J Experimen Med Vol. 175,
1992: 1207 - 1212.
9 - L Kasper D , S Fauci A , longo D , Braunwald E , L Hauser S , Jam16 th ed eson J. Relapsing fever. In: T
Dennis D, B Hayes E. Harrison,s Principles of Internal Medicine .16 th.ed . Randolph T; 2005. Vol.1.991 - 994.