پرکاری تیروئید و آمبولی سیستمیک در غیاب دیس ریتمی قلبی (گزارش مورد)

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه داخلی

2 استادیار گروه داخلی (غدد درون ریزو متابولیسم بالغین)

چکیده

مقدمه: بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید در خطر دیس ریتمی قلبی به ویژه فیبریلاسیون دهلیزی و آمبولی سیستمیک ثانوی به آن می باشند که در اکثریت موارد
در سیستم عصبی مرکزی رخ می دهد. بروز آمبولی سیستمیک در غیاب دیس ریتمی قلبی و در شرائین اندام ها پدیده ای بسیار ناشایع است و در مرور نوشتار های
پزشکی تنها یک مورد از آن گزارش شده است.
این مطالعه با هدف گزارش وقوع آمبولی سیستمیک در شریان بازویی اندام فوقانی چپ در یک بیمار مبتلا به پرکاری تیروئید در غیاب دیس ریتمی قلبی
می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hyperthyroidism and systemic embolism in the absence of cardiac dysrhythmia

نویسندگان [English]

  • Z Musavi 1
  • P Layegh 2
چکیده [English]

I

ntroduction: Hyperthyroid patients are at increased risk of systemic embolism due to cardiac dysrhythmia , especially atrial fibrillation. Most of these embolic events occur in central nervous system. Systemic emboli in the absence of cardiac dysrhythmia and in arteries of extremities are very uncommon. In review of literature only one case is reported.
Case report: It report a hyperthyroid patient with an embolism in left upper extremity in the absence of cardiac dysrhythmia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperthyroidism
  • Embolism
  • Atrial fibrillation
1-Osman F, Gammage M, Sheppared M, Franklyn J. Cardiac dysrhythmia and thyroid dysfunction: The hidden menace?
J Clin Endocrinol Metab 2002;87: 963-967
2-Klein I, Levey GS. The cardiovascular system in thyrotoxicosis. In: Braverman LE, Utiger RD, eds. Werner &
Ingbar’s. The Thyroid: a fundamental and clinical text. 7th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven 1996:607-615
3-Frost L, Vestergaard P, Mosekilde L. Hyperthyroidism and risk of atrial fibrillation or flutter: a population –based
study. Arch Inter Med 2004; 164:1675-1678.
4-Hendriksen O, Peterson CL. Embolic episodes after treatment of atrial fibrillation in a patient with thyrotoxicosis.
Ugeskr Laeger 1995; 157(29):4138-9.
5-Klein I, Ojamaa K. Thyroid hormone and the cardiovascular system. N Engl J Med 2001; 344: 501-509.
6-Haynes JH, Kageler WV. Thyrocardiotoxic embolic syndrome. South Med J 1989; 89(10): 1292-3(Abstract).
7-Bar-Sela S, Ehrenfeld M, Eliakim M. Atrial embolism in thyrotoxicosis with atrial fibrillation. Arch Intern Med 1981;
141(9):1191-2(Abstract).
8- Smith CD, Ain KB, Ryan S, Ngai BC. Systemic embolism in thyrotoxicosis without cardiac arrhythmia. Thyroid
1994; 4(2):209-11.