اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدا... بهرامی

بیماریهای داخلی استاد

mjmsmums.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامحسین کاظم زاده

جراحی عروق دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mjmsmums.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر شبنم نیرومند

متخصص پزشکی اجتماعی، هیات علمی دانشکده پزشکی،مدیر هیات علمی دانشکده پزشکی

niroumandshmums.ac.ir

کارشناس نشریه

پریا افراز

کارشناس

afrazp3mums.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

پریا افراز

کارشناس ارشد

mjmsmums.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر احمدرضا موسوی سیدآبادیان

بیوشیمی استادیار

mjmsmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدهادی امیریان

بیماریهای کودکان استاد

mjmsmums.ac.ir

دکتر مهدی بلالی مود

سم شناسی استاد

balalimoodmmums.ac.ir

دکتر فاطمه ناظمیان

بیماریهای داخلی استاد

m-jmsmums.ac.ir

دکتر غلامرضا درخشان دیلمی

بیماریهای داخلی استاد - دانشگاه علوم پزشکی تهران

derakhshannyahoo.com

دکتر زهره موسوی

بیماریهای غدد درون ریز استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mosavizzmums.ac.ir

دکتر علی اکبر سیاری

بیماریهای کودکان استاد - دانشگاه علوم پزشکی تهران

sayariiyahoo.com

دکتر رامین صادقی

پزشکی هسته ای استادیار - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sadeghirrmums.ac.ir

دکتر عبدالمجید فتی

بیماریهای انگلی و قارچی استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

fataaamums.ac.ir

دکتر حسین فروتن

بیماریهای گوارش استاد - دانشگاه علوم پزشکی تهران

froutannyahoo.com

دکتر محمود فرهودی

بیماریهای داخلی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

farhoudimmmums.ac.ir

دکتر رضا فریدحسینی

بیماریهای ایمنوآلرژی استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

faridhoseinirrmums.ac.ir

دکتر غلامعلی معموری

بیماریهای نوزادان استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

maamourighhmums.ac.ir

دکتر مسیح نقیبی

بیماریهای داخلی استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

naghibimmmums.ac.ir

دکتر محمد رضا هاتف

بیماریهای روماتولوژی دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hatefmrrmums.ac.ir

دکتر جهانبخش هاشمی

رادیولوژی استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hashemijjmums.ac.ir

دکتر پروین لایق

غدد درون ریز استادیار گروه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی مشهد

layeghpaamums.ac.ir

دکتر م‍ژگان افخمی زاده

غدد بزرگسالان استادیار غدد بزرگسالان دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

afkhamizadehmmmums.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر بهار باستانی

بیماریهای کلیه استاد - دانشگاه سنت لوئیز آمریکا (USA)

bastanibbyahoo.com

دکتر اصغر رستگار

بیماریهای کلیه استاد - Yale، آمریکا (USA)

rastegaraayahoo.com

دکتر محمدحسین شکوه امیری

جراحی پیوند کبد استاد - دانشگاه لوئیزیانای آمریکا (USA)

amiriahhyahoo.com