نویسنده = ������������������ ��������
ایجاد تسکین طی آندوسکوپی دستگاه گوارش در کودکان مقایسه دو روش

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 75-80

حمیدرضا کیانی فر؛ علیرضا شریفیان؛ جواد آخوندیان؛ مریم پیروزی؛ عزت خداشناس


توپیرامات در درمان صرع مقاوم کودکان

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 143-148

جواد آخوندیان؛ وحید جعفری