نویسنده = ���������������� ��������
تاثیر مصرف عسل بر فشار خون و قندخون ناشتا (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده)

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 853-863

حمید رسد؛ محمدحسن انتظاری؛ بهزاد مهکی؛ مریم نورانی؛ ناصح پهلوانی