نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی، ساخت و ارزیابی لوله استومای جدید با قابلیت جمع شدن در سرطان های کولورکتال (گزارش نوآوری در مدل حیوانی)

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1871-1878

محمد یونسی هروی؛ مرتضی درجزی پور؛ مینا اکبری راد


طولانی شدن فاصله QTc در مصرف کنندگان متادون و رابطه ی آن با تغییرات هورمونی

دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 441-449

شکوفه بنکداران؛ مینا اکبری راد؛ مهدی حسن زاده دلویی؛ مهدی آخوند زاده منطقی؛ عبدالله فیروزی