طراحی، ساخت و ارزیابی لوله استومای جدید با قابلیت جمع شدن در سرطان های کولورکتال (گزارش نوآوری در مدل حیوانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک پزشکی و رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

خلاصه
مقدمه: علی رغم پیشرفت هایی که در زمینه درمان های طبی و جراحی صورت گرفته است، جراحی استومی هنوز یکی از درمان های اصلی برای بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان های کولورکتال محسوب می شود. هدف در این مطالعه طراحی و ساخت کیسه کلستومی جدیدی است تا علاوه بر کوچک بودن بتواند مشکلات ناشی از این عارضه را کاهش دهد و بر افزایش کیفیت زندگی این بیماران موثر باشد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای تجربی بر روی مدل حیوانی می باشد. سیستم طراحی شده از دو لوله که درون یکدیگر قابلیت حرکت دارند تشکیل شده است که در داخل روده قرار می گیرند. دستگاه از طریق سنجش میزان فشار وارده به درپوش لوله ها میزان تجمع موارد دفعی را می سنجد. به منظور ارزیابی کارآیی، دستگاه بر روی 5 خرگوش نژاد داچ آزمایش شد. پس از تعبیه لوله در حیوانات اندازه گیری فشار و ایجاد به موقع آلارم صوتی توسط دستگاه به عنوان معیار ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نتایج ارزیابی فشار نشان می دهد که پس از افزایش فشار بیش از 10 میلی متر جیوه سیستم صوتی دستگاه روشن شده و آمادگی برای تخلیه را نشان می دهد. تعداد دفعات تخلیه نیز در سه روز بین 0 تا 2 بار در روز متغیر بود. در روز اول دفع مواد به سختی انجام شد و در مواردی دفع مواد از طریق لوله انجام نشد. همچنین پس از بررسی در سه روز متوالی برای حیوانات متوسط فشار تخلیه 17/0+07/11، 33/0+11/11 و 25/+042/12 به ترتیب در روز اول، دوم و سوم به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج مدل حیوانی در این مطالعه نشان می دهد که با طراحی این وسیله می توان تخلیه مناسب را ایجاد کرد و لذا با توسعه این مطالعه می توان راهکاری برای ایجاد یک کیسه استومای مناسب ارائه نمود به گونه ای که مشکلات زیاد ناشی از لوله لاستومای موجود را از بین ببرد و بتواند راحتی را برای بیماران فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Manufacture, and Evaluation of New Retractable Ostomy Tube in Colorectal Cancers (Animal Model Innovation Report)

نویسندگان [English]

  • Mohammad YounesiHeravi 1
  • Morteza Darjazipour 2
  • Mina AkbariRad 3
1 Department of Medical Physics and Radiology, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
2 Student Research Committee, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran
3 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Despite advances in medical and surgical therapies, ostomy surgery is still one of the main treatment procedures for many colorectal cancer patients. This study aims to design and fabricate a new colostomy bag that reduces the complications of this procedure and improves the quality of life for these patients, and at the same time maintains a low-profile.
Method & Materials: The current study is an experimental interventional study on an animal model. The designed system consists of two tubes that can move inside each other, which are placed inside the intestine. The system measures the amount of waste material by measuring the pressure applied to the cap of the tubes. The device was tested on five Dutch rabbits to assess its efficiency. After insertion of the tube in the animals, pressure measurement and timely creation of acoustic alarms by the device were evaluated as the criteria for this assessment.
Results: Pressure evaluation shows that after a pressure increase of more than 10 mmHg, the sound system of the device is switched on and the colon is ready for discharge. The discharge was done between 0-2 times per day within three days. On the first day, there was some difficulty in drainage and in some cases drainage was not done via the tube. The average discharge pressure values measured within three consecutive days for animals are 11.07 + 0.17 mmHg, 11.11 + 0.33 mmHg, and 12.042 + 0.25 mmHg for the first, second, and third day, respectively.
Conclusion: The results of the animal model in the study indicate that designing this device can provide proper drainage and, therefore, by developing this study we can provide a solution to create a suitable ostomy bag that can solve many of the problems associated with the current tube designs and provide comfort to the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stoma tube
  • Colorectal carcinoma
  • Innovation report
1. Wu H, Pak-Chun Chau J, Twinn Sh. Self-efficacy and quality of life among stoma patients in Hong Kong. Cancer Nurs. 2007 May-Jun; 30(3):186-93.
2. Sobhani S, Ghaffarpour M, Mostakhdemin Hosseini Z, Kamali F, Nour Mohammadi Z, Houshmand M. [The prevalence of common mutation frequency in K-ras codons 12, 13 in Iranian Colorectal Cancer patients]. Genetics in the 3rd millennium. 2010; 8(2):2011-8.. Persian
3.Williams J. Stoma care nursing: what the community nurse needs to know.Br J Community Nurs. 2007;12(8):342-6.
4. Grinspun D. Ostomy care and management: Clinical best practice guidelines. (Serial On the internet). 2009 Aug. Available from: http://www.rnao.org/Storage/59/5393_Ostomy_Care Management. pdf. Accessed 2010, December.
5. Thorpe G, McArthur M, Richardson B. Bodily change following faecal stoma formation: qualitative interpretive synthesis. J Adv Nurs. 2009 Sep;65(9):1778-89. 6. Agarwal S, Ehrlich A. Stoma dermatitis: prevalent but often overlooked. Dermatitis. 2010;21(3):138–47.
7. Burch J. Caring for peristomal skin: what every nurse should know. Br J Nurs. 2010;19(3): 166-70.
8. Iranian Ostomy Association. (Homepage on the Internet). Available from: http://iranstomy persianblog.ir. Accessed Jun 2011.
9. Rosdahi CB, & Kowalski MT. Text Book of Basic Nursing .9th ed. Lippincott Co. C1, 2008.
10. Jain S, McGory ML, Ko CY, Sverdlik A, Tomlinson JS, Wendel CS, et al. Comorbidities play a larger role in predicting health-related quality of life compared to having an ostomy. Ame J Surg. 2007; 194(6): 774–79
11. Hamashima C. Long-term quality of life of postoperative rectal cancer patients.J Gastroenterol Hepatol. 2002; 17(5): 571–576.