نویسنده = ������������ ���������������� ��������
روند گرایش به موضوع طب مکمل و جایگزین در پایان نامه‎های ‎دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1380-1395)

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1536-1544

حمیدرضا بهرامی طاقانکی؛ محسن شیرازی مهرآباد؛ محمدرضا عباسی گراوند؛ محمدرضا نورس