نویسنده = ������������������ ��������
سونوگرافی به عنوان یک روش ثانویه در تایید محل لوله تراشه

دوره 56، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 236-242

کوروش احمدی؛ الهام پیش بین؛ مهسان رمضانی؛ محسن ابراهیمی