سونوگرافی به عنوان یک روش ثانویه در تایید محل لوله تراشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

2 - استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
اصلی ترین روش برقراری یک راه هوایی مقطعی و مطمئن انتوباسیون داخل تراشه است. توصیه می شود علاوه بر ارزیابی بالینی از یک روش ثانویه هم برای تایید محل صحیح لوله تراشه پس از انتوباسیون استفاده شود. اخیرا مطرح شده که با سونوگرافی می توان به صورت غیر مستقیم لوله گذاری داخل تراشه را با مشاهده حرکت دیافراگم مورد ارزیابی قرار داد. هدف از این مطالعه بررسی دقت سونوگرافی در تشخیص محل لوله تراشه بر اساس حرکات دیافراگم است تا شاید بتوان از آن به عنوان یک روش ثانویه برای تایید محل لوله تراشه استفاده کرد.
روش مطالعه
این مطالعه توصیفی مقطعی، به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف در سال1391در بیمارستان امام رضا مشهد انجام شد، بلافاصله پس از انتوباسیون هر بیمار در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)، سونوگرافی برای دیدن حرکات دیافراگم با قرار دادن پروب در قسمت تحتانی قفسه سینه در سمت راست در محور ساژیتال و بین دوخط آگزیلاری قدامی و میانی انجام شد و پس از گزارش نتیجه آن، با گلایدوسکوپ و تحت دید مستقیم مجددا محل لوله تراشه بررسی و نتایج با هم مقایسه شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
بیماران با میانگین سنی 6/16± 1/67 مورد بررسی قرار گرفتند. حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص محل صحیح لوله تراشه به ترتیب 97% و 100% بود. ضریب توافقی کاپا بین سونوگرافی و گلایدوسکوپ در تشخیص محل لوله تراشه 713/0 بود که میزان قابل قبولی است.
نتیجه گیری
سونوگرافی روشی سریع، دقیق و بی خطر در تشخیص محل صحیح لوله تراشه است و می تواند به عنوان یک روش ثانویه در کنار ارزیابی بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultrasound as a Secondary Confirmation Method after Endotracheal Intubation

نویسندگان [English]

  • Kurosh Ahmadi 1
  • Elham pishbin 2
  • Mahsan Ramezani 3
  • Mohsen Ebrahimi 4
1 Assistant Professor of Emergency Medicine, Alborz University of Medical Science, Karaj, Iran
2 Assistant Professor of Emergency Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of Emergency Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Emergency Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Beside assessment by physical examination a device also should be used to confirm the correct position of endotracheal tube immediately after intubation. Recent studies have shown that ultrasound can be a used to detect diaphragmatic motion as an indirect sign of endotracheal intubation.
Our objective was to assess the sensitivity and specificity of ultrasound for verification of tube position after intubation and to evaluate whether ultrasound could be used as a usefull method for secondary confirmation of tube position.
Materials and Methods
Ultrasound imaging was performed immediately after intubation for each patient. Scanning window was in right lower chest where the right lateral part of diaphragm could be imaged just on top of the liver. Then a second laryngoscopy was performed by the means of a glydoscope and tube position was assessed under direct visualization. Sensitivity, specificity and agreement between 2 methods were calculated.
Results
Overall 100 patients with a mean age of 67.1 ± 16.6 [SD] years were included in the study. The sensitivity and specificity of ultrasound for correct tracheal intubation was 97% and 100% respectively. Agreement between ultrasound and glydoscope in assessment of tube position was 0.713 which indicated that there was an acceptable agreement between the 2 methods. We successfully identified all 4 esophageal intubations and 9 tracheal intubations which had been positioned down in to the right main bronchus.
Conclusion
Diaphragmatic ultrasound is a rapid, noninvasive and useful method for assessment of endotracheal tube position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endotracheal tube
  • Inubaton
  • Ultrasound