نویسنده = ���������������� ������������
شناسایی الگوهای غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس شهر تهران

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2302-2315

سحر همت یار؛ شهریار اقتصادی؛ محمود محمودی؛ آناهیتا هوشیار راد؛ پگاه همت یار