نویسنده = �������������� ���������� ����������
مقایسه دو روش میکروب زدایی دست پرسنل بیمارستان دانشگاهی: با آب و صابون یا الکل

دوره 56، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 159-164

آزاده ابراهیم زاده؛ زهرا مظلوم خراسانی؛ مهسا موسوی؛ مجید زارع