مقایسه دو روش میکروب زدایی دست پرسنل بیمارستان دانشگاهی: با آب و صابون یا الکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 -استادیار گروه غدد درون ریز، مرکز تحقیقات غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، بجنورد، ایران

4 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه
یکی از مهمترین راههای انتقال عفونت بیمارستانی انتشار غیر مستقیم پاتوژنها از بیمار توسط دست های پرسنل درمانی است. برای مقایسه اثر شستشو با آب وصابون وضد عفونی با الکل دست های پرسنل، مطالعه ای بر 100 نفر از پرسنل درمانی بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی به روش تجربی از سال 1388-1389 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. در این مطالعه از کف دست 100 پرسنل درمانی بخش های مختلف بیمارستان نمونه گیری شد. شستشوی دستهای افراد با آب و صابون یا الکل 70% به صورت راندوم و یک درمیان، به مدت20 ثانیه توسط خود پرسنل و نظارت مجری انجام شد و پس از آن با همان روش قبلی وتوسط همان فرد مجری نمونه از کف دست فرد گرفته و در مجاورت شعله به محیط ترانسپورت وارد وسپس به محیط کشت آگار خوندارمنتقل شد. اطلاعات با استفاده از آزمون ام سی نمار و کای دو تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
 شستشوی دست با آب وصابون و الکل پاتوژنها را کاهش می دهد (001/0p<). الکل 9/76% موثرتر از آب و صابون 1/23% بوده است (002/0p<). شایعترین میکروبها استافیلوکوک اپیدرمیدیس،کلبسیلا پنومونیه، اشریشیاکولای بود وبیشترین آلودگی در ICU گزارش شد.
نتیجه گیری
شستشوی دست قبل وبعد از تماس با بیماران یک روش ساده کنترل عفونتهای بیمارستانی است که اگر با الکل انجام شود نسبت به آب وصابون تاثیر بیشتری در رفع میکروارگانیسمهای کف دست پرسنل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between Two Ways for Hands Decontamination of Hospital Personnel: with Water and Soap or Alcohol

نویسندگان [English]

  • Azadeh Ebrahim zadeh 1
  • Zahra Mazloum Khorasani 2
  • Mahsa Mousavi 3
  • Majid Zare 4
1 1- Assistant Professor of Infectious disease, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2 Assistant Professor of Endocrine, Endocrine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professorof Internal, Bojnourd University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran
4 Assistant Professor of microbiology, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction
One of the most important ways of infectious transmission is the personnel’s contaminated hands .In orther to compare water and soap with alcohol in eradication of staff hands’ pathogens, this study was carried out on 100 personnesl in Imamreza hospital.
Materials and Methods
In this study we took samples from 100 personnel's palms in different wards of hospital while doing their nursing activites.Washing hands with water and soap or 70٪alcohol was performed by them for 20 seconds with the manager observation, then the sampling was repeated and transfored to bloody agar culture unit.
Results
Washing hands with soap or alcohol decreased the pathogens of the personnel hands. (p<0/001). Alcohol was more effective (76.9%) than water and soap with (23.1%) (p<0/002). The most common pathogens were: Staphylococcus epidermidis, Kllebsiella pneumoniae and E. coli. The most contaminated department was ICU ward (100%).
Conclusion
Hand washing before and after contact with patients is an easy way to control hospital infections and if done with alcohol is more effective than with water and soap in eradicating staff hands’ microorganisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcohol
  • Nosocomial pathogens
  • Staff’s hand
  • Soap and water