نویسنده = ������������ ������������ ������������
اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت زندگی و عزت‌نفس زنان مطلقه

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 670-679

تاجماه دهناشی لاطان؛ رضا جوهری‌فرد