اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت زندگی و عزت‌نفس زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: بروز پدیده طلاق، می‌تواند فرایندهای هیجانی، روان‌شناختی و ارتباطی زنان را متاثر سازد. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت زندگی و عزت‌نفس زنان مطلقه انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سال 1396 بود. در این پژوهش تعداد 30 زن مطلقه با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 زن). زنان مطلقه حاضر گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش درمان تحلیل رفتار متقابل (نوشادی و معتمدی، 1394) قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه‌‌های کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1994) و عزت‌نفس (روزنبرگ، 1965) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت زندگی و عزت‌نفس زنان مطلقه تاثیر معنادار داشته است (001/0>p).
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان تحلیل رفتار متقابل با تمرکز بر حالات نفسانی خود، شناخت انواع رابطه و سازمان‌دهی زمان خود و برنامه‌ریزی برای آن، می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود کیفیت زندگی و عزت‌نفس زنان مطلقه مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transactional Behavior Analysis Therapy on Life Quality and Self-Esteem of Divorced Women

نویسندگان [English]

  • Tajmah Dehnashi Latan 1
  • Reza Johari Fard 2
1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Science and Research Branch, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Science and Research Branch, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: the emergence of divorce phenomenon can influence the women’s cognitive, psychological and communicative processes. the present study was conducted aiming to determine the effectiveness of transactional behavior analysis therapy on life quality and self-esteem of the divorced women.
Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest with control group. The statistical population of the current study was all divorced women who referred to consultation centers in the city of Ahvaz in 2017. 30 divorced women were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). The divorced women in the experimental group received transactional behavior analysis therapy (Noshadi and Mo’tamedi, 2015).  The questionnaires of life quality (WHO, 1994) and self-esteem (Rosenberg, 1965) were used. The data from the study were analyzed through MANCOVA method.
 Results: the results showed that the transactional behavior analysis therapy has had significant effect on life quality and self-esteem of divorced women (p<0.001).
Conclusion: according to the findings of the present study it can be concluded that the transactional behavior analysis therapy can be used as an efficient method to improve life quality and self-esteem of the divorced women concentrating on the person’s sensual moods, knowing different types of relationship and organizing the person’s time and planning for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transactional behavior analysis therapy
  • life quality
  • self-esteem
  • divorced women