نویسنده = فخر الدین آقاجان پور
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد واریاسیون در مبدا شریان تستیکولار چپ

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

رضا سلطانی؛ فخر الدین آقاجان پور؛ آذر افشار؛ حجت الله عباس زاده؛ رضا ماستری فراهانی؛ محسن نوروزیان