نویسنده = ������������ ������������ ����������
معرفی مورد نادر از اقدام به خودکشی با مصرف خوراکی اسپری لیدوکائین

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2252-2248

الناز وفادار مرادی؛ حمیدرضا مختاری؛ سید مجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی