نویسنده = �������� �������� ���������� ������ ��������
نقش میانجی کمال‌گرایی در رابطه بین خودشیفتگی و اجتناب اجتماعی

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 102-112

فاطمه حسن زاده؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید