نقش میانجی کمال‌گرایی در رابطه بین خودشیفتگی و اجتناب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 دکترای روانشناسی، دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ، ایران

چکیده

مقدمه
 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی کمال­گرایی در رابطه میان خودشیفتگی و اجتناب اجتماعی می­باشد.
روش کار
این پژوهش از نوع مقطعی و همبستگی بود. نمونه شامل 400 دانشجو بود که به روش در دسترس وغیر تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه هراس اجتماعی (کانور و همکاران، 2000)، پرسشنامه کوتاه خودشیفتگی بیمارگون (شوئن لبر و همکاران، 2015) و پرسشنامه چندبعدی کمال­گرایی (هویت و فلت، 1991) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده­ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار SMARTPLS نسخه 2 تحلیل شد.
نتایج
نشان دهنده نقش میانجی کمال­گرایی در رابطه خودشیفتگی آسیب­پذیر و اجتناب اجتماعی می­باشد. به­گونه­ای که افراد با خودشیفتگی آسیب­پذیر با ویژگی­های کمال­گرایی، اجتناب اجتماعی بیشتری را نیز نشان می­دهند.
نتیجه گیری  
اجتناب اجتماعی در مواردی ممکن است همراه با ویژگی­های خودشیفتگی آسیب­پذیر باشد و آگاهی از این ویژگی شخصیتی خودشیفته کمک بسیاری به درمان بهتر علایم پایدار اختلال اجتناب اجتماعی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the mediating role of Perfectionism between Narcissism, and Social Avoidance

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hasanzadeh 1
  • Alia Asghar Asghar Nejad Farid 2
1 MA in Clinical psychology, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD in Psychology, Associate Professor of Clinical Psychology, Faculty of Behavioral Sciences and Mental Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is to investigate the mediating role of Perfectionism between two types of Narcissism (Grandiose and Vulnerable) and Social Avoidance.
Materials & Methods: The study was cross-sectional and correlational. The sample consisted of 400 students who were selected by available and non-random method.
Participants completed the Social Phobia Scale (Connor et al, 2000), the Brief version of Pathological Narcissism (Schoenleber et al, 2015) and the Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt and Flett, 1991). Data were analyzed through Structural Equation Models (SEM) method and by SMARTPLS software version 2.
Results: Results showed that perfectionism has the mediating role between vulnerable narcissism and social avoidance. So that people with vulnerable narcissism with perfectionism characteristics also show more social avoidance.
Conclusion: In some cases, social avoidance may come with vulnerable narcissistic traits and understanding the narcissistic personality traits helps with treatment of the chronic symptoms of social avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Avoidance
  • Vulnerable Narcissism
  • Perfectionism