نویسنده = ������������������ ������������
ارائه الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی در ایران: مورد مطالعه استان اردبیل

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 514-526

مهدی مرادجو نمین؛ علی بدیع زاده؛ کامبیز حیدرزاده؛ سید حسام سیدین