ارائه الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی در ایران: مورد مطالعه استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی توسعه، گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی در ایران انجام شده که مطالعه موردی این پژوهش استان اردبیل بود.
روش کار: پژوهش حاضر جزو تحقیقات کیفی محسوب می‎شود که از روش داده بنیاد برای انجام تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری و کارآفرینی و همچنین ‌مدیران ‌و‌ کارشناسان ‌بخش ‌گردشگری ‌سازمان ‌گردشگری و میراث فرهنگی استان اردبیل بود. در این پژوهش حجم نمونه 50 نفر از پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری و کارآفرینی و همچنین ‌مدیران ‌و‌ کارشناسان ‌بخش ‌گردشگری ‌سازمان ‌گردشگری و میراث فرهنگی استان اردبیل بودند که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل تجزیه و تحلیل و اسناد و مدراک، مصاحبه عمقیق و مشاهده بود. تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق کدگذاری کیفی انجام شد.
نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل داده‎ها نشان داد که الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی شهرستان اردبیل از هشت حلقه تشکیل شده است که عبارتند از: مراکز اقامتی، رستوران، زیرساخت، تسهیلات گردشگری، امکانات و خدمات، حمل و نقل، فناوری و توسعه سیستم آموزش و توسعه مهارت­ها.
نتیجه گیری: به منظور توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره­های ارزشی شهرستان اردبیل می­توان از الگوی هشت حلقه­ای بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Value Chain Based Tourism Entrepreneurship Development Model in Iran: A Case Study of Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradjo Namin 1
  • Ali Badie Zadeh 2
  • Kambiz Heidar Zadeh 3
  • Seyed Hesam Seyedin 4
1 PhD student in entrepreneurship development, department of entrepreneurship, Islamic Azad university of Qazvin, Qazvin, Iran.
2 Assistant professor, department of entrepreneurship, Islamic Azad university, Qazvin branch, Qazvin, Iran.
3 Associate professor, department of entrepreneurship, Islamic Azad university, science and research branch, Tehran, Iran.
4 Associate professor of medicine, Iran university of medical sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to present a model of tourism entrepreneurship development based on value chains in Iran, which was a case study of this research in Ardabil province.
Methods: The present study is a qualitative research that used the data base method for conducting the research. The statistical population of the study included all researchers and professors of tourism and entrepreneurship as well as managers and experts of tourism organization and cultural heritage of Ardabil province. In this study, a sample size of 50 researchers and professors in tourism and entrepreneurship field as well as managers and experts of tourism organization and cultural heritage of Ardabil province were selected by purposeful sampling. Data collection tools included analysis and documentation, in-depth interviews and observations. Data analysis was done through qualitative coding.
Results: The results of data analysis showed that the model of tourism entrepreneurship development based on value chains in Ardabil city consists of eight rings: residential centers, restaurants, infrastructure, tourism facilities, facilities and services, transportation, Technology and development of skills training and development system.
Conclusion: In order to develop tourism entrepreneurship based on value chains in Ardabil city, an eight-ring pattern can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Development
  • Tourism
  • Value Chains