نویسنده = ������ ������������ ������������
مدل تبیینی تصمیم گیری: نقش نظریه ذهن با واسطه گری پردازش اطلاعات

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 141-149

حسین زارع؛ اکرم ملک زاده؛ علیرضا آقا یوسفی؛ مسعود غلامعلی لواسانی