نویسنده = �������� ������ ������������ ������
بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 183-189

ندا حاجی علی اکبری؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع‌زاده؛ سید موسی طباطبایی