نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

علیرضا صداقت؛ احمد باقری مقدم؛ فرزانه فاضلی؛ بنیامین فضلی؛ نوشین عبداله پور؛ بیتا میرزایی فیض آبادی