بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق تخصص و استادیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، مرکز تحقیقات ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

2 فوق تخصص و استادیار داخلی و مراقبتهای ویژه،گروه بیهوشی ومراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

3 فوق تخصص و استادیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه ،گروه مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

4 فوق تخصص و استادیارمراقبتهای ویژه،گروه بیهوشی ومراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

5 کارشناس ارشد بیوفیزیک، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف: عفونت اولیه و عفونت نازوکومیال در بخش‎های مراقبت‏های ویژه شایع بوده و همچنان به عنوان یک نگرانی بزرگ باقی مانده است. مقاومت به داروهای ضد میکروبی بین پاتوژن‎های بخش‎های مراقبت ویژه عموما درحال افزایش است ولی تفاوت‎هایی بین کشورهای مختلف وجود دارد که ممکن است به دلیل الگوی استفاده از آنتی‎بیوتیک باشد. برای تهیه پروتکل مناسب درمان تجربی در بخش مراقبت‎های ویژه، دانش کافی درباره میکروب‎های شایع محلی و الگوی حساسیت آن‎ها ضروری به نظر می‎رسد. هدف از انجام این مطالعه بررسی پروفایل باکتریولوژی و آنتی بیوگرام کشت‎های انجام شده در بخش مراقبت‏های ویژه می‎باشد.
روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی تمام نمونه‎های کشت ارسال شده از بیماران بستری در چهار ICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در طی سال‎های 1395 تا 1398صورت گرفت. اطلاعات مربوط به کشت و آنتی بیوگرام بیماران با استفاده از سیستم HIS استخراج گردید و در موارد لزوم با پرونده بیماران مقایسه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای استفاده شد.
یافته‏ها: در مجموع 1569 نمونه مورد بررسی قرار گرفت که 674 نمونه (95/42%) ‎برای کشت میکروبی مثبت بودند. شایع‎ترین باکتری جدا شده آسینتوباکتر در 222 مورد (9/32%) بود. کاندیدا 85 مورد (6/12%)، استافیلوکوک ارئوس 81 مورد (12%) و کلبسیلا 59 مورد (8/7%) به ترتیب در رتبه‎های بعدی قرار گرفتند. موثرترین آنتی‏بیوتیک علیه آسینتوباکتر، کولیستین با 9/0% مقاومت گزارش گردید، این میکروارگانیسم‎ها نسبت به کارباپنم‎ها بیش از 95 % مقاوم بودند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده بیش از نیمی از عفونت‎های ایجاد شده در بخش‎های مراقبت‏ ویژه مربوط به باسیل‎های گرم منفی می‎باشد، که شایع‏ترین آن‎ها آسینتوباکتر بود. همچنین این سوش‎ها مقاومت بالایی را نسبت به اکثر آنتی‎بیوتیک‎های تست شده به جز کولیستین داشتند. باتوجه به ماهیت مقاومت چند دارویی این میکروارگانیسم‎ها بازنگری در فرایند‎های کنترل عفونت و تجویز استاندارد آنتی‎بیوتیک در بخش‎های مراقبت ویژه بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Isolated from Specimens of Cultures from Intensive Care Units

نویسندگان [English]

 • Alireza Sedaghat 1
 • Ahmad Bagherimoghaddam 2
 • Farzaneh Fazeli 3
 • Benyamin Fazli 4
 • Nooshin Abdollahpour 5
 • Bita Mirzaie Feizabadi 1
1 Lung disease research center, Faculty of Medicine, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of internal medicine and critical care, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Intensive Care medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnord, Iran.
4 Assistant Professor of Intensive Care medicine, Department of Anesthesiology، Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 MSc of biophysics, Department of Biology, Faculty of Sciences, Young Researchers and Elite Club , Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective:
Intensive care units (ICU) still face a high risk of primary and nosocomial infection. Pathogens in ICU are generally becoming more resistant to antimicrobial drugs, but there are differences between countries, possibly moving to different antibiotic usage patterns. It seems necessary to have adequate knowledge about local microbes and their sensitivity patterns in order to prepare an effective experimental treatment protocol in the ICU. In this study, the bacteriological profile and antibiogram of cultures performed in the ICU are investigated.
Methods:
The cross-sectional study examined all culture samples obtained from patients in four intensive care units at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran, during 2016 to 2019. Culture and antibiogram information was extracted from the HIS system and compared with patient files whenever necessary. In order to analyze the data, SPSS software was used along with the Chi Square test.
Results:
In total, 1569 samples were examined, and 674 (42.95%) were positive for microbial culture. As the most commonly isolated bacteria, Acinetobacter accounted for 32.9% of the cases in 222 cases. Candida accounted for 85 cases (12.6%), Staphylococcus aureus 81 cases (12%), and Klebsiella 59 cases (7.8%). Colistin, the most effective antibiotic against Acinetobacter, showed a resistance rate of 0.9%, whereas carbapenems were not effective against over 95% of these bacteria.
Conclusion:
Acinetobacter was the most common Gram-negative bacillus in intensive care units, accounting for more than half of infections. In addition, most of the tested antibiotics, except colistin, were resistant to these strains. Since these microorganisms are multidrug resistant, it is crucial that infection control processes in intensive care units are reviewed and standard antibiotics are prescribed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drug resistance
 • Acinetobacter
 • Staphylococcus aureus
 • Colistin
 • Intensive Care Units