نویسنده = ���������� ���������� ������������ ��������
پیش‎بینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

آرزو جعفری سلطان آبادی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی